Wikier

Praksis i bioingeniørfag

Denne sider innholder nyttig informasjon om praksis i bioingeniørfag ved NTNU i Trondheim og Ålesund

Praksis i bioingeniørstudiet – Ålesund og Trondheim

Profesjonsutdanninga i bioingeniørfag har tett samarbeid med praksisfeltet om utdanning, og særleg praksisstudium. Samarbeidet er felt ned i eigne samarbeidsavtalar om praksis i tråd med studietilsynsforskiften § 2 - 2 (9) og forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger § 3.

På denne nettsida finn du informasjon og reglar som gjeld praksisstudiane for bachelor i bioingeniør (BBIOING) ved NTNU Trondheim og Ålesund.

Retningslinjer

Geografisk særplass

Det er mogleg å søkje om geografisk særplass i praksisstudiane. Studenten fyller ut elektronisk søknad, og leverer deretter dokumentasjon til studiekonsulenten ved instituttet. Instituttet fattar vedtak i saka. Skjema for søknad om geografisk særplass.

MRSA/Tuberkulose

Studentar som skal ha praksis pliktar å levere ei eigenerklæring for tuberkulose og MRSA ved studiestart. Den enkelte student pliktar å gjennomføre testar og levere nytt skjema dersom studenten har vore utsett for smitte.

Skjema for Ålesund: Skjema for tuberkulose og MRSA i Ålesund
Skjema for Trondheim: Skjema for Tuberkulose og MRSA i Trondheim

Teieplikt

I følgje Lov om universitet og høyskoler § 4-6 har "En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for".

Alle studentar må derfor skrive under på erklæring om teieplikt ved oppstart. Studenten må også rekne med å skrive under på erklæring på teieplikt på den aktuelle praksisstaden.
Skjema vert delt ut til studenten ved studiestart.

Personopplysingar

Det kan vere naudsynt å gi ut studenten sitt namn og fødselsnummer til praksisplassen. Dette gjeld praksisplassar hvor studenten må ha tilgang til spesielle dataverktøy i samband med pasient-/ klientoppfølging, og/eller praksisplassen skal lage ID-kort/adgangskort.

Skikkethet

Bioingeniørutdanninga er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering, Skikkethetsvurdering - Kunnskapsbasen - NTNU