Wikier

Politikk for ansettelse og karriereutvikling for postdoktorer

Her finner du NTNU sin politikk for ansettelse og karriereutvikling for postdoktorer.

English version: Policy for the appointment and career development of postdocs

Ser du etter noe annet? Se NTNUs strategi og styrende dokumenter.

NTNU politikk for ansettelse og karriereutvikling for postdoktorer ble fastsatt av rektor 12. januar 2022 og skal bidra til at postdoktorstillingen blir en reell kvalifiseringsstilling til vitenskapelige førstestillinger.

NTNUs politikk, er i samsvar med Kunnskapsdepartementets strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling, der et av målene er å "gi postdoktorene gode rammer til å utvikle en selvstendig forskerprofil og opparbeide relevant kompetanse for en videre vitenskapelig karriere".

NTNU politikk for ansettelse og karriereutvikling for postdoktorer

  1. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i fast vitenskapelig stilling. Det kreves oppnådd doktorgrad for ansettelse. Utlysningsteksten må spesifisere alle krav forbundet med stillingen.
  2. Postdoktorer ved NTNU skal ansettes i tråd med overordnet strategi og strategiske personalplan på enheten.
  3. Postdoktorer ved NTNU skal som hovedregel ansettes etter offentlig utlysning. Ansettelse i postdoktorstillinger skal bare unntaksvis, og etter en begrunnelse, skje uten forutgående utlysning.
  4. Postdoktorer rekruttert fra NTNU skal normalt ha vært ved en annen institusjon i minimum et år før ansettelse, eller kunne vise til omfattende erfaring fra fagmiljø utenfor NTNU. Dersom dette ikke er oppfylt skal det kompenseres for i karriereplanen, enten gjennom utenlandsopphold eller andre egnede tiltak som gir kandidatene erfaring fra fagmiljø utenfor NTNU.
  5. Ved ansettelse skal det i tillegg til arbeidskontrakten følge med beskrivelse av postdoktorens forskningsprosjekt og en realistisk framdriftsplan for den midlertidige ansettelsen. Det skal ved oppstart klargjøres hvem som har ansvar for å følge opp den ansatte med faglig rådgivning (‘veileder’). I tillegg skal postdoktoren få tilbud om egen mentor fra annet fagmiljø.
  6. Etter ansettelse plikter institusjonen å sette opp en individuell karriereplan i samråd med postdoktoren, og dette bør skje i første medarbeidersamtale (oppstartsamtalen). Leder og postdoktor fyller ut karriereplanen sammen, og karriereplanen skal inneholde konkretisering av karrieremål og tiltak for å nå målene. Karriereplanen må følges opp og oppdateres regelmessig i årlig medarbeidersamtale. Karriereplanen skal evalueres ved avslutning av postdoktorens arbeidsperiode.
  7. For å muliggjøre hovedmålet om å kvalifisere for ansettelse i fast vitenskapelig stilling, skal postdoktorene utføre forskning på internasjonalt nivå. Postdoktorene bør også få erfaring med søknadsskriving og opplæring i forskningsledelse. NTNU skal legge til rette for at postdoktorer får mulighet til å ta kurs innenfor utdanningsfaglig basiskompetanse. Instituttet skal gi postdoktoren mulighet til å opparbeide seg undervisningserfaring, dersom det er mulig.
  8. Alle postdoktorer skal om mulig få tilbud om ansettelse i et 3. eller 4. år. Dette vil gi rom for internasjonalisering, opphold ved andre institusjoner, utvikling av søknader om forskningsprosjekter, undervisnings- og veiledererfaring.