Wikier

NTNUs Kunstforum

Kunstfag er en viktig del av NTNUs egenart og identitet. Vi har ledende miljøer som det er viktig å synliggjøre og gi utviklingsmuligheter.

English version: The Art Forum at NTNU

Kunst i NTNUs strategi

I NTNUs strategi 2018-2025 Kunnskap for en bedre verden er kunst en av fem kjerneoppgaver, og det er satt tre utviklingsmål for kunstnerisk virksomhet:

 • Utvikle kunst med dokumentert høy internasjonal kvalitet
 • Videreutvikle samspillet mellom kunst, teknologi og vitenskap
 • Bidra aktivt til å styrke kunstens rolle i samfunnet og i skolen

Strategien påpeker hvordan NTNUs fagmiljø for høyere kunstutdanning utvikler og studerer forholdet mellom kunst og samfunn, og videreutvikler forholdet mellom kunst, teknologi og vitenskap. NTNU har et unikt utgangspunkt for å skape tverrfaglige synergier på tvers av fagmiljøer, med en egen profil sammenlignet med andre utdanningsinstitusjoner innen kunstfeltet, både nasjonalt og internasjonalt.

Målbilde fram til 2025

NTNUs Kunstforum jobber etter følgende målbilde fram til 2025:

Bedre rammevilkår for utvikling av kunstmiljøene

 • Rammevilkårene for kunstfagene er styrket internt ved NTNU og sammen med nasjonale samarbeidspartnere er det arbeidet frem en styrket nasjonal finansering.
 • Doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid bidrar til å styrke det kunstneriske utviklingsarbeidet ved NTNU gjennom et robust antall kandidater med ulik kunstfaglig bakgrunn.

Styrket internt, eksternt og tverrfaglig samarbeid

 • NTNU tilrettelegger i større grad for samarbeid på tvers av kunstfagene og på tvers av kunstneriske, teknologiske og vitenskapelige fag internt.
 • Koblingen til praksisrettede og profesjonsorienterte fag rettet mot samfunn og skole er styrket.
 • NTNU er en pådriver for utvikling av fremragende kunstmiljøer gjennom utstrakt eksternfinansiering og annet samarbeid med nasjonalt og internasjonalt ledende aktører innen kunstfeltet.
 • Kunstfagene er tungt involvert i tverrfaglige og handlingsrettede forskningsprosjekter rettet mot FNs bærekraftsmål og globale utfordringer, spesielt ved å utnytte mulighetene i Horisont Europa.

Synliggjøring og kommunikasjon

 • Kunstnerisk utviklingsarbeid skal ha et rammeverk både for registrering og dokumentasjon internt, nasjonalt og internasjonalt, og med sikte på å synliggjøre samfunnseffekt
 • NTNU skal sette kunstnerisk utviklingsarbeid på dagsorden i offentlig debatt om hva slags forskning som trengs for å løse dagens utfordringer.

Kunstforum skal med utgangspunkt i målene i strategien utarbeide analyser og fremme spesifikke tiltak for strategiperioden frem til 2025. Utarbeiding av tiltak gjøres i nært samarbeid med de berørte fagmiljøene.

Om NTNUs Kunstforum

Forumet er oppnevnt i første omgang frem til sommeren 2025. Forumet møtes ca 4-6 ganger i året. En gang i semesteret gis det en status om arbeidet til Forskningsutvalget.

Medlemmer i utvalget oppnevnt av rektor

Leder:Tor Grande, rektor
Medlemmer:

Sekretær:Hilde Røysland, Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner

Årsplan for NTNU Kunstforum

Årsplanen er koblet opp mot målbildet som Kunstforum jobber etter. I tillegg til denne årsplanen har fakultetene og instituttene egne aktiviteter som støtter opp rundt kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeid ved NTNU.

Bedre rammevilkår

 • Arbeide for god inkludering av kunstnerisk utviklingsarbeid i NTNUs kvalitetsmelding for forskning på en måte som styrker kunstnerisk utviklingsarbeid ved NTNU, og bidrar til utvikling av doktorgradsprogrammet.
 • Invitere nasjonale samarbeidspartnere til et dialogmøte for å diskutere hvordan vi kan oppnå styrket finansiering av kunstnerisk virksomhet og utviklingsarbeid, samt en god dialog med HK-dir.

Styrket samarbeid:

 • Workshop for å avklare begrepsforståelse
 • Plan for å strukturere og synliggjøre New European Bauhaus (NEB)-aktiviteten ved NTNU. Bidra til at kunstområdet blir en aktiv bidragsyter under prosessen med nye tverrgående satsinger ved NTNU.

Synliggjøring og kommunikasjon

 • Lage en wikiside for Kunstforum
 • Følge opp prioriterte anbefalinger fra rapporten om Research Catalogue
 • Lage en kommunikasjonsplan

Agenda og referat for NTNU Kunstforum

NTNU Kunstforum møteverktøy