Wikier

Lokaler for studentorganisasjoner og studentforeninger

Gratis leie av lokaler og kontorer til studentorganisasjoner og studentforeninger.

Lokaler for studentorganisasjoner og studentforeninger

Det stilles lokaler og kontorer til disposisjon for studentforeninger og studentorganisasjoner som favner hele NTNU. Det vil si at lokalene leies ut gratis. I tillegg stiller noen av fakultetene med lokaler til sine linjeforeninger.

Retningslinjer

Det finnes egne retningslinjer for tildeling og bruk av slike lokaler (fristasjoner).

Tildeling av lokaler/friarealer

Lokaler tildeles etter retningslinjene i internhusleiemodellen. Eiendomsavdelingen vurderer hvilke lokaler som er hensiktsmessige for studentorganisasjonene. Lokalene tildeles for to år av gangen. Søknadsfristen er 1. mars hvert partallsår.

Tildeling av lokaler forutsetter at det finnes ledige, hensiktsmessige lokaler og at krav til arbeidsmiljø og sikkerhet er oppfylt.

Hensikten med retningslinjene er at de skal føre til mer rettferdig fordeling og bedre disponering av tilgjengelige ressurser. Retningslinjene inneholder kriterier for tildeling av arealer ved NTNU, og er utarbeidet i samarbeid med studentdemokratiet.

Retningslinjer og søknadsskjema

Regler for bruk av rom

Retningslinjer - Bruk av fristasjon for studentorganisasjoner

Søknadsskjema - Fristasjon for studentorganisasjoner

Kontakt

Eiendomsavdelingen: postmottak@ntnu.no