Wikier

Uniped

LAOS - fagspesifikk oppfølging

Se også: Uniped | For detailed information in English

Denne siden inneholder viktig informasjon til institutter og faglærere som skal gjennomføre fagspesifikk oppfølging som er en del av LAOS (læringsassistentopplæring). For informasjon om LAOS som helhet se også siden «LAOS – opplæring for læringsassistenter».

LAOS-kurset

LAOS består av tre innholdsdeler 1) felles seminarer (totalt 8t), 2) valgfrie onlinemoduler (totalt 6t) og 3) en fagspesifikk oppfølging (totalt 6t). Seminarene og valgmodulene organiseres av LAOS-ansvarlig ved seksjon for universitetspedagogikk (Uniped), mens den fagspesifikke oppfølgingen gjennomføres ved instituttene. Seminarene og valgmodulene gir en innføring i generell pedagogikk og didaktikk og er felles for alle LAOS deltakere. Den fagspesifikke oppfølgingen er derimot mer rettet mot det spesifikke fagfeltet og de oppgavene som læringsassistentene utfører ved sine institutter.

Om den fagspesifikke oppfølgingen

Hensikten med en fagspesifikk oppfølging fra instituttene er at læringsassistentene skal ha en regelmessig oppfølging, få delta i faglige diskusjoner og bli inkludert i et pedagogisk fellesskap. Uniped anbefaler å ta utgangspunkt i følgende læringsutbyttebeskrivelser i arbeidet med oppfølgingen:

Etter fagspesifikk oppfølging skal læringsassistentene:

  1. ha utviklet en bevissthet om fagspesifikke utfordringer slik at de kan tilrettelegge for studentenes læring
  2. ha fått deltatt aktivt i sitt fagmiljø og i diskusjoner om kvalitetsutvikling
  3. ha fått erfaringer og kunnskap som de kan få bruk for videre i sine studier og i arbeidslivet.

Instituttene står fritt til å velge hvordan den fagspesifikke oppfølgingen best kan gjennomføres i deres kontekst. Noen velger å ha hele eller deler av oppfølgingen felles for alle sine læringsassistenter, mens andre velger en løsning der eksempelvis faglærer i hvert emne har ansvar for oppfølgingen av sine læringsassistenter. Det er opp til instituttet å velge hvilken løsning som passer best, så lenge hensikten med oppfølgingen blir ivaretatt og det foregår innenfor retningslinjene.

Retningslinjer

  • ved semesterstart skal det gjennomføres et oppstartsmøte der faglærer/institutt og læringsassistent avklarer oppgaver og forventninger
  • underveis i semesteret skal faglærer/institutt følge opp de utfordringer som læringsassistenten opplever i sitt arbeid
  • ved semesterets slutt skal det foregå en sluttevaluering der læringsassistenten får en tilbakemelding på sitt bidrag i emnet og på sin utvikling

Forslag til gjennomføring

Uniped foreslår en struktur der den fagspesifikke oppfølgingen er organisert i tre deler:

  • del 1 - Første møte (ca 1t)
  • del 2 - Oppfølging (ca 4t til sammen- kan fordeles gjennom semesteret)
  • del 3 - Sluttevaluering (ca 1t)

Denne strukturen er kun et forslag, og det er helt i orden å velge andre oppdelinger dersom dette er mer hensiktsmessig. Møtene behøver ikke å være lagt opp som et undervisningsopplegg eller et pedagogisk kurs, men er heller ment som en oppfølging til diskusjon og samarbeid mellom de involverte.

Innhold – Hva kan den fagspesifikke oppfølgingen handle om?

Vedlagt finner du et dokument med tips til hva de enkelte delene kan handle om. Dette er et forslag som Uniped har utarbeidet som støtte til dere som skal gjennomføre oppfølgingen. Dere velger selv hvor mye dere ønsker å bruke det. Forslagene er åpne slik at dere kan gjøre innholdet mest mulig spesifikt for deres fagfelt og de studentaktivitetene dere har tradisjon for å bruke.

Forslag til gjennomføring (PDF)

Dere kan gjerne sette i gang med den fagspesifikke oppfølgingen før oppstarten av LAOS, som pleier å være i februar på vårsemesteret og september på høstsemesteret. Det kan eksempelvis være en god idé starte opp med første møte allerede før læringsassistentene treffer studentene de skal jobbe med.

Bekreftelse for gjennomføring av den fagspesifikke oppfølgingen

For at Uniped skal kunne sende ut kursbevis til læringsassistentene kreves det en bekreftelse på at den fagspesifikke oppfølgingen er gjennomført. Dette kan gjøres på én av to måter: 1) Læringsassistentene samler selv inn underskrifter fra faglærer/institutt i et skjema og leverer dette som oppmøtebekreftelse i Blackboard. 2) Faglærer/institutt sender en e-post til Uniped med oversikt over de læringsassistenter som har gjennomført oppfølgingen.

Bekreftelse på oppmøte – skjema (PDF)

Frister for fagspesifikk oppfølging våren 2024

Fristen for å sende skjema med bekreftelse på gjennomført fagspesifikk oppfølging til Uniped er 30. mai. Kursbevisene sendes ut til læringsassistentenes student e-post etter fristen.

Siden mange læringsassistenter ønsker å søke nye stillinger for påfølgende semester anbefaler vi at oppfølgingen gjennomføres innen fristen. Dette sikrer at læringsassistenten kan ilegge kursbevis til sine jobbsøknader.