Wikier

Innovasjonskomitéen ved IV

Innovasjonskomiteen er et rådgivende organ for dekan og prodekan innovasjon. Komiteen skal bidra til å utvikle en kultur for innovasjon og nyskaping ved IV og støtte opp om arbeidet med å etablere et økosystem for innovasjon, inkl. forslag til tiltak og gjennomføring av disse. Komiteen skal også bidra til at IV gjør riktige strategiske valg basert på nasjonale føringer og internasjonale trender samt politiske signaler om framtidige prioriteringer. 

Temasider om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Komitéens oppgaver:

  • Gi råd i arbeid med strategi og langtidsplan for innovasjon 
  • Gi råd i utarbeidelse av årsplan, herved råd om iverksettelse av tiltak og virkemidler og bruk av strategiske midler  
  • Gi råd om kompetansebygging blant ansatte, både fast vitenskapelig ansatte, ansatte i rekrutteringsstilling og forskningsrådgiverstilling 
  • Gi råd om samhandlingsstrukturer (på tvers av organisatoriske grenser) som vil styrke støtteapparatets funksjon 
  • Gi råd til prodekan i saker som behandles i sentralt innovasjonsutvalg (IU)  

Komitéens medlemmer:

Alenka Temeljotov-Salaj | prodekan innovasjon (leder)

Mohamed Hamdy | 1. amanuensis IBM

Ola Jon Mork | dosent, IHB

Kjell Olav Skjølsvik | innovasjonsleder IMT

Geir Ringen | professor MTP

Sigve Hovda | professor IGP

Camilla Jørås Larsen | TTO

Forskningsseksjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for komiteen