Wikier

Innovasjon ved IIK

Innovasjonsfinansiering ved IIK

Cyberprogram for vekst og utvikling i IKT-sektoren i Innlandet (CII)

 • Skal styrke kommersialisering av forskning innen Cyber- og informasjonssikkerhet slik at flere forskningsresultater kan bli til bedriftsetableringer og vekst i regionen. 
 • Skal sikre at forskningsresultater med et kommersielt globalt potensial raskt sikres finansiering slik at resultatene kan verifiseres og testes for å avklare markedspotensial i en tidlig fase. I senere faser vil FORNY-virkemidler og Innovasjons Norge sine virkemidler være aktuelle. 
 • Midler gitt av NTNU skal bidra til utvikling av idéer med utspring fra NTNUs forskning. Øvrige midler skal gå til utvikling av idéer knyttet til cyber security. 
 • Er finansiert av med totalt kr 5.400.000 av følgende aktører: 
  • Gjøvik kommune kr     700.000,- 
  • Gjøvikregionen kr     700.000,-1 
  • NTNU kr 2.000.000,- 
  • Innlandet Fylkeskommune: kr 2.000.000,- 

 
Midlene fra NTNU brukes til forskningprosjekter fra IIK.

Formål med CII-midlene

Midlene gir deg en basis for å kunne søke finansiering fra andre finansieringsordninger. Midlene skal brukes for å videreutvikle ideen. 

Kun søknader som oppfyller formålet med ordningen kan støttes.

Prosessen beskrives i figuren nedenfor:

Prosessen

Kriterier og søknadsprosess  

Kriterier som må være oppfylt for å søke støtte.

1. Prosjektet må være:  

 • forsknings- og kunnskapsbasert og ha et internasjonalt potensiale 
 • pre startup (før eventuell selskapsetableringI) 

2. Aktiviteter må være relatert til teknologi- og markedsverifisering  

3. Prosjektperiode maks 6 måneder  

4. Søknader fra NTNU må: 

Det er løpende søknadsfrist og vurdering.  

 
Aktiviteter og støttebeløp

 
Du søker midler for å kunne verifisere, undersøke eller prototype ideen din. Dette for å minimere teknisk- og kommersiell risiko.

Eksempler på kostnader og aktiviteter programmet dekker:  

 • Konsulenttjenester: Kostnader assosiert med kjøp av tjenester fra underleverandører eller andre utviklingstjenester, inkludert eksterne FoU- og konsulenttjenester. 
 • Materialer og utstyr: Kostnader assosiert med innkjøp av materialer og utstyr til produksjon av prototyper, nødvendig utstyr for laboratorietester e.l. 
 • Kostnader ved laboratoriebruk: Kostnader assosiert med laboratorieleie og bruk eller kostnader assosiert med leie av tilsvarende arealer. 
 • Patentkostnader: direkte kostnader knyttet til patentering og sikring av IPR (immaterielle rettigheter). 
 • Markedsverifisering: deltakelse på konferanser, messer, workshops, utarbeidelse av markedsmateriell mm 
 • Andre kostnader: Alle kostnader som ikke passer inn under overnevnte kategorier skal spesifiseres og må være direkte knyttet til prosjektets mål. 

 
Følgende dekkes ikke: Grunnforskning, utvikling eller markedsføring av eksisterende produkter og tjenester. 

Du kan søke om inntil NOK 250.000 til teknologi- og markedsverifisering per prosjekt.  

Søknadsskjema (docx) 

777 Visninger