Wikier

IE-fakultetet

IE-prisen

IE-prisen

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs for å lykkes.
Prisen tildeles personer eller grupper som har gjort en særlig innsats ved IE-fakultetet.

Vinnere mottar

 • Diplom
 • Kunstverk til en verdi av inntil 10 000 kr

Nominasjon

Hver kategori har en nominasjonskomite og prisene deles ut i partallsår.
Alle nominasjoner behandles i dekanatet.

Frist: neste nominasjon er i 2024, TBA

Hvem kan nominere en kandidat?

 • Alle ansatte. Studenter kan nominere i kategorien faglærer/læringsmiljø.

Hvem kan nomineres?

 • Alle ansatte og ph.d.-studenter ved IE

Nominer en kandidat

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om organisering, planlegging og gjennomføring. Et godt arbeidsmiljø gir gevinster for ansattes helse, motivasjon og engasjement.

Arbeidsmiljøprisen skal synliggjøre systematisk arbeid og målrettede tiltak for å skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø som fremmer mestring, helse og trivsel.

Prisen deles ut til enheter eller personer som bidrar til:

 • et helsefremmende, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • læring og motivasjon for andre og til økt kunnskap og forståelse om arbeidsmiljøarbeid

Prisvinnere

 • 2022 – Lisa Wedershoven

Faglærer/læringsmiljø

Prisen skal synliggjøre pedagogisk virksomhet. Den tildeles enkeltpersoner eller et læringsmiljø som har ytret framragende innsats på dette feltet.

Prisen deles ut til personer eller læringsmiljø som bidrar til:

 • kvalitet i undervisning
 • utarbeidelse av lærebøker og studiemateriell
 • original og framgangsrik organisering av undervisningen

Begrunnelsen skal vektlegge:

 • virkningen av den pedagogiske virksomheten
 • formidlingsevne
 • evne til å stimulere studentene til aktivitet og egeninnsats

Prisen skal synliggjøre arbeid som har pågått over år, men kan også knyttes til pedagogiske enkeltprestasjoner.

Prisvinnere

 • 2022 – Morten Dinhoff Pedersen

Internasjonalisering

Prisen skal synliggjøre vitenskapelige virksomhet, undervisning eller forskning har bidra til å gjøre oss internasjonalt fremragende.

Prisen deles ut til en person som bidrar til å:

 • gjøre IE anerkjent internasjonalt
 • etablere studiesamarbeid med institusjoner i andre land
 • oppnå anerkjennelse gjennom internasjonalt forskningssamarbeid

Prisen tildeles en person som over år har bidratt til internasjonal virksomhet eller som inspirasjon til å videreutvikle lovende prosjekter.

Prisvinnere

 • 2022 – Jon Yngve Hardeberg

IME-priser (før 2017)

De tre prisene deltes normalt ut årlig, ifm. fakultetets årlige fest.

Prisene som er listet opp under, ble delt ut ved det tidligere IME-fakultetet til og med 2016.

Årets formidler

Kriterier – Fakultetets formidlerpris:
Prisen tildeles personer (evt. grupper) som har gjort en innsats på formidlingsfronten.

 • Dette kan være både personer som har formidlet sitt fag ved å popularisere dette slik at det ble tilgjengelig for en videre målgruppe eller generelt for samfunnet.
 • Personer som bevirker at fakultetets virksomhet blir gjort kjent, eks. via media og andre fora.

Prisvinnere

Årets lærer/læringsmiljø

Nomineringsgruppa

 • 2 pedagogiske koordinatorer
 • 4 fakultetstillitsrepresentanter

Mandat

Prisen for "Årets lærer/læringsmiljø" ved fakultetet kan tildeles enkeltpersoner eller en gruppe av lærere.
Nomineringsgruppa må ta hensyn til følgende momenter:

 • Prisen sikter mot å stimulere og framheve pedagogisk virksomhet ved fakultetet, ved at den tildeles en person eller et fagmiljø som har ytret framragende innsats på dette feltet.
 • Prisen skal i første rekke gjelde selve undervisningen, men kan også tildeles for utarbeidelse av lærebøker og annet studiemateriell, eller original og framgangsrik organisering av undervisningen.
 • I begrunnelsen skal det legges særlig vekt på virkningen av den pedagogiske virksomheten, evnen til å presentere, overbringe og formidle lærestoffet, og til å stimulere studentene til aktivitet og egeninnsats.
 • Prisen skal normalt knyttes til virksomhet som har gått over flere år, med kan også knyttes til pedagogiske enkeltprestasjoner.
 • Kandidater som har fått SINTEF-prisen kan ikke nomineres til "Årets lærer/læringsmiljø" samme år.

Prisvinnere

Årets målgivende pasning

Statutter

 • § 1 Formålet med prisen er å fremme forskning, utdanning, formidling, nyskaping og arbeidsmiljø ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved å anerkjenne og synliggjøre personer som bidrar til godt lagarbeid.
 • § 2 Prisen skal utdeles til en eller flere personer ansatt ved IE som har gjort en betydelig innsats til nytte for andre personers resultater.
 • § 3 Prisen består av kunst til en verdi på inntil kr. 10.000 og et diplom.
 • § 4 Et utvalg på tre personer oppnevnt av Dekanus for en periode på fire år skal velge ut prisvinner, basert på innkomne forslag som er dokumentert på en slik måte at utvalget kan foreta en rettferdig og riktig vurdering.
 • § 5 Prisen skal deles ut en gang pr. år i forbindelse med IEs velferdsarrangement.
 • § 6 Statuttene kan endres etter vedtak av dekanus.

Prisvinnere