Wikier

Fagfellevurdering merittering

Informasjon om fagfellevurdering for deg som har søkt om status som merittert underviser ved årets utlysning ved NTNU.


English version: Peer review excellent teaching practitioner


Fristen for å søke om status som merittert underviser ved NTNU er 31.august 2024 kl.23.59 norsk tid. Søknadene skal fagfellevurderes. Se tidsplan for fagfellevurdering

Informasjon om fagfellevurdering

Søknaden skal vurderes av en gruppe fagfeller som består av 2 meritterte undervisere (både fra NTNU og andre universitet/høgskoler) og 1 studentrepresentant (oppnevnt av Studenttinget). I tillegg vil 2 hovedansvarlige fagfeller vurdere alle søknadene. Søkere blir vurdert ut fra formelle krav rett etter søknadsfristen. Søker kan bli avvist hvis de ikke oppfyller formelle krav.

Hovedansvarlig fagfelle

To personer fra UH-sektoren med god kjennskap til meritteringsordningen har det koordinerende og overordnede ansvaret for at fagfellevurderingsprosessen gjennomføres likt for alle søkere. De deltar på alle intervju, og alle skriftlige tilbakemeldinger skal utvikles i samarbeid med hovedansvarlig fagfelle.

Fagfellegruppe

Gruppen består av 2 meritterte undervisere og 1 studentrepresentant som sammen leser 2 – 6 søknader. De meritterte leser søknad og gjennomfører digitalt intervju sammen med en hovedansvarlige fagfelle. Studentrepresentantene har et overordnet ansvar for studentperspektivet i søknaden, og skal ha det som hovedfokus. Studentrepresentant deltar ikke på intervju.

Fagfellene bruker veileder for fagfellevurdering og mal for tilbakemelding i arbeidet.

Fagfellevurdererens habilitet

I etterkant av søknadsfristen blir alle søknader som oppfyller formelle krav fordelt mellom fagfellevurderere. Fagfeller må varsle om søknader hvor de er inhabil. Eksempler på inhabilitet er konkret pågående samarbeid med søker eller personlig relasjon som slekt, nært vennskap e.l. Det vil tilstrebes at en fagfelle i hver gruppe har kompetanse innenfor søkers fagmiljø.

Grunnlag for fagfellevurdering

Grunnlaget for fagfellevurderingen er

a. Søknad med vedlegg hvor søker reflekterer over egen utdanningsfaglig kompetanse i henhold til kriteriene for status som merittert underviser.

b. Intervju med søkere som oppfyller alle formelle krav.

Søknaden fagfellevurderes utfra kriteriene for pedagogisk merittering. Alle fire kriteriene må være oppfylt for å oppnå status som merittert underviser.

Intervju

Søkere som oppfyller formelle krav til å søke og søknad skal intervjues. Intervjuet gjennomføres digitalt. Deltakere i intervjuet er søker, de to meritterte fagfellevurdererne og hovedansvarlig fagfelle. Intervjuet skal gi fagfellevurdererne mulighet til å stille komplementerende spørsmål til søknad. Intervjuet har maks varighet på 45 min.

Se tidsplan for informasjon om fagfellevurderingsprosessen.

Tilbakemelding søkere

Alle søkere får skriftlig tilbakemelding. Tilbakemeldingen er knyttet til kriteriene for merittering, og ved avslag skal tilbakemeldingene også peke fremover på forbedringsområder og være tydelige på hvilke områder søker må utvikle ytterligere for å oppnå status som merittert underviser ved en senere anledning. På grunnlag av fagfellevurderingene blir det utarbeidet en innstilling til rektor over de søkerne som kvalifiserer til status som merittert underviser.

Alle fagfellevurderere skal bruke mal for tilbakemelding. Det er den skriftlige tilbakemeldingen til hver enkelt søker, og det er viktig at den er utfyllende. For at alle søkere skal få en lik tilbakemelding skal ikke tilbakemelding overstige 4 sider.

Alle grupper skal samarbeide med hovedansvarlig fagfelle før de skriftlige tilbakemeldingene ferdigstilles jmf. Mal for tilbakemelding.

Enstemmig innstilling

Tildeling av status som merittert underviser ved NTNU krever at fagfellene er enstemmig. Fagfellevurderingen er ikke et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven. Avdeling for utdanning utarbeider på bakgrunn av fagfellevurderingen en innstilling med oversikt over de søkerne som kvalifiserer til status som merittert underviser. Rektor tildeler status som merittert underviser basert på denne innstillingen.

Koordinering

Fagfellevurderingen koordineres av Seksjon for kvalitetsutvikling og læringsmiljø, Avdeling for utdanning.

Kontakt

Har du spørsmål? Send e-post til merittering@ntnu.no

1751 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Kompetanseutvikling