Wikier

Tjenester og...

Emne- og undervisningsdesign

God undervisning kjennetegnes av et godt samsvar mellom læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsform såkalt samstemt undervisning. Dette betyr at du bør velge læringsaktiviteter og vurderingsform som støtter opp om læringsmålene på best mulig måte.

English version: Course and learning design

Flere faktorer kan påvirke studenters læring, både interne individuelle prosesser, eksterne stimuli og sosiale relasjoner. Undervisningssituasjonen og hvilke læringsaktiviteter du som underviser velger, kan ha stor påvirkningskraft for den enkelte studentens læring.

Når studentens læring settes i sentrum, skal studieemnene utvikles med tanke på å bygge en inkluderende og likeverdig undervisnings- og vurderingspraksis, og ikke minst en givende undervisningsopplevelse for studentene.

Faktorer i emne- og undervisningsdesign

Godt emnedesign forutsetter god planlegging og sørger for at det blir en tydelig sammenheng mellom kompetansebeskrivelsene, læringsutbyttebeskrivelsene, og lærings- og vurderingsaktivitetene i et emne (Hagelia, 2018).

Læringsformene skal være egnet til å fremme studentens forventede læringsutbytte, og underveis- og sluttvurderingen skal vise hvordan studenten har utviklet seg, og hva hen har oppnådd av forventet kompetanse.

Når du som underviser planlegger og designer et emne, må du forholde deg til en helhetlig tilnærming hvor hver enkel undervisningsøkt settes sammen av ulike og varierte læringsaktiviteter som er egnet til å fremme studentens evner til å forstå og anvende fagstoffet.

Godt emnedesign bør gå hånd i hand med godt undervisningsdesign. Begrepene henger sammen, men de viser til to adskilte prosessnivåer (Hagelia, 2018).

  • Emnedesign inngår i planleggingsprosessen for studieprogram, det omhandler et større bilde og inkluderer både en pedagogisk og en administrativ side. Her er både instituttet og fakultetet aktivt involvert i prosessen som oppdragsgiver og godkjenner.
  • Undervisningsdesign fokuserer mest på det pedagogiske og på planlegging og gjennomføring av de enkelte lærings- og vurderingsaktivitetene. Her er det du som underviser som har det største ansvaret.

Utviklingsprinsippene for emne- og undervisningsdesign er i utgangspunktet de samme uansett om emnet og undervisningssituasjonen du planlegger skal foregå fysisk, hybrid eller heldigitalt.

Riktignok har forskningen de siste årene rettet oppmerksomhet mot de særegne aspekter ved heldigital og hybrid undervisning (Rapport LINK, UiO, 2020; Goodyear, 2015), samt utfordringene du kan møte når du skal planlegge og utvikle undervisningen i disse formater.

Emne og undervisingsdesign for hybride eller heldigitale studier krever for eksempel større grad av både symmetri og fleksibilitet i valg av læringsaktivitetene (Rapanta et al. 2021) for å ivareta sammenhengen mellom de ulike dimensjonene (UiO, 2020). Det kreves også større fokus på universell utforming og tilrettelegging og fasilitering av studentenes faglige samarbeid og sosiale relasjoner (UiO, 2020).

Hvordan gå i gang med undervisningsdesign

Når du skal designe undervisningsøktene dine, sjonglerer du alltid mellom de to nivåene. Derfor bør du tenke helhetlig. Hvilke rammer må jeg forholde meg til? Hvilken ressurstilgjengelighet har jeg? Hvilke læringsaktiviteter egner seg best til å fremme studentenes læringsutbytte? Hvilke vurderingsaktiviteter er best til å måle den oppnådde kunnskaps- og ferdighetsgraden hos den enkelte studenten?

Denne sammenhengen mellom læringsaktivitetene, læringsutbytte og vurdering baserer seg på konstruktivistiske læringsteorier og har vært beskrevet gjennom begrepet og teorien om Constructive Alignment (Biggs &Tang, 2014; Biggs, 1996), eller meningsskapende samsvar som det heter på norsk.

Modellen for meningsskapende samsvar tilbyr deg et rammeverk for planlegging og gjennomføring av undervisning, samtidig som den også tydeliggjør for studenten de prosessene som gjør hen i stand til å ta ansvar for sin egen læring.

SALSA undervisingsdesign

SALSA er en metodikk som hjelper deg å designe og videreutvikle undervisning. Metodikken kan gjennomføres i ulike format og støtter planlegging av undervisningsøkter, workshoper og hele emner. SALSA kan tilpasses ulike faser, deler eller spesifikke utfordringer i undervisningen, og kan også benyttes i planlegging på studieprogramnivå.

SALSA akronymet er en sammenstilling av begrepene StudentAktiv – Likeverdig – Synkron – Asynkron og representerer et sett med premisser og rammefaktorer som har betydning for planlegging og gjennomføring av undervisning.

Seksjon for læringsstøtte kjører SALSA workshoper for fagmiljø som vil bruke metodikken for å planlegg, eller redigere emner og studieprogramer. Les mer om *SALSA metodikk for emne-og undervisningsdesign*.

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringsstøtte via NTNU Hjelp for mer informasjon om SALSA undervisnings design.

Litteraturliste: