Wikier

Digital vurdering ved NTNU

Forvaltningsområdet Digital vurdering omfatter prosesser og tjenester knyttet til digital eksamensgjennomføring og innlevering- og publisering av bachelor- og masteroppgaver. Området forvaltes i fellesskap av Avdeling for studieadministrasjon og NTNU IT.

Forvaltningsledelse for Digital vurdering

Arild Sørum Hjelle, Eksamenskontoret, Avdeling for studieadministrasjon

Berit Danielsen, Seksjon for IT-forvaltning, NTNU IT

Prosjekt Digital vurdering

Prosjekt Digital vurdering ble avsluttet ved utgangen av 2020, og prosjektets aktivitet ble overført til Avdeling for studieadministrasjon og NTNU IT. Teksten under er kun historisk informasjon om prosjektet.

Under satsingen NTNU Toppundervisning ble det igangsatt en rekke tiltak knyttet til utvikling av innovative undervisnings-, lærings- og vurderingsformer. Et av disse tiltakene var programmet IT i utdanning. Prosjektet Digital vurdering ble startet som en del av IT i utdanning, men ble senere en del av NTNU Digitaliseringsprogram. Formålet med prosjektet har vært å øke kvaliteten på utdanningen ved NTNU gjennom å tilby digitale verktøy for bruk i vurdering, samt forbedre arbeidsprosesser knyttet til vurdering gjennom digitalisering.

Prosjekteier var Prorektor for utdanning og prosjektet hadde i siste del av prosjektet en styringsgruppe som ble ledet av Avdelingsdirektør for Avdeling for studieadministrasjon. Prosjekt Digital vurdering har vært et samarbeid mellom ressurser fra Avdeling for studieadministrasjon, IT-avdelingen og egne dedikerte prosjektressurser. Prosjektet involverer ressurser fra Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Prosjektet har også samarbeidet tett med Eiendom, Campusservice, UB, Avdeling for Dokumentasjonsforvaltning og fakultet og institutt.

Prosjektet har fra oppstart og frem til høst 2016 hatt et fokus på pilotering av løsning for digital skoleeksamen og innleveringseksamen gjennom verktøyet Inspera Assessment. Etter tidlig pilotering, og frem til avslutning høsten 2020 jobbet prosjektet med etablering av nødvendig infrastruktur for i sikre at NTNU kan ha en digital eksamensgjennomføring. Prosjektet har blant annet:

  • Anskaffet et eksamensverktøy
  • Støttet innføringen av eksamensverktøyet og hatt ansvaret for digital eksamensgjennomføring
  • Bidratt til etablering av en driftsorganisasjon knyttet til digital vurdering
  • Etablert digitale eksamenslokaler for bruk gjennom hele året i Trondheim, Ålesund og Gjøvik med totalt ca. 2000 eksamensplasser.
  • Etablert et tilbud for bruk av programvare under eksamen, bruk av digitale ressurser som Lovdata og multimedia
  • Innført en løsning for levering av bachelor- og masteroppgaver, inkludert løsning for masteravtale
  • Levert en digital løsning for registrering av sensur
  • Innført en digital løsning for begrunnelse og klage (pågår per 2020)
1752 Visninger