Wikier

Støtte til...

Behov til betaling - Attestasjon

Attestasjonsprosessen er et samspill mellom to roller – attestant (innkjøper) og en person med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM). Samspillet mellom de to rollene er forankret i økonomiregelverket i staten og bygger på fire øyne prinsippet.

For: Innkjøper

Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) betyr at en bemyndiget har fullmakt til å inngå økonomiske forpliktelser på vegne av virksomheten. Alle økonomiske forpliktelser skal bekreftes av en tilsatt med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) og attesteres av en attestasjonsmyndighet.

Attestasjonsmyndighet

Som innkjøper har man fått tildelt attestasjonsmyndighet. Attestasjonsmyndighet betyr at en er bymyndighet til å kontrollere at en transaksjon er i samsvar med underliggende forhold herunder kontering, avtale m.m.

Gjennomføre kontroller

Som attestant i behov til betalingsprosessen skal en påse at følgende kontroller er gjennomført:

  • At en vare eller tjeneste er mottatt i samsvar med innkjøpsordre eller avtale.
  • At dokumentasjonen for leveransen er i overensstemmelse med gjeldende lover og regler (regjeringen.no).
  • Kontrollere, begrunne og eventuelt justere avviket mellom innkjøpsordre og faktura.
  • At beløpet er riktig kontert, eventuelt registrere korrekt konteringsinformasjon.

Som attestant:

  • Legger en grunnlaget for god intern økonomistyring og rapportering både internt og ekstern.
  • Bidrar en til at regler og retningslinjer blir fulgt.
  • Bidrar en til å forhindre misligheter.

Regelverk

Regelverk for å sikre god økonomiforvaltning av statlig sektor:

Kontakt

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Økonomiavdelingen.