Wikier

Farlig -...

Avhende smittefarlig avfall

Håndtering og avhending av smittefarlig avfall beskrives i denne retningslinjen. Hver enhet har ansvar for å håndtere eget smittefarlig avfall. Du som håndterer smittefarlig avfall plikter å sette deg inn i rutiner, retningslinjer og lovverk.

English version - Disposal of infectious waste

Temaside om HMS | Sider merket med avfall

Denne retningslinjen gjelder ikke for ansatte som jobber i sykehusbygg. Ansatte i sykehusbygg skal følge retningslinjer ved St. Olavs Hospital.

Nyttige oversikter

 • Prisliste (krever at du er pålogget Innsida). Transport og tomemballasje er inkludert i enhetsprisene. For å unngå å gå tom for emballasje: Bestill tomemballasje samtidig som du bestiller henting av smittefarlig avfall.
 • Oversikt over standard faresedler, merkelapper og emballasje, som leveres fra Norsk Gjenvinning AS. Annen emballasje kan leveres på forespørsel (mot merkostnad). Se Kontakt.

Bestille henting

Bestill henting av smittefarlig avfall gjennom bestillingssystemet. Dersom din enhet har avtale med avfallsmottaker om regelmessig henting, trenger du ikke å bestille henting.

Fyll inn følgende under «Spesifikasjon av vare/tjeneste»:

Smittefarlig avfall

Angi antall og type kolli

 • UN-nr.: 3291
 • ADR-fareklasse: 6.2 EAL-kode: 18 01 02 (avfall fra virksomhet der veterinær, eller annet dyrehelsepersonell, yter helsehjelp til dyr) eller 18 01 03 (avfall fra primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og annen medisinsk virksomhet.

Fyll inn følgende under «Leverandør»:

 • Norsk Gjenvinning AS

Merk at smittefarlig avfall ikke skal deklareres gjennom avfallsdeklarering.no. Dette på grunn av atsmittefarlig avfall ikke er definert som farlig avfall. Smittefarlig avfall er imidlertid farlig gods og skal til godkjent anlegg for destruksjon.

Sjåføren, som henter avfallet, vil benytte bestillingen, som sendes via bestillingssystemet, som transportdokumentasjon. Enheten har selv også oversikt over avhendet smittefarlig avfall gjennom det som er registrert i bestillingssystemet, jf. krav til dokumentasjon i forskrift om smittefarlig helseavfall § 8.

Emballering og merking

 • Smittefarlig avfall skal alltid avhendes i egne, gule bokser.
  • Kanyler/sprøytespisser skal ikke "recappes", grunnet risiko for stikkskader.
  • Sett lokket på boksen når den er full. NB: Ikke fyll boksen så full at du kan komme i kontakt med innholdet.

Riktig prosedyre for avhending av kanyle/sprøytespiss, i gul boks for smittefarlig avfall:

 • Gule bokser legges over i stor, gul beholder for smittefarlig avfall (50/60l). Beholderen blir levert med merkeetikett påført.
  • Kryss av for riktig kategori på merkeetikett. Skriv hvilken enhet avfallet kommer fra i feltet "Institusjon - Avdeling".
  • Sørg for at lokket sitter godt fast.

Stor, gul beholder for smittefarlig avfall:

Bestille emballasje

Emballasje bestilles gjennom bestillingssystemet. Kontakt avfallsmottaker dersom du har spørsmål knyttet til emballasje. Se kontakt. Egnet emballasje kan bestilles i flere ulike størrelser, f.eks. en liten beholder for kanyler og større beholdere for større avfallsmengder, eller for å sette flere kanylebokser oppi (se illustrasjonsbilder over). Gjør en vurdering av hvor mye emballasje dere bør ha på lager, slik at dere ikke risikerer å gå tom mens dere venter på henting. Gjør gjerne en avtale med avfallsmottaker at dere får et tilsvarende antall nye beholdere, som det dere sender fra dere, når avfallet hentes.

Dette avhendes som smittefarlig avfall

Avfall fra medisinsk- eller veterinærmedisinsk behandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk, som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner, som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

 • Vevsprøver, celler, blod, urin, genmodifiserte organismer og lignende som kan representere smitte eller annen fare.
 • Gjenstander som inneholder biologisk materiale, antibiotika og/eller cytostatika; Stikkende/skjærende gjenstander som sprøyter, skalpeller, engangsrør, engangspodenåler med mer.
 • Patologiavfall; Kroppsdeler/organer/vev fra dyr og mennesker.
 • Avfall fra luftsmitteisolat.

Selv om avfallet, beskrevet over, ikke nødvendigvis representererer smittefare, inkluderer NTNU avfallet i denne fraksjonen etter avtale med Norsk Gjenvinning AS. Avfallet går til forbrenning.

Organiske løsemidler, eksplosive eller sterkt reaktive kjemikalier, giftige uorganiske forbindelser og tungmetaller (kvikksølv, kadmium, bly med flere) må ikke blandes sammen med smittefarlig avfall!

Hvis det ikke er mulig å unngå å inkludere små mengder med organiske løsemidler eller giftige uorganiske forbindelser, må avfallet vurderes etter brannfare, fare for helseskadelig avdampning og grenseverdier, jf. avfallsforskriften kap. 11, vedlegg 2. For brannfarlige og oksiderende stoffer er det ikke oppgitt grenseverdier. Hvordan slikt avfall skal håndteres og avhendes må avklares med avfallsmottaker.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

 • Spørsmål om håndtering og avhending av farlig- og smittefarlig avfall, inkl. sortering, emballering, merking og deklarering av farlig avfall. Alle bestillinger, inkl. bestilling av emballasje, merkelapper, etc. gjøres via bestillingssystemet:
  • Norsk Gjenvinning AS v/ Patrick Fløistad; patrick.floistad@ngn.no, tlf. 92600031 (kl. 0800-1600, alle virkedager)
 • NTNUs sikkerhetsrådgiver:
  • Norsk Gjenvinning AS v/ Einar Finstuen; einar.finstuen@ngn.no, tlf. 975 29 395 (kl. 08.00-16.00, alle virkedager)
 • Spørsmål om priser, betingelser, faktura, avvik og kvalitet:
  • Norsk Gjenvinning AS v/ Jørn Viggo Lofstad; jorn.viggo.lofstad@ngn.no, tlf. 97058874. Merk at alle avfallsmengder rundes opp til nærmeste kg!
 • HMS-koordinator ved din enhet (Spørsmål om smittefarlig avfall ved din enhet)
 • Arve Johansen, HMS-rådgiver, HMS-seksjonen (Øvrige spørsmål)
 • Ann Kristin Sjaastad, yrkeshygieniker, HMS-seksjonen (Øvrige spørsmål)
 • Sikkerhetsrådgiver (Spørsmål om regelverk knyttet til transport av smittefarlig avfall)

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef – 4. februar 2020 – HMSRV1801