Wikier

Retningslinjer for oppmøte og besøk på campus

English version: Guidelines for physical attendance on campus

Temaside om HMS.


Generelle krav

Regjeringen har oppdatert de nasjonale smittevernreglene, gjeldende fra natt til 14. januar. Se Regjeringen letter på tiltakene og Studenter kan igjen ha fysisk undervisning (regjeringen.no).

Det er fortsatt de grunnleggende smitteverntiltakene som er de viktigste og mest effektive:

 • Hold deg hjemme når du er syk, har nyoppståtte luftveissymptomer eller mistenker at du kan ha covid-19.
 • Hold minimum 1 meter avstand.
 • Ivareta god håndhygiene med håndvask, evt. hånddesinfeksjon.

Munnbind skal benyttes der det er mye folk og/eller er vanskelig å holde 1 meter avstand, f.eks. inngangsparti, vrimleareal, heis, innendørs arrangement, i bibliotek, i museum samt i enkelte arbeids- og undervisningssituasjoner. Det er satt ut gratis munnbind ved inngangene til de fleste bygg.

Spesielle krav

Dette gjør du ved nyoppståtte luftveissymptomer (x)

(x) Feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt allmenntilstand.

Se Hva skal du gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer? (fhi.no) [Siden oppdateres fortløpende].

Sykefravær, isolasjon og karantene

Sykefravær

Regler for isolasjon og karantene

Hjemmekontor

Åpningen for mer fysisk undervisning betyr at flere ansatte må møte fysisk på jobb, selv om hovedregelen fortsatt er hjemmekontor. Ledere må gjøre en vurdering av behovene for å ha ansatte til stede på campus, samtidig som smittevernet ivaretas. Det er generelt unntak fra hovedregelen for noen grupper:

 • Ansatte med forsknings- og undervisningsoppgaver som krever at man er på campus.
 • Ansatte som jobber i verksteder, laboratorier, renhold og bygningsdrift.
 • Ansatte som av arbeidsmiljømessige årsaker har vansker med å jobbe hjemmefra.

Undervisning

Undervisning i auditorier

 • Maks antall deltakere avhenger av auditoriets kapasitet. Inntil 50 % av auditoriets kapasitet kan benyttes, inntil 200 personer. 1 meter avstand skal overholdes. Munnbind skal benyttes når det ikke er mulig å holde minimum 1 meter avstand. Dersom man overstiger 200 personer, se regler for innendørs arrangement med faste, tilviste plasser (avsnitt om Arrangementer).

Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom

 • Bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.

Velg lokaler med god ventilasjon, gjerne kombinert med luftemuligheter. Øvrige, generelle smitteverntiltak skal overholdes.

Arrangementer

 • Det er kun tillatt med alkoholservering i regi av Sit, i deres lokaler.
 • Sosiale sammenkomster og arrangementer bør begrenses.
 • Stands tillates ikke pr. nå.
 • Begrens antall nærkontakter.
 • Munnbind skal benyttes ved innendørs arrangement dersom 1 meter avstand ikke kan overholdes til enhver tid.

Det skal utpekes en person eller virksomhet som bl.a. har ansvar for:

 • å gjøre en egen vurdering av arrangementet, bl.a. basert på lokal smittesituasjon, arrangementets innhold og mulighetene til å ivareta godt smittevern.
 • at at smitteverntiltak overholdes under arrangementet
 • at det føres oversikt over hvem som er til stede på innendørs arrangementer, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør, hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern, at det føres deltakeroversikt og hvor lenge denne oppbevares. Deltakeroversikt med telefonnummer skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager.

Antallsbegrensning

 • Innendørs arrangement uten faste, tilviste plasser: 30
 • Innendørs arrangement med faste, tilviste plasser: 1500 (maksimalt 50 % av rommets kapasitet).
  • Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.
   • Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.
   • Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementet. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.

Se covid-19-forskriften kap. 5 for nærmere detaljer.

Følg for øvrig NTNUs ordinære regler for bruk av campus:

Private sammenkomster

Private sammenkomster er sosiale sammenkomster for en begrenset gruppe.

 • Maksimalt 30 personer kan møtes innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler. Utendørs kan man være maksimalt 50 personer.
 • Munnbind skal benyttes for publikum innendørs.

Øvrige arrangementer

Se covid-19-forskriften § 13a for oversikt over tillatt antall deltakere. Slike arrangementer er offentlige.

Organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

Organiserte fritidsaktiviteter er ikke definert som arrangement, jf. covid-19-forskriften § 13. Anbefalt antall deltagere på innendørs fritidsaktiviteter for voksne over 20 år er maks 20 stk med 1 meters avstand. For enkelte typer aktivitet er det utarbeidet egne smittevernveiledere som må følges. Se Organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter for nærmere detaljer (helsedirektoratet.no)

Ansatte med behov for tilrettelegging

Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for et fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen, bl.a. med tanke på ventilasjon, renhold, muligheter for håndhygiene og nok plass til å utføre arbeidsoppgavene på en trygg måtte. Hver enkelt arbeidssituasjon må risikovurderes. Tiltak vurderes og iverksettes med bakgrunn i risikovurderingen. Ansatte med redusert arbeidsevne kan ha behov for særskilt tilrettelegging. Se Tilrettelegging av arbeidet (arbeidstilsynet.no). Ekstra tiltak med tanke på covid-19 kan f.eks. være bruk av personlig verneutstyr eller fysisk skjerming. Se Koronavirus (SARS-CoV-2) – fakta, råd og tiltak (fhi.no)

Bestilling av munnbind

Munnbind kan bestilles igjennom e-vaktmester.

Selvtester

Trondheim

 • Ansatte: Bestill selvtester igjennom e-vaktmester. Ordningen med bestilling via e-vaktmester vil gjelde til 24. januar. Merk at de som har arbeidsoppgaver som gjør at de må møte på campus, vil bli prioritert ved utdeling av selvtester, hvis det blir begrenset tilgang på tester.
 • Studenter: Ring vaktmester i Akrinn på telefonnummer 94 53 23 92 og møte opp i Akrinn for å få utdelt test.

Gjøvik

 • Studenter: Selvtester kan hentes hos Studenttorget i Gneisbygget. Studenttorget vil være åpent mandag 27. og torsdag 30. desember i mellomjula. Åpningstid: kl. 9.00-15.00 begge dager. Etter nyttår er det åpent hverdager fra og med mandag 3. januar, kl. 8.00-15.45.
 • Det er mulig for alle innbyggere og studenterå hente selvtester hos Gjøvik kommune.

Ålesund

Kontakt

HMS-seksjonen: E-post: hms@ntnu.no

Godkjenning

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert21.01.2022
Neste gjennomgangFebruar 2022
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenter
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap