Wikier

Leder for ansatt med et rusproblem

Her finner du som leder informasjon om hvordan du som linjeleder skal forholde deg til ansatte med rusproblemer.

English version: Manager for an employee with substance abuse problems

Ser du etter noe annet? For ansatte som har problemer med rus – veiledning og informasjon.

Temaside om HMS | Temaside om Ledersøtte | Sider merket med HMS

Rusfritt arbeids- og læringsmiljø

NTNU skal skape og opprettholde et rusfritt arbeids- og læringsmiljø, og bidra til at ansatte og studenter ikke utvikler rusproblemer. Rusmiddelpåvirkning under arbeid og i studiesituasjoner tolereres ikke. Det er derfor viktig at du som leder følger opp denne holdningen og søker åpenhet rundt temaet rusmisbruk.

Hva er misbruk?

Misbruk defineres som:

  • Bruk av rusmidler i arbeidstiden
  • Møte påvirket av rusmidler i arbeid
  • Bruk av rusmidler utenfor arbeidstiden slik at det medfører fravær
  • Arbeidet utføres ikke tilfredsstillende grunnet rusmisbruk utenfor arbeidstiden

Med rusmidler menes alkohol, narkotika, medikamenter og andre sentralstimulerende stoffer.

Tiltaksprogram mot rusproblemer

Dersom en ansatt utvikler et rusproblem, skal du sammen med den ansatte etablere et tiltaksprogram. Dere skal sammen klarlegge momentene i tiltaksprogrammet. Et tiltaksprogram er et individuelt støtteopplegg som omfatter tiltak på arbeidsplassen og eksterne tiltak, for eksempel samarbeid med en klinikk eller behandlingsinstitusjon.Merk at tiltaksprogrammene skal gjøres skriftlig.

Initierte tiltaksprogram

Vi skiller mellom initierte og ordinære tiltaksprogram. Dersom den ansatte selv erkjenner problemet og tar kontakt med deg, kan dere sette opp et initiert tiltaksprogram der dere må vurdere om andre parter skal involveres (Bedriftshelsetjenesten, fastlegen, verneombud eller tillitsvalgt etc).

Ordinære tiltaksprogram

Ved mistanke om rusmisbruk hos en ansatt, kan du som linjeleder opprette et ordinært tiltaksprogram (etter å ha gitt én muntlig advarsel til den ansatte). Det er frivillig å delta i tiltaksprogrammet. Dersom den ansatte velger å ikke delta, betraktes rusmisbruket som en tjenesteforsømmelse og håndteres deretter.

Taushetsplikt

Alle som er involvert i tiltaksprogrammet har taushetsplikt. Du skal sørge sørge for at alle dokumenter i saken oppbevares i en lukket konvolutt i den ansattes personalmappe. De som skal ha kopier av dokumenter tilknyttet saken er deg og den ansatte. Dersom HMS-avdelingen og/eller fastlege er involvert, skal disse også ha kopier.

Advarsler

Den ansatte er forpliktet til å følge opp de støttetilbud som NTNU formidler. Dersom vedkommende bryter avtalen, er du som linjeleder ansvarlig for å gi skriftlige advarsler og dokumentere dette. Å ikke overholde avtalene kan føre til oppsigelse. Et tiltaksprogram skal vare i minimum 2 år etter siste mottatte advarsel.

Første advarsel

Første advarsel gis muntlig etter at den ansatte er blitt tatt i å misbruke rusmidler i arbeidet og blitt bortvist fra arbeidsplassen. Du skal da gi den ansatte en muntlig advarsel når han/hun er tilbake i arbeid og ikke er ruset. Den muntlige advarselen skal dokumenteres skriftlig og den ansatte skal få en kopi av dokumentet som skal inneholde; tid, sted, navn på den ansatte og en beskrivelse av årsaken til at den muntlige advarselen ble gitt. Som linjeleder skal du tilby den ansatte en avtale om et tiltaksprogram mot rus.

Andre advarsel

Dersom den ansatte bryter reglene en gang til i løpet av de neste to årene, gir du andre advarsel (pdf) skriftlig. Sørg for at vedkommende bekrefter skriftlig at advarselen er mottatt. Tilby deretter den det gjelder å ta aktivt del i planlegging og gjennomføring av et ordinært tiltaksprogram. Dersom dette er et brudd på et tiltaksprogram som allerede er i gang, må dere evaluere tiltaksprogrammet og gjøre justeringer. Dette kan også foregå sammen med HMS-avdelingen, verneombud, tillitsvalgt eller fastlege.

Tredje advarsel

Ved tredje gangs misbruk av rusmidler i tilknytning arbeidet, gis tredje advarsel (pdf), men denne gang fra linjelederen på nivået over (fakultet/stabsnivå, eventuelt rektor). Denne skal den ansatte også bekrefte skriftlig at han/hun har mottatt. Videre skal dere sammen med linjeleder på nivået over og eventuelle andre som ønsker å delta (HMS-avdelingen, verneombud, tillitsvalgt eller fastlege) drøfte saken og vurdere om tiltaksprogrammet skal fortsette.

Kommer dere ikke til enighet om et fortsatt tiltaksprogram, avsluttes programmet/avtalen. Linjelederen på nivået over vil da foreta en tjenesterettslig vurdering av saken, noe som i praksis betyr at vedkommende kan miste jobben.

Når det går bra

Dersom det ikke skjer flere tilfeller av misbruk to år etter den første advarselen, slettes advarselen fra registeret. Når den ansatte har gjennomført tiltaksprogrammet, faller alle advarslene bort. Du har da ansvaret for at alle papirer fjernes fra personalmappen og ikke er tilgjengelig for andre enn arkivpersonalet.

Relevante lenker

Tiltaksprogram ved rusmiddelmisbruk (pdf)

2. advarsel rusmisbruk (pdf)

3. advarsel rusmisbruk (pdf)

Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (forskrift)

Arbeidsmiljøloven (lov)

Kontakt

Bedriftshelsetjenesten