Wikier

Kvalitetsmelding for forskning

Kvalitetsmelding for forskning er utgitt for 2021, 2022 og 2023. Neste melding er forventet å komme tidlig i 2025.

Om kvalitetsmeldingen

Kvalitetsmelding for forskning skal være et grunnlag for en systematisk dialog om utvikling av forskningskvalitet på ulike nivåer i organisasjonen og gi retning for videre arbeid med å høyne kvaliteten i forskningen ved NTNU.

Kvalitetsmeldingsprosessen

Kvalitetsmeldingen er utviklet i dialog med prorektor for forskning og formidling, og fakultetene og Vitenskapsmuseet. Oppfølging av kvalitetsmeldingen fra rektor vil skje gjennom dialogmøter med fakultetene og Vitenskapsmuseet.

Det forventes at fakultetene og Vitenskapsmuseet bruker kvalitetsmeldingen i sitt kvalitetsutviklingsarbeid.

Om dokumentet

  • Type dokument: Retningslinje
  • Dokumentforvalter: Prorektors stab for forskning
  • Dokumenteier: Prorektor for forskning og formidling
  • Godkjent av: Rektor, og behandlet i styret.