Wikier

Innovasjonsutvalget

Oversikt over medlemmene i Innovasjonsutvalget, arbeidsoppgaver og kontaktpersoner.

For alle

Møteplan: se lengre ned på siden

For medlemmer

Logg inn i møteverktøy - Sharepoint:

Medlemmer

Sekretær: Kirsti Brekke

Om sammensetning

 • Prorektor for nyskaping leder utvalgets møter.
 • Prodekaner med spesielt ansvar for innovasjon fra alle fakulteter og representant fra Vitenskapsmuseet
 • Ph.d.-stipendiat
 • Studentrepresentant

Utvalgets mål og oppgaver

Innovasjonsutvalget skal gi Rektor råd i strategiske spørsmål innen innovasjons- og nyskapingsområdet, for å sikre best mulige vilkår for denne virksomheten ved NTNU i samspill med eksterne partnere. Dette omfatter arbeid med å sikre organisatorisk forankring av arbeidsområdet i NTNU organisasjonen, utvikling av hensiktsmessige virkemidler og tiltak, samt å bidra til synliggjøring av innovasjonsaktiviteten ved NTNU. En viktig del av Innovasjonsutvalgets arbeid er erfaringsdeling mellom fakultetene og å bidra til tverrfakultære satsinger med relevans for innovasjonsområdet.

I samsvar med overordnede mål skal Innovasjonsutvalget innenfor sitt område blant annet drøfte og gi råd om:

 • Stillingsstruktur, karriereveier, insentiver og merittering
 • Rammebetingelser, støttesystemer og virkemidler
 • Internasjonalt samarbeid og EUs virkemidler med relevans for innovasjon og nyskaping
 • Utvikling av helhetlig økosystem for innovasjon og samspill med eksterne
 • Politikker og samarbeidsavtaler for IP forvaltning (IPR politikk og TTO-funksjon)
 • NTNUs budsjett for innovasjon og nyskaping
 • Tematiske og tverrfakultære satsinger og utviklingsplaner
 • Innspill på eksterne høringer, utredninger, stortingsmeldinger og andre relevante initiativ

Arbeidsmåte for utvalget

 • Innovasjonsutvalget møtes 6-9 ganger i året.
 • Møtenes innhold genereres i et samspill mellom medlemmene og NTNU sentralt.
 • Innspill til saker sendes sekretariatet minst 2 uker før fastsatt dato. Prorektor for nyskaping avgjør dagsorden.
 • Utvalgets medlemmer forventes å bidra til saksforberedelser, og lede og delta i underutvalg/ arbeidsgrupper.
 • Medlemmene bør ha god kommunikasjon med sine respektive dekaner og seksjonsledere, samt sørge for at IUs saker er godt forankret i fakultetene/VM.
 • Saker i IU koordineres med andre rådgivende utvalg for Rektor.

Møteplan høsten 2024

 • Onsdag 28. august kl. 08:30 – 11:30
 • Mandag 30. september kl. 12:00 – 15:00
 • Onsdag 23. oktober kl. 08:30 – 11:30
 • Mandag 25. november kl. 12:00 – 15:00
 • Torsdag 19. desember kl. 12:30 – 15:30

Kontakt

Seniorrådgiver i rektors stab: Kirsti Brekke

4705 Visninger