Wikier

Innovasjonsutvalget

Oversikt over medlemmene i Innovasjonsutvalget, arbeidsoppgaver og kontaktpersoner. 

For alle 

Møteplan: se lengre ned på siden 

For medlemmer

Logg inn i møteverktøy - Sharepoint:

Medlemmer

Sekretær: Ragnhild Nisja

Om sammensetning

 • Prorektor for nyskaping leder utvalgets møter. 
 • Prodekaner med spesielt ansvar for innovasjon fra alle fakulteter og representant fra Vitenskapsmuseet 
 • Viserektorer ved NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund. 
 • Studentrepresentant
 • En ph.d.-stipendiat

Utvalgets mål og oppgaver

Innovasjonsutvalget skal gi Rektor råd i strategiske spørsmål innen innovasjons- og nyskapingsområdet, for å sikre best mulige vilkår for denne virksomheten ved NTNU i samspill med eksterne partnere. Dette omfatter arbeid med å sikre organisatorisk forankring av arbeidsområdet i NTNU organisasjonen, utvikling av hensiktsmessige virkemidler og tiltak, samt å bidra til synliggjøring av innovasjonsaktiviteten ved NTNU. En viktig del av Innovasjonsutvalgets arbeid er erfaringsdeling mellom fakultetene og å bidra til tverrfakultære satsinger med relevans for innovasjonsområdet.

I samsvar med overordnede mål skal Innovasjonsutvalget innenfor sitt område blant annet drøfte og gi råd om:

 • Stillingsstruktur, karriereveier, insentiver og merittering 
 • Rammebetingelser, støttesystemer og virkemidler
 • Internasjonalt samarbeid og EUs virkemidler med relevans for innovasjon og nyskaping
 • Utvikling av helhetlig økosystem for innovasjon og samspill med eksterne 
 • Politikker og samarbeidsavtaler for IP forvaltning (IPR politikk og TTO-funksjon)
 • NTNUs budsjett for innovasjon og nyskaping
 • Tematiske og tverrfakultære satsinger og utviklingsplaner
 • Innspill på eksterne høringer, utredninger, stortingsmeldinger og andre relevante initiativ

Arbeidsmåte for utvalget

 • Innovasjonsutvalget møtes 6-9 ganger i året. 
 • Møtenes innhold genereres i et samspill mellom medlemmene og NTNU sentralt. 
 • Innspill til saker sendes sekretariatet minst 2 uker før fastsatt dato. Prorektor for nyskaping avgjør dagsorden. 
 • Utvalgets medlemmer forventes å bidra til saksforberedelser, og lede og delta i underutvalg/ arbeidsgrupper. 
 • Medlemmene bør ha god kommunikasjon med sine respektive dekaner og seksjonsledere, samt sørge for at IUs saker er godt forankret i fakultetene/VM.
 • Saker i IU koordineres med andre rådgivende utvalg for Rektor.

Møteplan høsten 2021

 • Fredag 20. august 12:00 – 14:30, Zoom
 • Fredag 24. september 09:30 – 12:00, Gamle elektro Gløshaugen 1. etasje - Rådsrommet
 • Fredag 29. oktober 09:30 – 12:00, Gamle elektro Gløshaugen 1. etasje - Rådsrommet
 • Torsdag 25. november 10:00 – 12:30, Hovedbygningen Gløshaugen, 3. etasje Rom 329
 • Mandag 20. desember 13:00 – 15:30, Gruva (Oppredningen), Gløshaugen

Møteplan våren 2022

 • Torsdag 27. januar kl. 10:00 – 12:30, Hovedbygningen Gløshaugen, 3. etasje Rom 329
 • Fredag 25. februar kl. 09:30 – 12:00, Hovedbygningen Gløshaugen, 3. etasje Rom 329
 • Torsdag 24. mars kl. 10:00 – 12:30, Hovedbygningen Gløshaugen, 3. etasje Rom 329
 • Fredag 22. april kl. 10:00 – 12:30, Hovedbygningen Gløshaugen, 3. etasje Rom 329
 • Onsdag 25. mai kl. 10:00 – 12:30, Hovedbygningen Gløshaugen, 3. etasje Rom 329
 • Fredag 17. juni kl. 09:30 – 12:00, Hovedbygningen Gløshaugen, 3. etasje Rom 329

Kontakt

Seniorrådgiver i rektors stab - nyskaping: Ragnhild Nisja

2002 Visninger