Wikier

Praksis i...

Vurdering og rapportering av praksis i grunnskolelærerutdanningene

Vurdering og praksisrapportering

Praksislærer er en lærer ansatt ved praksisskolen som veileder og vurderer studenten. Oppfølgingslærer er en representant for Institutt for lærerutdanning, NTNU, og har det overordnede ansvaret for studenten gjennom praksisperioden.

Praksislærer og oppfølgingslærer samarbeider om sluttvurderingen av studenten. Ved uenighet mellom partene har NTNU myndighet til å avgjøre den endelige vurderingen.

Studentene skal vurderes i to separate vurderinger om de:

 1. består/ikke består praksisstudiet
 2. om de er skikket for yrket

Studentene skal vurderes ut fra emnebeskrivelsene for praksisemnet. Etter avsluttet praksis skal studentens kompetanse vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.


Midtveisvurdering

Praksislærer skal

Ordinær vurdering

 • Individuell samtale
 • Fylle ut midtveisvurdering sammen med studenten, både praksislæreren og studenten skal skrive under
 • Til midtveisvurderingen brukes Institutt for lærerutdannings skjema for midtveisvurdering

Ved tvil

 • Ha samtale med studenten sammen med oppfølgingslærer
 • I midtveisvurderingen skal det stå hvilke krav studenten må oppfylle for å vurderes til bestått etter endt praksis. Studenten mottar dette skriftlig i tillegg til samtalen
 • Sende midtveisvurderingen (rapporten) til praksisseksjonen: Praksisseksjon Institutt for lærerutdanning, NTNU, 7491 Trondheim
 • Sørge for underskrift fra studenten på midtveisvurderingen (at denne har lest og mottatt rapporten). Studenten kan legge til informasjon hvis ønskelig

Oppfølgingslærer skal

Ordinær vurdering

 • Individuell veiledning til studenten under praksisoppfølging

Ved tvil

 • Levere skriftlig notat fra møte med studenten til praksisadministrasjonen
 • Delta i samtale med praksisseksjonen og studenten på campus ved behov.
 • I midtveisvurderingen skal det stå hvilke krav studenten må oppfylle for å vurderes til bestått etter endt praksis
 • Til midtveisvurderingen brukes Institutt for lærerutdannings skjema for midtveisvurdering. Skjema ligger i Praksisweb under Vurdering.

Varsling senere enn midtveis i praksisperioden

Uavhengig av midtvurderingen er siste frist for å gi studenten skriftlig melding om fare for ikke å bestå praksisstudiet senest én uke før praksisstudiet avsluttes.

Dersom det oppstår særskilte forhold, eller praksisperioden er kort, kan fristen fravikes.


Sluttvurdering

Studenten skal ha kjennskap til praksislærers vurdering på forhånd. Studenten får automatisk kopi av utfylt sluttvurdering på e-post når det digitale sluttvurderingsskjemaet er innsendt av praksislærer.

Praksislærer skal

Ordinær vurdering

 • Sluttvurderingsskjema for hver student fylles ut og fullføres så snart som mulig etter at praksisperioden er avsluttet, senest en uke etter endt praksis. Denne fristen må overholdes da NTNU skal registrere karakteren i studentens vitnemål
 • Merk at skjemaet gir mulighet for mellomlagring slik at utfylling og innsending er fleksibel.
 • Individuell samtale med studenten om innholdet i sluttvurderinga.

Ved tvil

 • Tar kontakt med oppfølgingslærer og praksisadministrasjonen så tidlig som mulig. Epost til praksis: praksis@ilu.ntnu.no
 • Se under

Oppfølgingslærer

Ordinær vurdering

 • Fastsetter karakter – bestått/ikke bestått

Ved tvil

 • Tar kontakt med praksisseksjonen så tidlig som mulig. praksis@ilu.ntnu.no

Ikke bestått praksis

Dersom praksislærer innstiller til Ikke bestått, skal praksislærer innkalle til et sluttvurderingsmøte. Studenten skal ha muntlig og skriftlig kjennskap til innstillingen på forhånd, så tidlig som mulig. På møtet deltar praksislærer, studenten og representant for universitetet. Det skal skrives referat fra møtet. Protokollen skal opplyse om hvem som deltok på møtet, grunnlaget for innstillingen og momenter som kom fram under møtet. Protokollen underskrives av samtlige møtedeltakere. Studenten har anledning til å legge ved eventuelle skriftlige merknader, som legges ved protokollen.

Konsekvenser av vurdering Ikke bestått

Dersom praksisstudiet er vurdert til Ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på en ny skole neste gang praksisen gjennomføres ordinært. Får en student vurdert den nye praksisperioden til Ikke bestått, må utdanningen avbrytes, jf. Forskrift om Studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

I særskilte tilfeller kan det søkes om et tredje forsøk.


Praksisseksjonens rolle ved vurdering

 • Bidrar til tettere oppfølging av studenten i praksis ved usikkerhet eller uenighet mellom praksislærer og oppfølgingslærer
 • Kaller inn studenten til samtale på campus dersom studenten ikke får godkjent praksis
 • Dersom studenten vurderes til ikke bestått, får han/hun ett nytt forsøk på å gjennomføre praksis. Denne må gjennomføres på ordinær måte neste studieår.

Vurdering av skikkethet

Praksislærer og oppfølgingslærer

 • Løpende skikkethetsvurdering - Bistå institusjonen i den løpende skikkethetsvurderingen av studentenSærskilt skikkethetsvurdering - Levere tvilsmelding dersom det er tvil om studenten er skikket for yrket

Praksisseksjonen

 • Løpende skikkethetsvurdering - Samarbeider med institusjonsansvarlig for skikkethet om den løpende skikkethetsvurderingen
 • Særskilt skikkethetsvurdering - Bidrar i arbeidet sammen med institusjonsansvarlig for skikkethet med skikkethetsvurdering av studenten

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Alle som er i kontakt med studenten; kan levere inn tvilsmelding.

Ta kontakt med oppfølgingslærer eller skikkethetsansvarlig om du ønsker å ha en samtalepartner om skikkethet før eventuell tvilsmelding sendes til skikkethetsansvarlig.

3490 Visninger
Målgruppe: Studenter Tema: Praksis