Wikier

Praksis i...

Vurdering og gjennomføring av veiledet praksis ved ILU

Prosedyrer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier

Rammeplaner og forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling og saksforberedelse gjelder. Disse retningslinjene omfatter alle bachelor-, master- og videreutdanninger med veiledet praksisstudier ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Generelt

Læringsutbytte, innhold, omfang og detaljert krav i det enkelte praksisemnet er nærmere beskrevet i fag- eller studieplanen for utdanningen, eventuelt i eget praksishefte eller håndbok, og er grunnlaget for vurdering av praksis. Som karakteruttrykk for praksisstudier brukes: bestått/ikke bestått. En student kan ikke påbegynne et nytt praksisstudium før forutgående praksisstudier er fullført med bestått resultat, med mindre annet fremgår av fag-/studieplan ved den enkelte utdanning.

Skikkethet

Skikkethetsvurderingen skal foregå gjennom hele studietiden jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Regler relatert til arbeidsliv/praksissted

Studenten skal i praksisstudiene rette seg etter vanlige normer og regler som gjelder arbeidslivet. Studenter i praksis faller inn under lov om yrkesskadeforsikring, lov om skadeerstatning og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Studentene omfattes også av folketrygdlovens regler om yrkesskade.

Dersom praksisstedet har eget personalreglement, skal studenten rette seg etter de regler som regulerer atferd i tjenesten. Studenten er underlagt taushetsplikt nedfelt i gjeldende lov- og regelverk. Studenten skal være gjort kjent med bestemmelser om taushetsplikten og avgitt taushetsløfte i samsvar med lov om universiteter og høyskoler §4-6.

NTNU tar ikke ansvar dersom studenten forårsaker skade på materiell og lignende på praksisplassen. For å sikre seg mot å komme i et mulig ansvarsforhold dersom det skulle skje en skade, bør studenten som hovedprinsipp avstå fra å benytte bil eller annet materiell som tilhører ansatt eller pasient/bruker/elev/medelev på praksisplassen. Dersom slik bruk er forutsatt på en praksisplass, kan studenten kreve å få avklart ansvarsforholdene før oppstart i praksisperioden.

Studentene skal levere taushetserklæring og politiattest ved studiestart.

Tuberkuloseundersøkelse

Dersom en student har oppholdt seg minst tre måneder i et land med mye tuberkulose i løpet av de tre siste årene, må vedkommende undersøke seg for tuberkulose. Undersøkelsen skal gjøres tidligst to måneder etter at studenten er tilbake fra utenlandsoppholdet og før praksisopplæringa tar til.

Før studenten går ut i praksis, må vedkommende vise fram gyldig tuberkulintest for Institutt for lærerutdanning. Testen må ikke være eldre enn tre måneder når den vises frem. Man må ta testen selv om man er vaksinert.

Tuberkulintesten kan man blant annet gjøre ved Trondheim kommunes vaksinasjon- og smittevernkontor.

På Folkehelseinstituttet sine nettsider finner du informasjon om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose.

Kravet om tuberkuloseattest har heimel i forskrift om tuberkulosekontroll.

Fravær

All praksis er obligatorisk. Fravær reduserer normalt ikke krav til praksis. Det henvises for øvrig til forskrift om studier ved NTNU, kapittel 5 og emnebeskrivelsene for praksis i de ulike studieprogrammene for lærerutdanningene ved NTNU.

Fremgangsmåte ved «mulig ikke bestått» og «ikke bestått» i praksisemner

Studenten skal ha et varsel om «mulig ikke bestått» praksis. Studenten skal ha skriftlig varsel om «mulig ikke bestått» midtveis («midtveisrapport») i praksisemnet. Varslet gis normalt enten av NTNUs representant eller praksisstedets representant i et møte. I møtet går man gjennom grunnlaget for «mulig ikke bestått» og beskriver hva som skal til av forbedringer for at studenten skal få «bestått».

Varslet skal inneholde:

 • Varsel om mulig ikke bestått praksis.
 • Begrunnelse for dette (relatert til krav i aktuell emnebeskrivelse og studieplan).
 • Planlagt oppfølging av studenten fra universitetets og praksisskolens side. Presisering av hva studenten må jobbe videre med for å bestå praksisperioden.
 • Dato for neste møte og sluttvurdering. Varslet og kopi av vurderingsskjemaet (midtveisvurdering) sendes studenten, med kopi til praksisskole, dokumentsenter og praksisledelse ved NTNU.

Ved Institutt for lærerutdanning har NTNU beslutningsansvaret for vurdering av studentens praksis. Studenten kvitterer på et skjema for å ha mottatt varsel om «mulig ikke bestått».

Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren «ikke bestått» selv om forutgående varsel om mulig «ikke bestått» ikke er gitt, jf. de ulike rammeplanene.

Dersom studenten får «Ikke bestått» ved sluttvurdering, skal han/hun få en skriftlig melding om dette etter sluttvurdering er avholdt. Meldingen gis i eget brev etter fastlagt mal, stilet til studenten med navn og adresse. Meldingen skal undertegnes av NTNUs representant.

Meldingen skal inneholde

  melding om «Ikke bestått» resultat i praksis og begrunnelse for dette

   tilbud om oppfølging/studieveiledning

   Konsekvenser av vurdering Ikke bestått

   Dersom praksisstudiet er vurdert til Ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på en ny skole neste gang praksisen gjennomføres ordinært. Får en student vurdert den nye praksisperioden til Ikke bestått, må utdanningen avbrytes, jf. Forskrift om Studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

   Klager

   Studenters rett til å klage over formelle feil i forbindelse med praksisstudier følger av lov om universiteter og høyskoler, kapittel 5.

   Vurdering av praksisstudier kan ikke påklages, jf. samme lov § 5-3 (5).

   Ikrafttredelse

   Dette reglementet trer i kraft 01. september 2017.

   3816 Visninger
   Målgruppe: Studenter Medarbeidere Tema: Praksis
   Tagger
   praksis ilu