Wikier

Utlysning av forskningsprosjekt - Tverrfaglig bærekraftforskning

Utlysning av interne forskningsprosjekter for bedre systemforståelse knyttet til transformative endringer på bærekraftsområdet

English version - Call for proposals for research projects - interdisciplinary research on sustainability


Søknadsfrist: 16. august 2021

Hvem kan søke: Fast vitenskapelig ansatte ved NTNU


NTNU ønsker å bidra til en kunnskapsbasert bærekraftig utvikling

I 2015 ble 2030-agendaen med de 17 bærekraftsmålene vedtatt av alle FNs medlemsland. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Et sentralt prinsipp er at ingen skal utelates. De mest sårbare og marginaliserte menneskene og gruppene i verden skal inkluderes i utviklingen. Tidshorisonten for nødvendige endringer er kort, og ved oppskalering av tiltak er det nødvendig å unngå store negative sideeffekter. Samtidig er det nødvendig å stimulere et samspill mellom positive sideeffekter. Dette krever at forskningen i mye større grad enn i dag studerer slike systemeffekter/samfunnsendringer, interessekonflikter mellom ulike bærekraftsmål, og kritiske faktorer for å lykkes med omstillinger i samfunnet. 

NTNUs satsing er derfor bygget opp rundt denne problematikken og budskapene fra blant annet Green Deal strategien hos EU, rapportene fra FN-panelene, Stockholm Resilience Centre, og Global Sustainable Development Report 2019 som ble utarbeidet for UNESCO.

Tematisk innretning på utlysningen

NTNU har øremerket 40 ph.d.-stillinger til en satsing på bærekraft hvor systemforståelse og interessekonflikter mellom ulike bærekraftsmål i tillegg til kritiske faktorer for å lykkes med omstillinger i samfunnet er sentrale tema.

Bærekraftbegrepet er altomfattende. NTNUs satsing er innrettet slik at vi får økt kunnskap om de transformative endringene som må komme. Vi har her valgt å beskrive noen av dem, men vi anerkjenner at det kan være andre aktuelle innganger/perspektiver til denne problematikken som vi anbefaler at det åpnes opp for i en slik intern forskningssatsing. Vi velger likevel å peke på noen hovedtrekk som vi mener er viktige:

 • Systemeffektene (miljømessig, sosialt og økonomisk), systemdynamikken og positive/negative sideeffekter på tvers av SDGer, som følge av større teknologiskifter og muliggjørende teknologier (herunder digitalisering/AI, nano- og bioteknologi) og av tiltak som oppskaleres i samfunnet over tid (inkl. scenarioer, livsløpspåvirkninger, og håndtering av synergier og trade-offs).
 • Prosesser og strategier som kan legge til rette for en bevegelse fra dagens situasjon til mer bærekraftige systemer, på ulike nivå i samfunnet. Hvordan skjer store teknologiskift og hvordan utvikles, implementeres og tas muliggjørende teknologier i bruk? Hvordan akselerere, hvordan kraftfullt bekjempe, og hvordan styre, utvikle og forvalte i et transformativt skifte? Dette handler ikke bare om å implementere ‘policy’, men om å forstå endringsprosesser innenfor normer, kulturer, praksiser, organisasjoner, teknologier, markeder og måter å innovere.
 • Systemendring på individ- og aktørnivå, særlig med basis i HumSam-disiplinene. Hvordan bidra til dette gjennom demokratiske og inkluderende prosesser som gir rom for ulike stemmer og perspektiver (eks. kjønnsperspektiv, rettferdighetsperspektiv, Nord-Sør perspektiv, helseperspektiv, RRI-perspektiv).

Dette er som nevnt ikke en uttømmende liste og utlysningen er åpen for andre viktige perspektiver som ikke dekkes av tematikken beskrevet ovenfor.

Et viktig mål kan være å belyse komplekse, ofte omstridte og verdiladede natur-samfunn interaksjoner, samtidig som det utvikles anvendbar vitenskapelig kunnskap som grunnlag for politikk og beslutninger i praksis. Bærekraftforskning kan på denne måten være med på å håndtere kompromissene og de omstridte spørsmålene som er involvert i gjennomføringen av Agenda 2030, for eksempel håndtering av risiko, usikkerhet, etiske dimensjoner og riktig bruk av føre-var-prinsippet.

NTNU har sterke fagmiljøer med høy bærekraftkompetanse innenfor teknologi og naturvitenskap. Trolig er det et stort og foreløpig lite utnyttet mulighetsrom i å knytte fagmiljøer fra området muliggjørende teknologier (digital, nano og bio) tettere på fagmiljø som i hovedsak arbeider med bærekrafttematikk. Eksempelvis har både digital og nano stor betydning for energi og er en del av porteføljen som i RRI-prosjekt (Responsible Research and Innovation) på bruk av materialer i batteriforskning og i solceller.

Det er også viktig at fagmiljø innenfor humaniora og samfunnsfagene styrkes på sine egne premisser. Kunnskapsutvikling om transformative endringer på samfunnsnivå er ikke mulig uten en bedre kobling av fagmiljø på tvers av alle disse kulturene. Dette er ikke godt nok utviklet på NTNU i dag, men mulighetsrommet er stort, og fremtidige utlysninger i Norge og EU ser ut til å kreve mer av slike koblinger. Denne satsingen kan derfor bli et viktig bidrag til å gjøre oss mer konkurransedyktige på den eksterne arenaen i årene som kommer.

Kriterier for tildeling av støtte

Man kan søke om tverrfaglige prosjekter med minst 4 ph.d.-stillinger. Prosjektet skal bygges opp rundt 3-5 fast vitenskapelig ansatte fra ulike fakultet/institutt/faggrupper i veileder/medveileder roller.

Vi ber også om at søknadene så langt det er mulig er tverrfaglige på tvers av NTNUs fakulteter og legger opp til koblinger mellom NATEK/MEDBIO/HUMSAM.

Prosjektforslaget skal samlet sett bidra til økt systemforståelse og kunnskap om samfunnsendringer, omstillingsprosesser og hvordan disse involverer individer og aktører som beskrevet i avsnittet ovenfor om tematisk innretning. Andre viktige aspekter knyttet til bærekraftsmålene og 2030 Agendaen kan som nevnt også være aktuelle.

Det skal konkretiseres hvordan prosjektet skal oppnå synergi mellom de enkelte ph.d.-oppgavene, og hvordan de ulike oppgavene samler seg om og har til hensikt å bidra inn mot en overordnet målsetning og felles problemstilling(er). Her vil det legges vekt på selve organiseringen av prosjektet og de ulike delenes bidrag til helheten.

Det er en forutsetning at kunnskapen som utvikles i disse prosjektene gir NTNU et fortrinn inn mot eksterne konkurransearenaer. Dette må beskrives.

Prosjekt som får støtte, skal ved tildeling utvikle en forpliktende plan for å søke på eksternt finansierte prosjekter både nasjonalt og internasjonalt i perioden. Prosjekt som får støtte forplikter seg også til å delta aktivt i formidlingsaktiviteter og i workshops på tvers av prosjektene i bærekraftsatsingen. Prosjektsøknad skal sendes inn via fakultetet der prosjektlederen er ansatt.

Vi ønsker å tilstrebe jevn kjønnsbalanse blant prosjektledere. Rektor forbeholder seg derfor retten til å bruke moderat kjønnskvotering ved endelig prioritering av søknader.

Utlysningen åpner ikke opp for driftsmidler utover de som følger stipendiatstillingene. Behov for driftsmidler utover disse må dekkes av involverte institutt/fakultet.

Det kan være aktuelt med eksterne samarbeidspartnere, som for eksempel Sintef, kommuner, fylkeskommuner, andre offentlig virksomhet eller næringsliv.  Samarbeidspartnere og eventuell medfinansiering fra samarbeidspartnere vil likevel ikke være en del av evalueringskriteriene ved vurdering av søknadene.

Søknadsprosess

 1. Søknadene skal sendes inn via et vertsfakultet. Dette defineres av hvor prosjektleder har sitt arbeidsforhold.
 2. Prosjektene skal beskrives etter en fastsatt mal, og søknader som avviker fra denne vil ikke bli behandlet. 
 3. Du trenger ikke å legge inn CV eller andre bekreftelser som vedlegg. 

Mal for utarbeidelse av prosjektsøknad.word

Søknaden skal skrives på engelsk, skal ha maksimal lengde: 6 sider (marger: min 2.5 cm, skrift: TNR, skriftstørrelse: min 11pkt, og linjeavstand: 1.) Søknadens innhold skal være:

 Page 1

 • Project title, project leader, principal investigators
 • Summary
 • Primary and secondary objectives

 Page 2-6

 1. State of the art, knowledge needs and novelty
 2. Research questions, hypotheses and methodology 
 3. Impact on sustainability, sustainability transitions and systems understanding
 4. Implementation – organization, work packages, activities and timeline with milestones
 5. Interdisciplinary potential – description of individual competence in the team (supervisors), activities to ensure interdisciplinary research, how the project relates to other research, and collaboration with external actors/users (if applicable)
 6. Budgets incl. supplementary funding (if applicable)
 7. References

Det finnes bakgrunnsstoff for NTNUs bærekraftsatsing som denne utlysningen er del av. Lenker til aktuelle dokumenter for utlysningen finnes under rubrikken «Om NTNUs bærekraftsatsing». I tillegg ligger også opptak fra en serie med 7 webinarer avholdt tidligere i år, som grunnlag for informasjon og inspirasjon. Det planlegges også et eget nytt webinar om denne utlysningen av prosjekter for de 40 ph.d.-stillingene, tentativt arrangert tirsdag 18.05.2021. 

Evalueringsprosess

Satsingen er finansiert av en øremerket tildeling av 30 MNT-stillinger fra KD i tillegg til at vi har lagt inn 10 ekstra stillinger slik at også ikke-MNT fagmiljø kan delta i utlysningen. Vi må ta hensyn til den fordelingsnøkkelen vi normalt bruker også i denne satsingen. Dette betyr at de prosjektene som får tildeling til sammen skal bidra til fordeling av ph.d.- stillinger:

 • IV (11)
 • IE (8)
 • NV (6)
 • MH (6)
 • SU (3)
 • HF (2)
 • ØK (2)
 • AD (1)
 • VM (1)

Dette vil komplisere prosessen noe da man i tillegg til å vurdere prosjektene mht faglig kvalitet også må sørge for at fakultetenes rettmessige andel av stillinger opprettholdes. Stillinger som ikke blir tatt i bruk vil tilfalle eierfakultetet. Ved tildeling av prosjekter vil det i tillegg allokeres 3 stillinger fra TSO Bærekraft for å styrke prosjekter fortrinnsvis med bidrag fra ikke-MNT fagmiljø. Det vil også vurderes hvordan de øvrige satsingsområdene ved NTNU kan støtte prosjekter innen sine områder.    

Forskningsutvalget (FU) er innstillende organ overfor dekanmøtet og vil foreta evaluering av søknader.

FU vil forholde seg til følgende kriterier i tillegg til rent vitenskapelig kriterier:

 • relevans for utlysningen (hvordan retter prosjektet seg mot bærekraftsmålene og samspillet mellom disse)
 • hvorvidt prosjektene tydelig rettes mot problemstillinger knyttet til systemforståelse og transformative endringer (se tematisk innretning, som angitt tidligere i dette notatet)
 • i hvilken grad det legges opp til aktiviteter som sikrer et aktivt tverrfaglig forskningssamarbeid
 • på hvilken måte prosjektene samvirker med annen forskningsaktivitet og eksterne parter/brukere
 • prosjektene som finansieres bør i sum adressere ulike tematiske innganger
 • den fakultetsvise fordelingen av stillinger må ivaretas
 • kjønnsbalanse

Listen over hvilke prosjekter som får finansiering vil bli kunngjort ca. 20. september.

Prosjektlederne må raskt etter kunngjøringen utarbeide utlysningstekster for de individuelle ph.d.-prosjektene. Vi planlegger at utlysningen skal skje i løpet av oktober 2021.

3297 Visninger