Wikier

Universitetskommune

Universitetskommunen Trondheim 3.0 (TRD 3.0) er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Trondheim kommune som skal gi byen og landet en langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi av strategisk betydning for utvikling av gode og bærekraftige samfunn. 

Avtalen ble signert av ordfører og rektor 18. januar 2018 og prosjektperioden er fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021.

Hensikt

Universitetskommunen skal etablere:

 • vertikal og horisontal integrering mellom faglige siloer for å fremme forskning, undervisning og innovasjon som svarer på komplekse sosiale og teknologiske (sosiotekniske) samfunnsutfordringer. 
 • kommunen som node i internasjonale kunnskaps- og innovasjonsnettverk, med vekt på bred medvirkning og innbyggerinvolvering. 
 • styringsmekanismer som kobler partenes plan- og styringssystem og årshjul sammen, og gjør forskning, undervisning og innovasjon til et lederansvar for alle ledere i kommunen.

Mål

 • Sikre tilgang på relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse som kommunesektoren trenger gjennom et forpliktende langsiktig samarbeid mellom universitetskommunen og universitetet. 
 • Etablere en arena for forskningsbasert utdanning, etter- og videreutdanning, relevant praksis for studenter, forskerutdanning og forskning og innovasjon innenfor områder av strategisk betydning for sektoren. 
 • Etablere en ny modell for kontinuerlig toveis kompetanse- og kunnskapsoverføring mellom akademia og kommune.

Samarbeidsområder

Partene tar utgangspunkt i at samarbeidet skal organiseres rundt fem tematiske områder. Områdene reflekterer kjernen i kommunens samfunnsoppdrag, kunnskaps- og kompetansebehov:

 • Oppvekst og utdanning omfatter problemstillinger som særlig knytter seg til behovene hos barn og unge og deres familier. 
 • Helse og velferd omfatter problemstillinger knyttet til folkehelse, helse- og velferdstjenester, samt problemstillinger knyttet mangfold og integrering. 
 • Byutvikling omfatter problemstillinger knyttet til utvikling og vedlikehold av den fysiske byen og dens infrastruktur, byrommets betydning for gode liv, samt problemstillinger knyttet til energi, miljø og bærekraft. 
 • Innovasjon og omstilling omfatter problemstillinger knyttet til kommunen som demokratisk institusjon, aktør på kulturfeltet, samfunns- og næringsutviklerrollen og kommunal organisasjon og ledelse. Forskning på hva som hemmer/fremmer innovasjon i offentlig sektor er et sentralt fokus. 
 • Smart kommune omfatter gjennomgående problemstillinger innen digitalisering og teknologi: informasjons- og kommunikasjonsteknologi, energi- og miljøteknologi, transport og mobilitet, velferdsteknologi, læringsteknologi, finans- og virksomhetsstyringsteknologi m.fl.

Mandat

I en periode på fire år skal samarbeidet mellom kommunen og universitetet prosjektorganiseres, og prosjektets mandat er:

 • etablere felles utvalg for forskning, utvikling, innovasjon og utdanning, inkl. etter- og videreutdanning, praksis og forskerutdanning innenfor alle fem tematiske områder. 
 • etablere en styringsform for samarbeidet som gjør det mulig å samkjøre beslutninger og prioriteringer innenfor plan- og styringssystemene og årshjulene til kommunen og universitetet. 
 • få på plass felles ordninger og retningslinjer for utveksling av personell mellom kommunen og universitetet (delte stillinger, offentlige PhD-stillinger, prosjektstillinger, gjesteforelesere osv.).
 • konkretisere delprosjekter innenfor de 5 tematiske satsingsområdene definert i figur med tilhørende målsettinger og handlingsplaner. Følge opp delprosjektene mht målrealisering.

Se også

Universitetskommunens nettsted

Avtale TRD 3.0

Styringsdokument TRD 3.0

Melding til alle ansatte om universitetskommunen

Kontakt

Arild Smolan