Wikier

Universitetskommune

Universitetskommunen Trondheim 3.0 (TRD3.0) er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Trondheim kommune som skal gi byen og landet en langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi av strategisk betydning for utvikling av gode og bærekraftige samfunn.

Videreført avtale ble signert av ordfører Rita Ottervik og rektor Anne Borg 28. mars 2021. Prosjektperiode: 1. januar 2022 – 31. desember 2032.

For nyheter, arrangementer og oppdatert informasjon om TRD3.0.

Vi samarbeider fordi

Universitetskommunen skal etablere:

 • vertikal og horisontal integrering mellom faglige siloer for å fremme forskning, undervisning og innovasjon som svarer på komplekse sosiale og teknologiske (sosiotekniske) samfunnsutfordringer.
 • kommunen som node i internasjonale kunnskaps- og innovasjonsnettverk, med vekt på bred medvirkning og innbyggerinvolvering.
 • styringsmekanismer som kobler partenes plan- og styringssystem og årshjul sammen, og gjør forskning, undervisning og innovasjon til et lederansvar for alle ledere i kommunen.

Mål for samarbeidet

 • Sikre tilgang på relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse som kommunesektoren trenger gjennom et forpliktende langsiktig samarbeid mellom universitetskommunen og universitetet.
 • Etablere en arena for forskningsbasert utdanning, etter- og videreutdanning, relevant praksis for studenter, forskerutdanning og forskning og innovasjon innenfor områder av strategisk betydning for sektoren.
 • Etablere en ny modell for kontinuerlig toveis kompetanse- og kunnskapsoverføring mellom akademia og kommune.

Samarbeidsområder

Partene tar utgangspunkt i at samarbeidet skal organiseres rundt fem tematiske områder. Områdene reflekterer kjernen i kommunens samfunnsoppdrag, kunnskaps- og kompetansebehov:

 • Oppvekst og utdanning omfatter problemstillinger som særlig knytter seg til behovene hos barn og unge og deres familier.
 • Helse og velferd omfatter problemstillinger knyttet til folkehelse, helse- og velferdstjenester, samt problemstillinger knyttet mangfold og integrering.
 • Byutvikling og kultur omfatter problemstillinger knyttet til utvikling og vedlikehold av den fysiske byen og dens infrastruktur, byrommets betydning for gode liv, kulturlivets påvirkning på innbyggere og byen, samt problemstillinger knyttet til energi, miljø og bærekraft.
 • Innovasjon og omstilling omfatter problemstillinger knyttet til kommunen som demokratisk institusjon, aktør på kulturfeltet, samfunns- og næringsutviklerrollen og kommunal organisasjon og ledelse. Forskning på hva som hemmer/fremmer innovasjon i offentlig sektor er et sentralt fokus.
 • Unikom omfatter modellutvikling i prosjektet og samarbeid med andre aktører i UH- og kommunesektoren med lignende samarbeid. Gjennom Unikom ønsker TRD3.0 å fasilitere deling av erfaringer slik at kommuner og UH-sektoren samarbeider bedre og bidrar best mulig til omstilling i sektorene.

Samarbeid om forskning

Gjennom forskning utvikler Universitetskommunen TRD3.0 relevant kunnskap som kan benyttes til utvikling eller forbedring av kommunens tjenester. Samarbeidet dekker bredden av NTNUs forskningsmiljø og legger til rette for deltagelse av kommunen som aktiv partner i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Samarbeidet resulterer i flere forskningsprosjekter på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer innenfor prioriterte områder for Trondheim kommune og NTNU.

Mer om samarbeid om forskning på kommunens nettsider, blant annet om offentlig sektor ph.d. (OFFPHD), pågående prosjekter og søknader.

Side for henvendelser om forskningssamarbeid. Her finner du:

 • skjema for samarbeid om forskning
 • kriterier i vurdering av søknader
 • frister og behandlingstid
 • om behandling av henvendelser om forskning

Samarbeid om utdanning

Samarbeidet utvikler utdanningsprosjekter på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer og resulterer i flere møteplasser og nettverk mellom forskning og praksis.

Samarbeidet legger til rette for at NTNUs bachelor-, master-, etter- og videreutdanninger er relevante for kommunalt arbeidsliv og inkludere Trondheim kommune i relevante fora for å sikre dette.

I Eksperter i team utvikler studentene samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et prosjekt.

Studenter gjennomfører hvert år mange master- og bacheloroppgaver med utgangspunkt i problemstillinger i Trondheim kommune.

Internship, praksis og traineestillinger: For studenter og nyutdannede kandidater er det mange veier inn til Trondheim kommune.

Mer om samarbeid om utdanning på kommunens nettsider.

Samarbeid om nyskaping

Universitetskommunen TRD3.0 skal føre til bærekraftig nyskaping av tjenestene i kommunal sektor og synliggjøring av NTNUs samfunnsansvar som en endringsaktør i offentlig sektor. Samarbeidet skal realisere tjenesteinnovasjon i offentlig sektor og ny næringsvirksomhet i regionen basert på kunnskap fra NTNU i samarbeid med kommunen. Samarbeidet skal stimulere til nye løsninger og samarbeidsformer gjennom å gjennomføre pilotprosjekter i regionen.

Samarbeid om nyskaping på kommunens nettsider.

Side for henvendelser om nyskapingssamarbeid. Her finner du:

 • skjema for samarbeid om nyskaping
 • kriterier i vurdering av henvendelser
 • frister og behandlingstid
 • om behandling av henvendelser om nyskaping

Se også

Universitetskommunens nettsted

Avtale TRD 3.0

Styringsdokument TRD 3.0

Kontakt

Håvard Wibe, seniorrådgiver, prorektor for nyskaping