Wikier

Skademelding - for deg som melder

Hvordan fylle ut skademelding via avvikssystemet.

Melde personskade |  Temaside om HMS

Fylle ut skademelding

Meld skade via avviksregistreringen. Merk av «Fyll også ut skadeskjema.......» nederst på meldeskjemaet.

Skadeskjema – den skadde

Første del av skjemaet omhandler personen som er skadet, og nøkkelinformasjon om den skadde.

Fødselsnummer er obligatorisk. Men også stillingsbrøk, lønn og kontonummer er informasjon som for eksempel forsikringsselskapet kan kreve for å behandle saken. Det er derfor viktig å fylle ut informasjon så fullstendig som mulig før man går videre. 

Velg «Lagre som kladd» hvis mer kartlegging er nødvendig før videre utfylling av skjemaet. 

""

Hvem meldingen gjelder er ferdig utfylt med pålogget bruker. Hvis dette ikke stemmer, eller hvis du fyller ut på vegne av en annen som har vært ute for en ulykke og ikke kan fylle ut selv, trykk «Velg...» og søk opp rett person. Under «Meldingen gjelder» vil det stå at du melder for en annen person enn deg selv.

""

Når feltene er fylt ut, trykk «Neste >» eller velg fanen «Arbeidsgiveren».

""

Skadeskjema – arbeidsgiver

Informasjon om den skaddes arbeidsgiver skal fylles inn i denne delen av skjemaet. Navn og adresse til arbeidsgivers forsikringsselskap skal også være med. Mye er ferdig fylt ut i systemet. Hvis noe er feil, kan dette endres. Vennligst meld feil til HMS-avdelingen: hms@ntnu.no

OBS: Har ulykken skjedd et annet sted enn på adressen som står ferdig utfylt? Velg i så fall «Nei» her, og fyll inn nøyaktig adresse for skadested.

Velg deretter «Neste >» for å gå videre eller bruk fanene. Hvis det gjelder yrkessykdom, kan du velge fanen «Sykdom».

Skadeskjema – ulykke

Opplysninger om ulykke/hendelse som førte til skaden fylles ut her. Angi type ulykke, bakgrunn (årsak til ulykken), skadet kroppsdel og hva slags skade.

""

Igjen er det viktig at skjemaet fylles ut så nøyaktig som mulig. For feltene A, B, C og D: De fire øverste valgene blir overført til NAV-skjema. Det er derfor viktig å sette opp de viktigste/alvorligste valgene først. Se eksempelet der merking med grønt vil bli overført til NAV-skjemaet. Bruk dra og slipp for å endre rekkefølgen, eller velg bort det du ikke ønsker å ha med.

Merk at selv om kun de fire første alternativene går over til NAV-skjema, vil alle valgte verdier bli lagret i systemet og kan hentes frem senere ved eventuelle forsikringsoppgjør eller annet.

""

Skadeskjema – sykdom

Hvis saken som skal meldes er yrkessykdom, skal feltene i fanen «Sykdom» fylles ut. Fyll eventuelt inn diagnose, når sykdommen ble påvist og hva som har ført til sykdommen hvis det er kjent.

""

Skadeskjema – utfyllende opplysninger

Under siste fane er det plass for mer utfyllende beskrivelse av skaden/sykdommen, om det har vært behov for legebehandling, opplysninger om bruk av verneutstyr, egen oppfatning av hvor alvorlig skaden/sykdommen er.

""

Når skjemaet er ferdig utfylt, er det viktig å kontrollere at alle vesentlige momenter er med i skjemaet og eventuelt korrigert.

Velg deretter «Meld skade». Et siste kontrollspørsmål om alt nødvendig er fylt ut, svar «OK», og skademeldingen blir så sendt til saksbehandler.

""

Hvis skjemaet ikke er tilstrekkelig utfylt, kan saksbehandler sende det i retur til den som har meldt. Melder vil også få epost om dette med kommentarer fra saksbehandler om endring/mer utfyllende opplysninger.

""

Melder må fylle ut det som mangler, og sende skjemaet inn på nytt.