Wikier

Samlokalisering

Samlokalisering - NV

Her finner du dokumenter og informasjon knyttet til samlokalisering av Institutt for materialtekologi (IMA) og Institutt for bioteknologi og matvitenskap (IBT), samt prosjekter relatert til dette, ved Fakultet for naturvitenskap (NV). 

Se også overordnet side om samlokalisering 

Samlokalisering ved NV-fakultetet

Rektor vedtok at teknologimiljøene skal flyttes fra Kalvskinnet til Gløshaugen. For NV-fakultetets del hadde dette spesielt konsekvenser for Institutt for materialteknologi og Institutt for bioteknologi og matvitenskap, som har fagmiljøer begge steder. I tillegg vil andre fagmiljøer bli påvirket i flytte- og byggeprosessene.

I forbindelse med dette har det blitt opprettet fire delprosjekter:

  • Delprosjekt Bioteknologi og matvitenskap
  • Delprosjekt Materialteknologi
  • Delprosjekt Laboratorier for kjemiundervisning
  • Delprosjekt Samlokalisering av faglige enheter i Realfagbygget

Hvert delprosjekt har en arbeidsgruppe, i tillegg til at det er en felles styringsgruppe.

Se tidspunkter for planlagte flyttinger i hele samlokaliseringprosjektet (melding på "Alle ansatte"-kanalen på Innsida 19.12.2017)

Status for delprosjektene 

Delprosjekt Bioteknologi og matvitenskap (pr. april 2018)
Arealer for faggruppen Matvitenskap var pr oktober 2017 planlagt i Realfagbygget, fløy C2 og E4. Eksisterende undervisningslaboratorier for kjemi i C2 skulle bli erstattet av nye laboratorier i fløy A3.

Styringsgruppen for det sentrale samlokaliseringsprosjektet anbefalte rektor i november 2017 å utsette flytting av Matvitenskap og prosjektering av labarealer i Realfagbygget på ubestemt tid på grunn av store kostnader.

NV-fakultetet fortsetter å jobbe for flytting av IBTs miljø fra Kalvskinnet til Realfagbygget. Alternative arealer i Kjemiblokk 5 og Realfagbygget er nå under vurdering. 

Delprosjekt Institutt for materialteknologi (pr. april 2018)
Institutt for materialteknologi vil overta arealer som blir frigjort når Institutt for geovitenskap og petroleum flytter ut. Nye arealer for IMA blir planlagt i Bergbyggets F-blokk og i Oppredning/Gruvedrift.

Arbeidet med å vurdere laboratorier, undervisnings-, identitetslokaler, kontorer og laboratorier i de nye lokalene er i gang. Etter tidsplan p.t. skjer innflytting i Oppredningen sommer 2020.

Delprosjekt laboratorier for kjemiundervisning (pr. april 2018)
Opprinnelig plan var at fakultetet skulle overta hele fløy A3 i Realfagbygget hvor det skulle prosjekteres 5 nye undervisningslaboratorier. 

Etter beslutning høsten 2017 om at det ikke skal etableres laboratorier for matvitenskap i C2, er planen nå at det etableres nye undervisningslaboratorier i C2 i tilslutning til de laboratorier som allerede er i denne fløyen.

Styringsgruppa i det sentrale samlokaliseringsprosjektet har opprettet et laboratorieutvalg ledet av tidligere rektor Torbjørn Digernes. Utvalget vurderer alternative løsninger for lokalisering av et laboratorium for matteknologi i Kjemiblokk 5 og i Realfagbygget. 

NV-fakultetet har følgende representanter med i laboratorieutvalget:

Flyttetidspunkt er ikke fastsatt p.t. 

Delprosjekt Samlokalisering av faglige enheter i Realfagbygget (pr. 23. mars 2018)
Det er ønskelig å få til en arealbruk i realfagbygget som tillater en reell samlokalisering av SFF-prosjektene ved NV-fakultetet. Videre kommer vil til å motta ca 9 medarbeidere fra Institutt for allmennfag i løpet av sommeren 2018.

Vi bør også finne en god plassering av et fagdidaktisk miljø som kan omfatte læringsstøttesenteret SEED, deler av Skolelaboratoriet og medarbeidere fra NV som særlig jobber med ”Scholarship of teaching and learning”. 
Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til arealdisponering.

Som en konsekvens av arbeidsgruppens forslag har det blitt utarbeidet et dekani vedtak om arealnormer i Realfagbygget.

Innspill og spørsmål fra allmøtene

Det kom mange gode innspill og spørsmål under allmøtene avholdt den 22. sept og 2. okt. 2017. Under ser du en oversikt over dem, samt korte svar.

Spørsmål: Hvorfor er det så hast med flytting hvis NTNU har leiekontrakt på Moholt til 2021?
Svar: Det er fordi Institutt for Lærerutdanning ønsker å samlokalisere sine faggrupper som er satt sammen på tvers av de tidligere to instituttene fra HiST og NTNU.

Innspill: Det er viktig med flyttebyrå med kompetanse på laboratorieutstyr.
Svar: Dette tas med videre, for spesifiseringer ifbm. lab-flytting når den tid kommer.

Innspill: Det er viktig å flytte de som driver med lab og undervisning samtidig fra Kalvskinnet.
Svar: Innspillet tas med videre.

Innspill: Bygget «Oppredningen» bør få nytt navn.
Svar: [oppdatert, des. 2017] Innmeldt til det sentrale prosjektet "Profilering, navnsetting og skilting".

Innspill: Bekymring for undervisningslokaler.
Svar: Dekan deler bekymringene. NTNU Eiendom er spurt om vurderingsgrunnlag og simuleringsdata brukt i beregningene for undervisningslokaler, og har lovet å komme med dette.

Innspill: Gode erfaringer med «identitetsområder» i Akrinn. Viktig å opprettholde disse i utforming av nye lokaler på Gløshaugen.
Svar: Dette er tatt med i skissene så langt det lar seg gjøre.

Spørsmål: Når vet vi om fremlagte budsjetter holder?
Svar: Rektorvedtaket som gjøres i desember 2017 vil fortelle oss mer om dette.

Spørsmål: Hvem skal styre ombyggingsarbeidene? (ift. mulighet for medvirkning)
Svar: Prosjektleder for de ulike prosjektene, som igjen vil forholde seg til brukergrupper, representert ved arbeidsgruppene.

Organisering

Det er opprettet følgende styrings- og arbeidsgrupper i arbeidet med samlokaliseringen ved NV-fakultetet:

Styringsgruppe for NV-fakultetet som helhet

Delprosjekt Bioteknologi og matvitenskap

Arkitekt: Eva Helene Haanæs
ProsjektlederRuzica Kvernland fra Seksjon for prosjektgjennomføring

Delprosjekt Institutt for materialteknologi (IMA)

Arkitekt: Eva Haanæs
ProsjektlederNils Jørgen Moltubakk

Delprosjekt laboratorier for kjemiundervisning

Arkitekt: Eva Helene Haanæs
ProsjektlederRuzica Kvernland  fra Seksjon for prosjektgjennomføring

Delprosjekt samlokalisering av faglige enheter i Realfagbygget

Presentasjoner

Rapporter og notater

Referat fra møte i sentral styringsgruppe 18. desember 2017

Rektors vedtak om prosjekter som skal igangsettes.  07.09.2017

Oppfølging av prosjektet. Tilbakemelding fra NV-fakultetet. 09.06.2017

Rapport fra NV-fakultetet om arealbehov ved samlokalisering. 20. april 2017.