Wikier

Rutiner for samlingsforvaltning - naturhistorie

Innsamling av materiale #

Denne delen av samlingsvirksomheten omfatter rutiner og retningslinjer for hvordan museet selv skal gjennomføre innsamlinger. Den omfatter ikke innsamlinger utført av eksterne aktører.Retningslinjer for håndtering av materiale fra eksterne aktører omfattes neste kapittel (Etablere objekter i samlingene).

Etablere objekter i samlingene #

Denne delen av samlingsvirksomheten omfatter rutiner og retningslinjer for håndtering av innkommet kildemateriale til museet, fra selve mottak til materialet er ferdig etablert som objekter i de vitenskapelige samlingene.

 • Innkomstprotokoll
 • Sikring/bevaring av mottatt materiale
 • Faglig vurdering av om materiale skal innlemmes i samlingene
 • Rutiner ved mottak av gaver
 • Tilvekstprotokoll
 • Klassifisering
 • Magasinering

Løpende bruk og bevaring av samlingene #

Denne delen av samlingsvirksomheten omfatter rutiner og retningslinjer for hvordan museet skal håndtere bruk av objekter som er innlemmet i samlingene samt rutiner og retningslinjer for tilstandsvurdering og gjennomføring av bevaringstiltak for objekter som er innlemmet i samlingene.

 • Utlån
  • Utlånspolitikk
  • Rutiner for utlån (prosedyrer, søknadsskjema, saksbehandling, beslutningsansvar, utlånsavtaler, transport, oppbevaringskrav, etc.)
  • Rutiner for tilstandsvurdering ved utlån
  • System for registrering av innkomne låneforespørsler (CRM-system).
  • Rutiner for retur av utlån
 • Innlån
  • Rutiner for innlån (prosedyrer, avtaler, dokumentasjon, etc.)
  • Rutiner for retur av innlån (objekter, dokumentasjon av bruk, resultater, etc.)
 • Analyser
  • Overordnede vurderingskriterier for uttak til analyser
  • Rutiner for utlån til analyser (prosedyrer, søknadsskjema, saksbehandling, beslutningsansvar, avtaler, etc.)
  • Rutiner for tilbakeføring av analysert materiale (objekter og dokumentasjon)
  • Fysiske objekter inkl. mikroskoppreparater
  • Ekstrahert DNA
  • Dokumentasjon
  • Rutiner for tilbakeføring av analyseresultat
  • Rutiner for registrering av gjennomført bruk (analyseresultater, dokumentasjon av gjennomføring, klausuleringsbestemmelser, etc.)
  • DNA barcoding i BOLD
  • Andre typer bruk
 • Løpende bevaring av objekter
  • Rutiner for tilstandsvurdering
  • Rutiner for konservering
  • Rutiner for registrering av tilstand og gjennomførte bevaringstiltak
  • Rutiner for registrering av oppbevaringsforhold (temperatur, luftfuktighet, lys, sikringsforhold)
 • Løpende sikring av objekter
  • Sikringsrutiner
   • Skadedyr
   • Brann
   • Adgangskontroll
   • Klimakontroll
  • Evakueringsplan
 • Kassering/avhending

Gjøre samlingene tilgjengelige for omverden #

Denne delen av samlingsvirksomheten omfatter rutiner og retningslinjer for hvordan museet skal gjøre informasjon om kildemateriale i de vitenskapelige samlingene tilgjengelig for omverdenen.

 • Rutiner for publisering av samlingsdata
 • Rutiner for tilgjengeliggjøring av analyseresultater mm.
 • Klausuleringsbestemmelser

Rutiner for dataforvaltning - naturhistorie #

2465 Visninger