Wikier

Praksis i...

Rollebeskrivelser for praksis i grunnskolelærerutdanningene

Rollebeskrivelse

Student

Som grunnskolelærerstudent har du ansvar for aktiv deltakelse i planlegging, gjennomføring og etterarbeid i praksis.

I forbindelse med praksis må du blant annet:

Før første praksisperiode

 • Sette deg inn i emnebeskrivelsene for praksis
 • Delta i møter på campus eller digitalt som handler om praksis
 • Ta gruppevis kontakt med praksislærer og oppfølgingslærer med en gang du får vite navnet på disse, og avtal et møte før første praksisperiode
 • Levere kopi av forrige års sluttvurdering til praksislærer og oppfølgingslærer
 • Bidra til å utvikle godt samarbeid i praksisgruppa, med praksislærer og oppfølgingslærer, blant annet gjennom å utarbeide et forslag til praksiskontrakt, opprette en plattform/ et grupperom i Teams og invitere inn praksislærer, oppfølgingslærer og skolens praksiskoordinator så tidlig som mulig før første praksisperiode. Om Teams ikke fungerer for praksislærer, sørge for at praksislærer inviterer studenter og oppfølgingslærer i plattformen skolen har.

Under praksisperiodene

 • Utarbeide skriftlig planleggingsdokument til praksislærer i forkant av undervisningsøktene
 • Sørge for at oppfølgingslærer får planleggingsdokument for undervisningen du skal gjennomføre i tråd med praksiskontrakten, før denne kommer på praksisoppfølging
 • Studenten skal levere skriftlig egenmelding (SMS eller e-post) til praksislærer ved første fraværsdag, og eventuell sykemelding umiddelbart. Bekreftelse på innvilget permisjon skal også leveres til praksislærer.
 • Skrive logg hver dag, som gjøres tilgjengelig for praksislærer og oppfølgingslærer samme dag
 • Studenter skal ikke brukes som vikarer under praksis, ettersom dette ikke regnes som veiledet praksis.
 • Bidra til å knytte teori som du har lært på campus med det du lærer i praksis gjennom samtaler, logg og veiledningsgrunnlag/planleggingsdokument
 • Søke om ekstradager ved for mye fravær: praksis@ilu.ntnu.no

Etter siste praksisperiode

 • Levere skjema for refusjon av eventuelle reise- og boutgifter så snart praksisperioden er ferdig høst og vår
 • Søke om ekstradager ved for mye fravær: praksis@ilu.ntnu.no

Praksislærer

Som praksislærer ved GLU har du hovedansvar for planlegging og gjennomføring av praksisopplæring for din studentgruppe etter gjeldende avtaleverk og universitetets vedtatte planer.

Dette innebærer blant annet:

Før første praksisperiode

 • Sette seg inn i emnebeskrivelsene for praksis
 • Delta på praksismøter på campus eller digitalt
 • Ta imot tidligere sluttvurderinger til studentene ved oppstart
 • Delta på møte med studentene, der praksislærer har hovedansvar for utarbeidelse av praksiskontrakt i samarbeid med studentene
 • Gi aktuell informasjon om skolen til studentene
 • Bruke Microsoft Teams i samarbeidet mellom studentene, praksislærer og oppfølgingslærer. Om Teams ikke fungerer for praksislærer, inviterer praksislærer studenter og oppfølgingslærer i plattformen skolen har.

Under praksisperiodene

 • Legge opp praksis slik at studentene har mulighet til å nå målene for emnebeskrivelsen
 • Foreta før- og etterveiledning, basert på et skriftlig veiledningsgrunnlag og undervisning
 • Være i tett dialog med studentene gjennom hele praksisperioden
 • Gjennomføre midtveis- og sluttsamtale med den enkelte student
 • Ved fare for at studenten ikke består praksis skal oppfølgingslærer delta på samtalen, referat skrives og sendes til praksisadministrasjonen
 • Sammen med oppfølgingslærer og koordinator ta kontakt om tvil om godkjent praksis til praksisadministrasjonen
 • Vurdere skikkethet, og melde fra til skikkethetsansvarlig og praksisadministrasjonen hvis det er tvil om dette
 • Gi studentene relevante loggskrivingsoppdrag ukentlig, og gi respons minst en gang i uken
 • Bidra til å integrere studentene i arbeidsmiljøet, både i læringsfellesskapet med elevene og praksisskolen som helhet
 • Legge til rette slik at alle studentene har undervisning når oppfølgingslærer kommer på praksisoppfølging
 • Melde fra om studentfravær over 15 % til praksisadministrasjon, oppfølgingslærer og koordinator; avtale ekstradager i samarbeid med praksisadministrasjonen
 • Gjøre seg kjent med gjeldende fraværsreglement, og bistå slik at studenten vet hvor han/hun melder fravær. Ikke meldt fravær er ugyldig fravær.

Etter siste praksisperiode

 • Skrive individuell sluttvurdering, gi til student siste dag i praksis
 • Sende inn digital sluttvurderingskjema innen 14 dager etter endt praksis
 • Evaluere praksis, både på egen skole sammen med koordinator og rektor, i partnerskapet og ved felles evalueringsskjema fra Institutt for lærerutdanning.

Koordinator

Som GLU-koordinator ved din praksisskole er du koordinerende instans mellom ILU, praksisskolen og studentene.

Dette innebærer blant annet:

Før første praksisperiode

 • Delta på møter på ILU og i partnerskapet
 • Sette deg inn i emneplanene for de ulike praksisstudiene
 • Lage årshjul for hva som skal skje på skolen med tanke på praksis og innhold på møter
 • Legge til rette slik at praktiske ting som blant annet nøkler, datatilgang, refleksvester, PC, garderobe og arbeidsplass er klart når studentene kommer
 • Ha tilgang til Teams til alle praksisgrupper ved skolen
 • Hjelpe studentene å finne overnattingsplasser dersom det er behov for dette

Under praksisperiodene

 • Gjøre studentene kjent med taushetsplikt og informere om fraværsregler på første møte
 • Ha jevnlige møter med studentene under praksisperiodene, og bidra til at studentene får innsikt i skolens egenart, ledelse og organisasjon
 • Bistå praksislærer med å legge til rette for at studentene kan ha praksis i fordypningsfagene sine
 • Følge opp at den enkelte student får opplæring i forhold til emnebeskrivelsene
 • Støttefunksjon ved vurdering av studenten og bistå ved saksgang
 • Ansvar sammen med rektor for at studentene får veiledet praksis ved praksislæreres fravær
 • Delta på møter med NTNU
 • Tett samarbeid med rektor
 • Jevnlige møter med praksislærere på egen skole

Etter siste praksisperiode

 • Bidra til å rekruttere nye praksislærere for neste skoleår
 • Gjennomføre evaluering med studenter og praksislærere på egen skole
 • Delta på evalueringsmøter i partnerskapet ved Institutt for lærerutdanning

Rektor

Rektor er leder for sin praksisskole og dermed ansvarlig for at hele skolen inkluderes i å ta imot studenter i praksis.

Dette innebærer blant annet å:

Før første praksisperiode

 • Velge ut lærere med praksislærerfunksjon sammen med koordinator ved skolen
 • Ansvar for at informasjon om praksislærere (navn, fag, trinn, antall grupper, eventuell veiledningspedagogikk, ny som praksislærer) sendes til praksisadministrasjonen innen tidsfrist

Under praksisperiodene

 • Ha egne møter med studentene, med utgangspunkt i emnebeskrivelsene
 • Sørge for at hele skolen blir praksisarena og har overordnet ansvar slik at studentene blir delaktige i skolens fellesoppgaver
 • Bringe inn overordnete perspektiv på aktuelle pedagogiske tema
 • Ha hovedansvar for å skaffe kvalifisert vikar ved eventuell sykdom hos praksislærer, og ved langtidsfravær varsle praksisadministrasjonen og oppfølgingslærer ved Institutt for lærerutdanning om dette
 • Påse at studentene ikke brukes som vikarer under praksis, ettersom dette ikke regnes som veiledet praksis.
 • Delta på møter med Institutt for lærerutdanning
 • Ansvarlig for å rekruttere nye praksislærere for neste skoleår
 • Sende inn refusjon høst og vår til kommunen

Oppfølgingslærer

Oppfølgingslærer har det overordnede ansvaret for studenten gjennom praksisperioden. Som oppfølgingslærer er hovedoppgaven å samarbeide med praksislærer og studentene for å sikre gode praksisstudier.

Dette innebærer blant annet:

Før første praksisperiode

 • Sette seg inn i emnebeskrivelsen for praksis for gjeldende studieår
 • Møte studentene før praksis begynner
 • Ta kontakt med praksislærer og avtale tidspunkt for oppfølging av studentene
 • Delta på møter knyttet til praksis på campus eller digitalt
 • Lese studentenes tidligere praksisrapporter
 • Lese og bidra med innspill til praksiskontrakten

Under praksis

 • Bruke Microsoft Teams evt. annen sikker plattform du blir invitert til i samarbeidet mellom studentene, praksislærer og oppfølgingslærer
 • Følge opp studentgruppa ute på praksisskolen en hel dag per semester
 • Sammen med studentene og praksislærer sette praksisopplæringen i sammenheng med teori
 • Delta på samtaler ved tvil om bestått praksis
 • Være ressursperson for studentene i samarbeidsspørsmål internt i gruppa og overfor praksisskolen
 • Melde til praksisadministrasjonen eventuelle behov for videre oppfølging av ulike forhold knyttet til den enkelte students/studentgruppas praksisopplæring
 • Samarbeide med praksislærer i vurderings- og veiledningsarbeid av hele gruppen og hver enkelt student
 • Lese loggene til studentene som grunnlag for samtale i praksis
 • Støtte til studentgruppa dersom det er utfordringer på praksisskolen
 • Under dagene du er på praksisoppfølging skal du:
  • observere undervisning til alle studentene, og delta på før- og etterveiledning
  • ha eget møte med studentene
  • ha eget møte med praksislærer
  • møte rektor/koordinator

Etter siste praksisperiode

 • Signere praksisrapporten dersom ikke godkjent praksis
 • Delta på evalueringsmøtet på Institutt for lærerutdanning

Ved bortreise under praksisoppfølging:

Du vurderer selv når det er behov for overnatting. Vanlig retningslinjer for tjenestereiser ved NTNU gjelder også ved oppfølging i praksis.

Oppgi K-sted 67800502 og prosjektnummer: 973004104. For utenlandspraksis gjelder prosjektnummer: 73004106.

Ved spørsmål ta kontakt med HR.


Faglig leder NTNU

Faglig leder fra NTNU leder det løpende arbeidet med et partnerskap og er bindeleddet mellom praksiskoordinatorene i partnerskapet og GLU. Det gjelder flere områder:

Før, under og etter praksisperiodene

 • Bidra i møter og arrangement under oppstart av studieåret
 • Lede partnerskaps- og koordinatormøter og sende innkalling med saksliste til møtene. Sende referat fra møtene til deltakerne, praksisadministrasjonen og leder for partnerskapene
 • Delta i møter med de øvrige faglige lederne for partnerskap
 • Melde til praksisadministrasjonen ved tvilstilfeller om bestått praksis
 • Se til at studentsaker i partnerskapet som avviker fra normal progresjon, blir fulgt opp
 • Oppfordre skolene i partnerskapet til FoU-virksomhet og bidra til at studentenes FoU-prosjekter blir gjennomført
 • Besvare løpende henvendelser fra koordinatorene
 • Skape faglig refleksjon over innholdet i praksisstudiene

Praksisadministrasjon

Praksisadministrasjonen har det administrative ansvaret for praksis og koordinerer dette arbeidet sammen med emneansvarlig for praksis og faglige ledere for partnerskapene.

Praksisadministrasjonen har ansvaret for følgende oppgaver:

 • Fordele studenter i praksis
 • Samarbeide med fagseksjonslederne og emneansvarlig for praksis om å fordele oppfølgingslærere
 • Innhente informasjon fra rektor, og registrere praksislærere med fag, trinn og øvrig kompetanse
 • Økonomi – refusjon
 • Ha tett kontakt med faglige ledere for partnerskap
 • Delta på møte hvert semester med koordinatorer sammen med faglige ledere for partnerskap
 • Administrere praksisweb og sørge for at nødvendig informasjon blir publisert og gi tilgang til aktuelle brukere
 • Svare på epost fra studenter, rektorer, oppfølgingslærere og andre samarbeidspartnere
 • Informere om og delta på praksismøter
 • Lage forslag til årsplan for praksis
3541 Visninger
Målgruppe: Studenter Medarbeidere Tema: Praksis