Wikier

Retningslinjer for innvilgning av tilrettelegging

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Sentrale tilretteleggingstiltak regnes som tiltak gitt av NTNU Tilrettelegging ved Avdeling for studenttjenester. For informasjon om disse se temaside for tilrettelegging. Retningslinjene er godkjent av leder for Avdeling for studenttjenester.

I henhold til Lov om universiteter og høgskoler, Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, har studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

Innvilgning av sentrale tilretteleggingstiltak baseres på en konkret helhetsvurdering, der det også ses hen til avdelingens ressurser. Det er en forutsetning at tiltaket vurderes som nødvendig og hensiktsmessig for at den enkelte student skal kunne gjennomføre det studieprogrammet hen er tatt opp på. Tilretteleggingsbehovet må være av en slik art at det lar seg gjøre å kompensere for den uten at de faglige krav senkes. For noen av tilretteleggingstiltakene kreves det dokumentasjon i form av legeerklæring, logopedrapport, psykologerklæring eller lignende.

Retningslinjer spesielt for tilrettelagt lesesalsplass

NTNU har et begrenset antall tilrettelagte leseplasser for studenter med særskilte behov. Det er stor etterspørsel etter disse, det gjøres derfor en prioritering basert på en konkret helthetsvurdering hvor følgende momenter inngår:

  • Først og fremst behov og dokumentasjon av behovet
  • Ansiennitet på tiltaket
  • Studieprogresjon
  • Bruk av fysiske hjelpemiddel
  • Mulighet for egnet leseplass ved eget fakultet/institutt
  • Andre relevante forhold

Hvis studenten ikke har produsert studiepoeng i løpet av to sammenhengende semester med innvilget leseplass, kan ikke studenten forvente å få videreført tiltaket (jfr. vurdering om tilretteleggingen er hensiktsmessig for gjennomføring av studiet).

Ved mange søkere der studentenes behov etter en konkret helhetsvurdering er vanskelig å rangere, kan det være aktuelt å gjøre et tilfeldig utvalg for å avgjøre hvem som skal innvilges plass.

På grunn av stor etterspørsel etter tilrettelagte leseplasser må man benytte plassen jevnlig for å få innvilget/beholde den. Det kan også være aktuelt at samme plass deles mellom to studenter, for eksempel for deltidsstudenter eller ved mangel på leseplasser.

Innført 2011, revidert: mai 2013, mai 2015, august 2017, september 2018, januar 2020, juni 2021, desember 2022

Kontakt

Har du spørsmål om retningslinjene for innvilgning av tilrettelegging, ta kontakt med NTNU Tilrettelegging.