Wikier

Retningslinjer for innvilgning av tilrettelegging

Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging

Retningslinjer for innvilgning av sentrale tilretteleggingstiltak (mentor og tilrettelagte leseplasser) ved NTNU.

Sentrale tilretteleggingstiltak regnes som tiltak gitt av NTNU Tilrettelegging ved Avdeling for studenttjenester. For informasjon om disse se temaside for tilrettelegging. Retningslinjene er godkjent av leder for Avdeling for studenttjenester.

I henhold til Lov om universiteter og høgskoler, Lov om likestilling og forbud mot diskriminering og NTNUs studieforskrift, vil NTNU så langt det er mulig og rimelig, legge til rette for å kompensere for funksjonsnedsettelse, slik at studenter med funksjonsnedsettelser kan studere på lik linje med andre studenter.

Innvilgning av sentrale tilretteleggingstiltak baseres på en helhetsvurdering. Det er en forutsetning at tiltaket vurderes som nødvendig og hensiktsmessig, for den enkelte student, i forhold til å gjennomføre det studieprogrammet en er tatt opp på. Funksjonsnedsettelsen må være av en slik art at det lar seg gjøre å kompensere for den uten at de faglige krav senkes. For noen av tilretteleggingstiltakene kreves det dokumentasjon i form av legeerklæring, logopedrapport, psykolog eller lignende

Retningslinjer spesielt for mentor

Mentor tilbys i form av hjelp fra en medstudent. Hjelpen kan blant annet være:

  • Personlig oppfølging i forhold til motivasjon og strukturering av studiehverdagen
  • Gjennomgang og repetisjon av fagstoff
  • Veiledning- og sosial støtte i studenttilværelsen
  • Andre former som partene enes om i det enkelte tilfelle.

Bruk av mentor har til hensikt å kompensere for studentens funksjonsnedsettelse. Det er likevel en felles målsetting at studenten på sikt skal kunne jobbe mest mulig selvstendig. Behovet for mentor vil da være gjenstand for jevnlig vurdering.

Studenten må ha et dokumentert behov for tilrettelegging. Tiltaket gjelder fortrinnsvis studenter med utdanningsstøtte fra NAV. Ordningen er tidsbegrenset på inntil tre år, men det kan søkes om forlengelse ved særskilte grunner.

Der studenten har dokumentert behov for tilrettelegging, men ikke har fått innvilget utdanningsstøtte fra NAV, kan NTNU innvilge tiltaket i helt spesielle tilfeller hvor studenten ikke har mulighet til å gjennomføre studiet uten støtte med f.eks. mentor.

Mentor gis kun i tilfeller hvor det er helt klart at funksjonsnedsettelsen medfører en ulempe som en mentor kan kompensere for, samt at man finner en egnet kandidat. Tiltaket må også vurderes ut fra tilgjengelige ressurser. Hvis NAV har innvilget mentor, må omfanget for den enkelt student diskuteres i samarbeid med NAV. Antall timer må sees i forhold til kapasiteten til aktuelle mentorer.

I de tilfellene hvor NTNU Tilrettelegging innvilger mentor vil omfanget være:

  • Mentor; inntil 45 timer pr semester

Mentorene er selv studenter og arbeidet skal derfor organiseres, og være av et slikt omfang at det lar seg kombinere med studiene på en forsvarlig måte.

Det er i utgangspunktet ikke mulig å få mentor på masternivå, dette fordi det forventes at studenten da har opparbeidet seg strategier for å jobbe selvstendig og mestre studiesituasjonen. Unntaket er studenter med helt spesielle utfordringer som ikke har mulighet til å fullføre studiene uten mentor.

Studenter som har behov for mentor må ta kontakt med NTNU Tilrettelegging for en kartleggingssamtale.

Forespørslene om mentor behandles fortløpende, og det er ingen søknadsfrist.

Retningslinjer spesielt for tilrettelagt lesesalsplass

Studenter som ikke har tilbud om egnet lesesalsplass fra fakultetet/instituttet sitt kan søke om tilrettelagt leseplass. Det er stor etterspørsel etter tilrettelagte plasser, det gjøres derfor en prioritering basert på en helthetsvurdering hvor følgende kriterier inngår:

  • Behov
  • Ansiennitet på tiltaket (høyere prioritert ved lengre ansiennitet)
  • Studieprogresjon
  • Andre relevante forhold

Hvis studenten ikke har produsert studiepoeng i løpet av to sammenhengende semester med innvilget leseplass, kan ikke studenten forvente å få videreført tiltaket (jfr. vurdering om tilretteleggingen er hensiktsmessig i forhold til gjennomføring av studiet).

På grunn av stor etterspørsel etter tilrettelagte leseplasser må man benytte plassen jevnlig for å få innvilget/beholde den.

Innført 2011, revidert: mai 2013, mai 2015, august 2017, september 2018, januar 2020, juni 2021

Kontakt

Har du spørsmål om retningslinjene for innvilgning av tilrettelegging, ta kontakt med NTNU Tilrettelegging.