Wikier

Psykologtjeneste for ansatte

Her finner medarbeidere og ledere informasjon om NTNUs avtale med ekstern psykolog eller veileder.

English version - Psychologist service for employees

Temaside om Helse, miljø og sikkerhet | Sider merket med HMS

NTNU har avtale med to spesifikke tilbydere av psykologtjenester for bistand til alle ansatte med behov for oppfølging hos psykolog på grunn av arbeidsrelaterte plager. Ansatte kan få dekket individuell behandling eller veiledning i inntil 10 timer og to timer administrasjon for lettere psykiske helseplager og/eller reaksjoner samt stressrelaterte plager. I noen tilfeller kan det være behov for flere enn 10 timer. Behandler hos Unicare Coperio kan i slike tilfeller foreslå et antall timer. Den ansatte tar forslaget opp med sin leder som enten aksepterer eller avviser det. Det kreves ikke ny rekvisisjon for timer utover de opprinnelige 10 timene.

Tilbudet forutsetter at plagene er arbeidsrelaterte og at leder beslutter at enheten har mulighet til å dekke kostnadene. Arbeidsrelaterte plager er plager som har sin årsak i arbeidet, påvirkes av arbeidet eller påvirker arbeidsevnen. Leder vurderer i hvert enkelt tilfelle om enheten har mulighet til å dekke kostnadene for oppfølging hos psykolog. Målet er å forebygge sykefravær og/eller bidra til at den ansatte kommer tilbake til arbeidet. Leder, psykologtjenesten og NTNUs bedriftshelsetjeneste (BHT) har taushetsplikt og ivaretar den ansattes personvern.

Hvis leder er usikker på om det er oppfølging hos psykolog som er hensiktsmessig for den ansatte, kan man be om en vurdering fra BHT. Dette kan være rådgivning til leder via telefon eller en konsultasjon for den ansatte hos BHT.

Slik går du fram som ansatt hvis du vil snakke med psykolog

  1. Kontakt din leder for en samtale om situasjonen. Du kan også kontakte BHT for råd og veiledning hvis du er usikker på hva du har behov for.
  2. Hvis leder har mulighet til å dekke utgiftene til behandling, bestiller leder tjenesten gjennom BtB-systemet på Innsida og du får en kopi av bestillingen. Du kontakter selv psykologtjenesten for timebestilling. Ta med kopi av bestillingen til første avtale hos psykologtjenesten. I første samtale kartlegges din situasjon slik at du kan få best mulig behandling. Hvis psykologtjenesten kan hjelpe deg, inngår dere avtale om behandling.
  3. Du gir selv beskjed til din leder når samtalene hos psykologtjenesten er avsluttet.
  4. Dersom du ikke møter til avtalt time hos psykologtjenesten uten å ha avbestilt to dager i forveien, må du selv betale for den ubenyttede timen.

Dette skal leder gjøre når oppfølging hos psykolog er innvilget

  1. Leder bestiller tjenesten gjennom BtB-systemet på Innsida. Beskrivelsen i bestillingen skal være "psykologtjeneste inntil 10 timer". Ikke oppgi den ansattes navn. Bestiller sender rekvisisjon - kopi av bestillingen - tilbake til leder, som sender denne rekvisisjonen videre til den ansatte. Arbeidstaker bestiller selv time hos psykologtjenesten.
  2. Bestiller sender bestillingen - kopi av bestillingen - som inneholder bestillingsnummer og fakturaadresse til psykologtjenesten.
  3. Dersom det er behov for samtaler utover det avtalte antall timer, må det avtales med deg som leder i forkant av gjennomføring av disse.
  4. Psykologtjenesten fakturerer arbeidsgiver månedlig.

Kontakt