Wikier

Prosedyre for beredskap og handling ved uhell eller ulykke med strålekilde

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Dette er en prosedyre som beskriver ansvar, roller og utførelse av beredskap og handling ved uhell eller ulykke med strålekilde ved NTNU 

English version -  (to be updated)

Formål

Formålet med denne prosedyren er å sikre rask og hensiktsmessig innsats ved uhell eller ulykke med strålekilde, samt sikre at strålevernarbeidet ved NTNU er i henhold til myndighetskrav og ivaretar sikkerheten for ansatte, studenter og andre ved NTNU.

Omfang og forankring 

Prosedyren gjelder alle enheter, ansatte og studenter ved enheter som bruker strålekilde tilhørende NTNU. Prosedyren er et tiltak for å redusere risikoen ved arbeid med strålekilde.

Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder med styrende for denne prosedyren.

Ansvar

Linjeleder har ansvar for at prosedyrer er gjort kjent og etterleves ved egen enhet.

Definisjon av uhell eller ulykke med strålekilde

I henhold til strålevernforskriftens § 20 menes følgende med uhell eller ulykke (og unormale hendelser):

 • Hendelser som forårsaker eller kunne ha forårsaket utilsiktet eksponering av arbeidstakere, pasient eller andre personer vesentlig utover normalnivåene, eller uventede stråleskader
 • Tap, tyveri eller sabotasje av strålekilder
 • Uønsket utslipp av radioaktive stoffer til omgivelsene
 • Hendelser som kan medføre bestråling av allmennheten slik at individ kan bli eksponert for mer enn 0,25 mSv/år
 • Teknisk svikt av strålevernmessig betydning
 • Vesentlig avvik fra tilsiktet absorbert dose eller aktivitet til eksponert vev hos pasient
 • Alvorlig radioaktiv forurensing av virksomhetens område eller utstyr
 • Funn av eierløse strålekilder

Brann i rom med radioaktive kilder er også en mulig hendelse.

Alle hendelser som er beskrevet i strålevernforskriftens §20 skal rapporteres til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Fremgansmåte for beredskap og handling ved uhell eller ulykke med strålekilde

Førsteinnsats

Førsteinnsats ved akutte skader forårsaket av røntgen, laser eller UVC

 • Slå av kilden, skaff oversikt over skadene.
 • Ring 113 ved akutt behov for hjelp.
 • Ved alvorlige øyeskader:
 1. Ring evt. direkte til øyeavdelingen ved St. Olavs hospital, telefon 06800.                                                                               
 2. Den skadede skal følges til sykehuset av en annen ansatt, gjerne en som kjenner den involverte strålekilden.
 • Vær oppmerksom på at det kan forekomme latenstid for alle typer skader forårsaket av disse typene stråling. Hvis det er tvil om det har oppstått en skade: Oppsøk lege/øyelege.
 • Varsle romansvarlig/instrumentansvarlig og lokal strålevernkoordinator

Førsteinnsats ved uhell/ulykke med radioaktiv stråling

 • Konsentrer førsteinnsatsen om å skjerme området som kan være kontaminert.
 • Evakuer og lukk rommet ved søl eller svikt i ventilasjonen.
 • Varsle romansvarlig/instrumentansvarlig og lokal strålevernkoordinator.
 • Innsatsen på skadestedet ledes av romansvarlig/instrumentansvarlig/lokal strålevernkoordinator i tråd med de retningslinjer som finnes for den aktuelle radioaktive kilden.
 • Ta på nødvendig beskyttelsesutstyr ved fjerning av søl. Sjekk strålenivå før og etter fjerning.
 • Ved svikt i ventilasjonen bør personell med strålevernkompetanse og måleutstyr bistå driftspersonell.
 • Registrer alle som har blitt eksponert.

Oppgaver – romansvarlig/instrumentansvarlig

Ved uhell hvor det er fare for spredning av radioaktivt materiale

Følgende varsles:

 1. Nærmeste leder og instituttleder
 2. Lokal strålevernkoordinator
 3. Sentral strålevernkoordinator tlf. 91 87 78 56. Ring evt. NTNUs beredskapstelefon 800 80 388 for å varsle vedkommende utenfor normal arbeidstid.
 4. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) tlf. 67 16 25 00 må varsles hvis sentral strålevernkoordinator ikke har mulighet til å gjøre det. 
 5. Bygningsansvarlig (ved behov for at rengjøringspersonell eller driftspersonell må ta spesielle hensyn)
 6. Lokalt hovedverneombud

Ved tap eller tyveri av strålekilder

Følgende varsles:

 1. Nærmeste leder og instituttleder
 2. Politi tlf. 02800
 3. Lokal strålevernkoordinator
 4. Sentral strålevernkoordinator tlf. 91 87 78 56. Ring evt NTNUsberedskapstelefon 800 80 388 for å varsle vedkommende utenfor normal arbeidstid.
 5. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet tlf. 67 16 25 00 må varsles hvis sentral strålevernkoordinator ikke har mulighet til å gjøre det.

Ved alvorlig personskade (laser, røntgen, UVC)

 1. Varsle i henhold til sentral beredskapsplan, DFU 01 Savnet/skade/dødsfall - student, ansatt eller besøkende.
 2. Varsle i tillegg:
 3. Lokal strålevernkoordinator
 4. Sentral strålevernkoordinator tlf. 91 87 78 56. Ring evt NTNUs beredskapstelefon 800 80 388 for å varsle vedkommende utenfor normal arbeidstid.
 5. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet tlf. 67 16 25 00 må varsles hvis sentral strålevernkoordinator ikke har mulighet til å gjøre det.

Ved behov for mer informasjon kan følgende kontaktes:

 • Leverandør av strålekilde/apparat/instrument
 • Institutt for energiteknikk (IFE) for bistand til analyser og håndtering.

Etterarbeid

 • Melde hendelsen som avvik.
 • Utarbeide og sende rapport til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Oppgaver – lokal strålevernkoordinator

 • Bistå romansvarlig/instrumentansvarlig ved strålingsrelaterte hendelser.
 • Foreta en rask risikovurdering av situasjonen. Vurder behov for avsperring av rom, bruk av verneutstyr, varsling av driftspersonell etc.
 • Overta ansvar for håndteringen dersom romansvarlig/instrumentansvarlig ikke har tilstrekkelig kompetanse eller ikke er til stede. 
 • Bistå instrumentansvarlig/romansvarlig med rapportering til Statens strålevern.

 Etterarbeid

 • Etterse at rapport sendes til DSA innen 3 dager.
 • Følge opp avvik og tiltak som er identifisert i rapporten til DSA.
 • Følge opp involverte studenter og ansatte som er utsatt for utilsiktet eksponering, blant annet ved registrering i eksponeringsregister (Forskrift om utførelse av arbeid §31-4).
 • Gjennomføre evaluering i etterkant av hendelsen.
 • Gjennomgang og oppdatering av lokale rutiner

Oppgaver – sentral strålevernkoordinator

 • Bistå lokal strålevernskoordinator og beredskapsledelsen (lokal og evt sentral) med fagkunnskap.
 • Konferere med ekstern fagekspertise, eksempelvis DSA.
 • Rapportere om hendelsen til HMS-sjefen.
 • Delta på evalueringsmøte for å etterse læring etter uønsket hendelse.
 • Formidle læringspunkter til lokale strålevernkoordinatorer 
 • Oppdatere informasjon i sentrale retningslinjer.

Rapportering

Rapportering til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

 • Varsle muntlig umiddelbart etter hendelsen.
 • Rapportere skriftlig innen tre (3) dager etter hendelsen. Ved tvil om hendelsen skal varsles, ta telefonisk kontakt med sentral strålevernkoordinator eller DSA.
 • Rapport skal utarbeides av instrumentansvarlig/romansvarlig sammen med lokal strålevernkoordinator eventuelt andre aktuelle personer i hendelsen (faglig ansvarlig, driftsoperatører, laboratorieteknikere o.a.).
 • Rapport oversendes til sentral strålevernkoordinator, som videreformidler til DSA. Kan evt. sendes direkte til DSA med kopi til sentral strålevernkoordinator.

Rapporten skal som minimum inneholde:

 • Navn og adresse til virksomheten der uhellet skjedde.
 • Tildelt godkjenningsnummer og/eller meldenummer for virksomheten.
 • Opplysninger om hvem som har laget rapporten.
 • Navn på alle involverte personer.
 • Tidspunkt og sted for uhellet, dvs. hvor i virksomheten skjedde det.
 • Beskrivelse av hendelsesforløpet.
 • Hvilke tiltak som er gjort/vil bli gjort for å rette opp situasjonen.
 • Beregning/anslag av stråledoser til de involverte personer.
 • Forebyggende tiltak, dvs. tiltak som kan forhindre eller redusere risikoen for liknende uhell.

For hendelser som involverer åpne radioaktive kilder skal rapporten i tillegg inneholde:

 • Beregning/anslag av interne og eksterne stråledoser
 • Opplysninger om type radioaktivt stoff og aktivitetsmengde som var involvert
 • Anslag av eventuelt utslipp av radioaktive stoffer til omgivelsene

Informasjon til områdeansvarlig/bygningsansvarlig

 • Ved behov for evakuering skjer dette i henhold til lokal beredskapsplan/lokal evakueringsplan, eventuelt i samråd med brannvesenet.
 • Mengder og styrke på de radioaktive kildene som NTNU har, er ikke slik at man bør hindre nødetatene i å gå til innsats.
 • Det vil kunne medføre risiko å gå ubeskyttet inn i et rom der det benyttes laser.

Kontakt

Relaterte dokumenter

Relaterte verktøy

Om retningslinjen

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef, 10.09.2021
Sist revidert
Neste gjennomgangPlanlagt gjennomført september 2022