Wikier

Prosedyre for arbeid med elektronmikroskop

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Dette er en prosedyre som beskriver ansvar, roller og utførelse av arbeid med elektronmikroskop ved NTNU 

English version -  (to be updated)

Formål

Formålet med denne prosedyren er å sikre riktig bruk av elektronmikroskop, samt sikre at strålevernarbeidet ved NTNU er i henhold til myndighetskrav og ivaretar sikkerheten for ansatte, studenter og andre ved NTNU.

Omfang og forankring

Prosedyren gjelder alle enheter, ansatte og studenter ved enheter som bruker elektronmikroskop tilhørende NTNU. Prosedyren er et tiltak for å redusere risikoen ved arbeid med elektronmikroskop.

Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder med styrende for denne prosedyren.

Definisjon

I et elektronmikroskop sendes en elektronstråle fra et filament. Røntgenstråler dannes når elektronstrålen treffer et objekt. Elektronmikroskop brukes i hovedsak til avbildning av objekter og elementsammensetning. Strålen er innkapslet.

Ansvar

Linjeleder

Linjeleder har overordnet ansvar for forsvarlig strålevern ved enheten. Linjeleder skal ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Linjeleder skal sørge for at det finnes faglig ansvarlige og evt. instrumentansvarlige for enhetens elektronmikroskop, evt inneha denne rollen selv.

Framgangsmåte for arbeid med elektronmikroskop

Lokal strålevernkoordinator

Lokal strålevernskoordinator skal minimum ivareta oppgaver som er beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Elektronmikroskop er meldepliktige i henhold til §13 i Strålevernforskriften

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig for elektronmikroskop skal minimum ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Faglig ansvarlig skal i tillegg ved bruk av elektronmikroskop sørge for:

 • Vurdere om det er behov for egen instrumentansvarlig for elektronmikroskop, og eventuelt oppnevne instrumentansvarlig (med stedfortreder hvis nødvendig). Faglig ansvarlig skal vurdere om aktuelle personer har kompetanse til å kunne fungere som instrumentansvarlig. Hvis det ikke blir oppnevnt instrumentansvarlig, skal faglig ansvarlig selv ivareta punktene under instrumentansvarlig.
 • Informere lokal strålevernkoordinator om alle nyanskaffelser, flytting og avhending av elektronmikroskop.
 • Gjennomføre risikovurdering som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.
 • Påse at alle elektronmikroskop, eller rommet instrumentet står i, har tilstrekkelig merking og skilting.
 • Informere utenforstående personer på arbeidsplassen (renholdspersonell, håndverkere og andre) om elektronmikroskopets viktigste egenskaper og faremomenter, renholdsrutiner, betydningen av varselskilt, kontaktinformasjon med mer.
 • Gjennomføre regelmessige kontrollmålinger.
 • Vurdere om brukere har tilstrekkelig kompetanse til å fungere som autoriserte brukere av enhetens elektronmikroskop
 • Sikre elektronmikroskop mot sabotasje, brann og vannskade.

Instrumentansvarlig

Instrumentansvarlig for elektronmikroskop skal minimum ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Autorisert bruker

Autoriserte brukere skal ha tilstrekkelig kompetanse til at brukeren selvstendig kan vurdere og bruke elektronmikroskopet på sikker måte. Tilstrekkelig kompetanse betyr: Instrumentspesifikk kunnskap om oppstartsprosedyrer, instrumentinnstillinger, sikkerhetsanordninger, avstengning, eventuelle nødprosedyrer, innhold i informasjonsperm, eventuelle strålingsmålinger med mer.

Andre brukere

Kan benytte elektronmikroskopet etter avtale med autoriserte brukere eller instrumentansvarlig

Dokumentasjon

Informasjonsperm

Hvert elektronmikroskop skal ha en informasjonsperm med minimum følgende informasjon:

Generell informasjon

 • navn på faglig ansvarlig, eventuell instrumentansvarlig og lokal strålevernkoordinator
 • liste over brukere (autoriserte og andre)
 • instrumentspesifikk dokumentasjon
  • fabrikat, modell, alder, eier, serienummer
  • strømstyrker [mA], maksimum toppspenning [kV]
  • forskriftsmessig merking
 • risikovurdering
 • referanser til (eventuelt kopier av) datablader, strålevernbestemmelser og lignende
 • referanse til lokal og sentral beredskapsplan

Instruks for brukere

Driftsinstruks for praktisk bruk, sikkerhetsforholdsregler, loggføring, avlåsing, eventuell bruk av strålingsmonitor med mer.

Nødprosedyrer

Loggbok

Hvert elektronmikroskop skal ha loggbok eller elektronisk logg med:

 • Servicearbeid og vesentlige endringer i instrumentoppsett.
 • Utførte kontrollmålinger.

Sikkerhet og tekniske krav

Merking og skilting

Elektronmikroskop skal merkes i henhold til kapittel 5 i Arbeidsplassforskriften. Bruk standard skilt for «fare elektrisk strøm» med underteksten «høyspenning livsfare».

Skilt - høyspenning livsfare

Enkelte elektronmikroskop har ionepumper med magnetiske felt som kan ha uheldig effekt på pacemakere. Slike elektronmikroskop må ha merking som indikerer sikkerhetsavstand for personer med pacemaker. Korrekt sikkerhetsavstand skal være angitt i instrumentets brukermanual.

Merking skal være på norsk, tilsvarende info kan gis på andre språk ved behov.  

Fysisk sikring

Alle strålekilder skal sikres mot tyveri, sabotasje, brann- og vannskader. Rom eller områder med elektronmikroskop bør ha adgangsbegrensning. Tekniske tiltak som vanskeliggjør tyveri og sabotasje (for eksempel fastmontering av utstyr) og sikrer mot brann-, vann eller annen type skade må iverksettes. Se også fysisk sikring av strålekilder

Kontrollmålinger

I henhold til §24, ledd a) i Strålevernforskriften skal elektronmikroskop være skjermet slik at doseraten på overflaten ikke overstiger 5 μSv/t.

Mål stråledose til nære omgivelser (utenom direktestrålen) rutinemessig minst en gang årlig, etter service og etter vesentlige endringer i instrumentoppsett. Noter resultatene i instrumentets loggbok. Bruk strålingsmonitor tilpasset strålingens egenskaper. Kontakt evt. lokal eller sentral strålevernskoordinator for å få utført slike målinger. 

Kontakt

Relaterte dokumenter

Relaterte verktøy

Om prosedyren

Type dokumentProsedyre
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef, 10.09.2021
Sist revidert
Neste gjennomgangPlanlagt gjennomført september 2022
671 Visninger