Wikier

Praksis i grunnskolelærerutdanningene

https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/office+365+-+teams

Praksishåndbok studieåret 2023-2024

I praksishåndboken finner du relevant informasjon om blant annet organisering, veiledning, vurdering og dine oppgaver som student, rektor/koordinator, praksislærer og oppfølgingslærer.

Årsplan og møteplan

Emnebeskrivelser for praksis

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Læringsplattform: Teams og Praksisweb

Våre læringsplattform

Rollebeskrivelser

Rollebeskrivelser for studenter, praksislærer og oppfølgingslærer, m.m.

Veiledning

Veiledning for praksis i grunnskolelærerutdanningene.

Vurdering og rapportering

Vurdering og rapportering av praksis i grunnskolelærerutdanningene.


Prosedyrer for gjennomføring og vurdering

Prosedyrer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier

Politiattest

Politiattest leveres i hvit postkasse ved ekspedisjon i 1. etasje på Akrinn, Kalvskinnet, senest ved studiestart for 1. årsstudentene. Hvis den ikke leveres, kan ikke studenten gå ut i praksis. Politiattesten gjelder for hele studieløpet, med mindre studenten bytter studieprogram eller studiested.


Praksisopplæringa

Praksisopplæringa skal være veiledet, vurdert og variert. Praksis skal være relevant for og integrert i fagene, og er en likeverdig læringsarena på samme måte som undervisningen ved institusjonen. Studenten skal få undervise i sine studieemner, men praksisen kan også foregå innenfor den totale fagkretsen.

Studentene skal i praksis delta i tilsyn/inspeksjon. De skal delta på topp av den vanlige bemanningen, og sammen med fortrinnsvis praksislærer eller andre lærere på teamet i et omfang som er norm på den aktuelle praksisskolen. Det skal alltid være ansatte til stede som kjenner elevene og skolens rutiner slik at studentene ikke kommer i situasjoner som de ikke kan håndtere.

Det er viktig at studentene blir gjort kjent med skolens rutiner også på dette området, og at de får innsikt i hvordan godt tilsyn gjennomføres.


Organisering

Praksisopplæringa organiseres slik at hele praksisskolen blir praksisarena:

 • Rektor har det overordnede ansvaret for å organisere praksisopplæringa.
 • Daglig veiledning ivaretas av skolens praksislærere.

Praksis gjennomføres vanligvis i grupper på 4 studenter. Studentene forbereder praksis i samarbeid med praksislærer og oppfølgingslærer.

Praksis legges til årsplanlagte perioder/uker i studieåret.

Institutt for lærerutdanning har praksisplasser fra Innlandet til Nordland fylke. Studentene må derfor påregne å ha praksis i andre kommuner utenfor Trondheim og omegn. Utlegg til reise og eventuelt bosted i praksisperioden refunderes i etterkant. Det refunderes reiseutgifter utover kostnad til busskort i Stor-Trondheim.


Omfang av praksis

Omfanget av praksisopplæringen er på 115 dager fordelt over alle studieår. Forberedelser og etterarbeid til praksis skal ikke inngå i disse dagene.

Studieår 1

 • Høst: 15 dager
 • Vår: 15 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 4.–7. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 5.–7. trinn

Studieår 2

 • Høst: 15 dager
 • Vår: 15 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 1.–2. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 5.–10. trinn

Studieår 3

 • Vår: 25 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 3.–4. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 8.–10. trinn

Studieår 4

 • Høst: 15 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 1.–7. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 5.–10. trinn

Studieår 5

 • Høst: 15 dager
 • MGLU 1–7 har praksis på 1.–7. trinn
 • MGLU 5–10 har praksis på 5.–10. trinn

Praksisopplæringa skal ha et omfang på ca. 20 timer undervisning og i gjennomsnitt 10–12 timer veiledning per uke per praksisgruppe. Antall undervisningstimer tilpasses læringsutbytteformuleringene. Noe av veiledninga kan gjennomføres i uker før eller etter selve praksisuka. Veiledninga kan foregå på ulike måter. Observasjon inngår i timetallet.

Normal arbeidstid for studentene på skolen vil være fra kl. 08.00 til 16.00. Studentene må være forberedt på å ha veiledning og felles planleggingstid i gruppa også ut over dette. Pluss delta på møter på ettermiddag/kveld. Individuell forberedelse kommer i tillegg.Fravær

Studenten skal levere skriftlig egenmelding (sms eller e-post) til praksislærer ved første fraværsdag, og eventuell sykemelding umiddelbart. Bekreftelse på innvilget permisjon skal også leveres til praksislærer.

Dersom studentfravær overstiger 15 % skal praksislærer melde til praksisadministrasjon, oppfølgingslærer og koordinator.

All praksis er obligatorisk. Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.

 • Gyldig fravær krever skriftlig egenmelding (maks 3 dager) for eksempel sms eller epost, sykemelding, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksisadministrasjonen. Gyldig fravær ut over 15 prosent skal kompenseres med ekstradager i praksis.
 • Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært. Studenten blir forsinket i studieløpet.

Permisjon kan innvilges i særskilte tilfeller, som for eksempel ved deltakelse i organisasjonsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå, alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie. Studenttillitsvalgte kan ved studentpolitisk arbeid nasjonalt eller regionalt etter søknad være fraværende inntil to dager per studieår. Søknad om slik særskilt permisjon, vedlagt dokumentasjon, sendes til praksisadministrasjonen i god tid før praksisperioden starter.

Hvis studenten har godkjent fravær ut over 15 prosent kreves det ekstradager i praksis. I den grad dette er mulig skal disse gjennomføres slik at studenten får godkjent praksis før første praksisperiode neste studieår. Ekstradagene legges normalt til studentens praksisskole og til samme praksislærer. Studenten søker til praksisadministrasjonen som avgjør saken i samråd med praksislærer.

Fravær i observasjonspraksis i 1. studieår telles inn i det totale fraværet på 15 prosent.

Fravær under utenlandspraksis har samme regler som innenlandspraksis. Eventuell restpraksis må tas i Norge.


Særplass i praksis

Praksisplass tildelt ut fra særlige behov innebærer at studenten prioriteres til et bestemt praksissted/kommune. Forutsetningen er at det er mulig å skaffe praksisplass på det aktuelle praksissted/kommune. Tilgangen på praksisplasser kan være ulik fra studieprogram til studieprogram, eller fra praksisperiode til praksisperiode, og vil dermed påvirke muligheten for tildeling av praksisplass ut fra særlige behov. Rett til praksisplass ut fra særlige behov gir derfor ingen garanti for særplass. Søknad med dokumentasjon må fremsettes innen den fastsatte dato ved det enkelte studieprogram. Studenter kan ikke ordne egen praksisplass, da NTNU bruker skoler de har avtale med.

Søknad om praksisplass ut fra særlige behov sendes elektronisk, se lenke under.

Dokumentasjon lastes opp sammen med søknaden. Dokumentasjon må lastes opp hver gang man søker.

Søknadsfrist: 15. mai (2. 4. og 5 studieår) og 20. august (1. og 3. studieår).

Kriterier for særplass og søknadsskjema


Taushetsplikt for studenter

Studenter som har praksis i grunnskolen, er underlagt taushetsplikt på lik linje med ansatte i skolen. Taushetsplikten er omtalt i Forvaltningslovens § 13 og Opplæringslovens § 15-3. Studentene har plikt til å behandle opplysninger om enkeltelever konfidensielt. I tvilstilfeller må studentene konferere med praksislæreren. Studentene skal skrive under taushetserklæring på praksisskolen hvert år.


Planlegging og forarbeid

Praksisadministrasjonen setter sammen praksisgrupper. Studentene tar i fellesskap kontakt med praksislærer for å avtale møte senest uken før praksis for å drøfte forventninger, skrive praksiskontrakt, planlegge undervisning, utveksle informasjon o.l. Informasjonen vil som regel dreie seg om praksisforberedelser i lærerutdanningens studiefag og orientering om elever, læringsmiljø, fag- og timefordeling, årsplan, ukeplaner, lærebøker og muligheter for bruk av læremidler.


Praksiskontrakt

Deltakernes forventninger til praksis skal formuleres i en praksiskontrakt (docx-fil) som underskrives av de berørte parter før praksisperioden starter. Både praksislærer og studenter må til første møte ha med seg forslag til momenter i praksiskontrakten.

Praksiskontrakten skal være gjenstand for drøfting og evaluering underveis i praksisperioden. Praksiskontrakten er bindende og skal gi rammer for bruk av tid til før- og etterveiledning.

Evaluering

Universitetet arbeider kontinuerlig med å heve kvaliteten i praksisopplæringen. Resultatet av evalueringen skal oppsummeres og drøftes mellom samarbeidspartnerne slik at tiltak kan iverksettes.


Regler for refusjon for studenter

Regler for refusjon av reiseutgifter til studenter og refusjonsskjema

Kostnadssted 67800502 + prosjektnummer:

 • FPPU: 973004101
 • PPU: 973004102
 • YFL: 973004103
 • MGLU: 973004104
 • 5LU: 973004105

Mulige overnattingsplasser for studenter

Overnattingsplasser (PDF)

Utveksling

3. studieår:

I 3. studieår er det mulig å søke om utenlandspraksis i fem uker på våren. Studentene søker om dette i vårsemesteret 2. studieår.

Child Pages (7)