Wikier

Områdesikring

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er å forhindre at personer blir skadet ved arbeid som utføres i og utenfor NTNUs bygninger. Den omfatter alle medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Områdesikring i og utenfor NTNUs bygninger

  • Ved risikofylt arbeid skal området sperres med sperrebukker og bånd. Ta spesielt hensyn til blinde og svaksynte. Sperrebånd finnes på VVS og Logistikk, park og ressurs.
  • Ved arbeid i høyden ute eller inne eller fare for takras skal området rundt sikres for å unngå personskade av fallende gjenstander
  • Det skal ved behov settes opp skilt "Arbeid pågår" og om mulig beskrive alternativ omvei
  • Ved behov for fysisk assistanse kan teamleder kontaktes
  • Blokkeres rømningsvei, skal skilt med alternativ rømningsvei settes opp
  • Områdesikringen merkes med "Støysone" når det er nødvendig 
  • Rundt stillas skal det gjøres tiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang. I områder med mye ferdsel skal det vurderes om stillaset skal sikres med linjedetektorer. Linjeleder kan lånes ved fagområde Vakt og service vaktogservice@campusservice.no, tel. 918 97 373
TakrasfareOmrådesikring

NTNU-bestemmelser

Retningslinje for arbeid i høyden

Lovverk

Arbeidsmiljøloven
Forskrift om politivedtekt, Trondheim kommune

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 10.09.2012

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: Ny

Nr: D11