Wikier

Lage kompendium eller levere bokutdrag til studenter

Hjelp til deg som skal lage kompendium eller gjøre bokutdrag tilgjengelig for studenter. NTNU Universitetsbiblioteket (UB) står for produksjonen, og det tilbys kun kompendier i digitalt format. Fra 2017 omfattes hele NTNU inkludert Gjøvik og Ålesund av løsningen.

In English: Make a compendium

>> Gå rett til bestilling av kompendium

Hva er et kompendium?

Et kompendium er en sammenstilling av artikler, utdrag fra bøker, notepublikasjoner o.l. Sammenstillinga kan ha trykt eller digitalt format. Hvem som har opphavsrett til innholdet kan variere.

Hva er klareringspliktig?

Retten til å bruke kompendier med rettighetsbeskyttet innhold i undervisningen er hjemlet i Kopinor-avtalen for universiteter og høgskoler. Bruken skal klareres, uavhengig av om utdragene gjøres tilgjengelige for studentene under ett som et kompendium eller hver for seg.

Klareringsplikten gjelder for alle utdrag fra trykte bøker, også når bare ett enkelt utdrag fra en bok skal gjøres tilgjengelig. Artikler fra trykte vitenskapelige tidsskrifter er klareringspliktig dersom mer enn én artikkel fra samme nummer skal benyttes i samme emne og semester, ellers er bruken fri. Artikler fra aviser, ukeblader og faglig/kulturelle tidsskrifter kan brukes uten omfangsbegrensninger.

Produksjon gjennom NTNU Universitetsbiblioteket ivaretar klareringsplikten. Dersom NTNU gir tilgang til digital artikkel/bok via lisensavtale gjelder vilkårene i denne, da skal ikke ytterligere klarering foretas.  

Slik lages digitale kompendier

 • Faglærer sender bestilling med originaldokumenter til NTNU UB innen fastsatt frist.
 • UB klarerer rettighetene til innhold i henhold til Kopinoravtalen.
 • UB produserer digitale kompendier i pdf-format med standard forside som inneholder studiested, semester, emnekode og tittel (faglærer oppgir), samt standard Kopinor-avtaletekst.
 • UB sender kompendiefilene til faglærer som legger dem i riktig emnerom på læringsplattformen.

Eventuell utskrift av kompendiet på papir må studenten gjøre selv. Unntak er gjort for kompendier der faglærer har alle rettigheter til innholdet: enkelte trykte utgaver selges fortsatt fra Akademika.

Sjekkliste når du skal lage et kompendium

Har du alle rettigheter til materialet?

Hvis du er forfatter av materialet og/eller har rettighetene til spredning og bruk kan du lage et kompendium på egen hånd og legge det direkte ut på læringsplattformen, eller benytte NTNU UB. Hvis teksten er utgitt av et forlag kan du ha gitt fra deg spredningsrettighetene og UB må foreta klarering. Ved eventuell produksjon av trykt utgave tas ansvar for kostnader og distribusjon av faglærer.

Har du ikke rettigheter til materialet?

 • UB rettighetsklarerer kompendiet og produserer pdf-fil.
 • Inntil 15 % av sidetallet i en trykt bok garanteres godkjent, for større utdrag må UB forespørre, det gir ventetid og avslag er vanlig. Det oppfordres sterkt til å holde seg under 15 %. Betydelige kostnader kan påløpe ved sidetall over 15 %, opptil 8 kr pr side pr student viser erfaringer. Kostnaden belastes eget fakultet.
 • Trykte tidsskriftartikler (jf. begrensninger angitt foran) kan spres som papirkopi eller innskannet som digital fil til studentene uten ytterligere rettighetsklarering. Filene kan legges på læringsplattformen og det er unødvendig å bestille disse som kompendieinnhold. 
 • Øvrige begrensninger i omfang er gjengitt i Kopinor-avtalen.

Skal du lage et kompendium med både eget og andres materiale?

UB rettighetsklarerer og produserer kompendiet. Eget og andres materiale kan blandes i samme kompendium, men det må gå klart fram av bestillingen hvilket materiale du har alle rettigheter til.

Tilbys artiklene eller bokutdragene i elektronisk form av Universitetsbiblioteket?

Lenk direkte til de digitale dokumentene i læringsplattformen. Hvis UB under kompendieproduksjonen oppdager at en ønsket artikkel er tilgjengelig i digital form, lenkes det til denne i kompendiets innholdsfortegnelse.

Lagring av kompendier og klarerte filer

Når semesteret som kompendiet er klarert for er over, kan filene fortsatt ligge læringsplattformens emnerom. Da er de tilgjengelige for de samme studentene ved f.eks. ny eksamen.

UB arkiverer filene. Skal filene gjøres tilgjengelige for nytt semester og nye studenter, må de bestilles og klareres på nytt, evt. med revidert innhold.

Fra 2017 vil kompendiefilene også arkiveres i ePhorte for å lette administrative behov.

Om klarering av rettigheter

 • Kostnader for klarering og produksjon av digitale kompendier gjennom UB vil deles mellom NTNU sentralt (produksjon) og fakultetene (klarering).
 • UB sikrer at kompendieinnhold som ikke er klareringspliktig tas med i kompendiet uten at det påløper klareringskostnader.
 • UB inngår lisensavtaler på vegne av NTNU om tilgang til digital litteratur, bruk av denne skal ikke klareres ytterligere. For spredning til studenter skal det lenkes til innholdet og ikke lages kopier.

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.

Se også