Wikier

Kjøp av Forsknings- og utviklingstjenester

Temaside bestille | Sider merket bestille | Sider merket anskaffelser | Hovedside anskaffelser

Innholdsfortegnelse [-]

**FoU-Kontrakter**

Be din bestiller ta kontakt med Seksjon for anskaffelser via NTNU Hjelp dersom du mener at din tjeneste- eller vareanskaffelse er en FoU-kontrakt i anskaffelsesrettslig forstand slik at den omfattes av unntaksreglene.

Hva er en FoU-kontrakt?

Regelverket for offentlige anskaffelser inneholder egne bestemmelser om FoU-kontrakter. Under gis det en kort beskrivelse av hva en FoU-kontrakt er. Beskrivelsen må ses i et anskaffelsesrettslig perspektiv. Beskrivelsen kan derfor avvike fra hvordan en FoU-kontrakt defineres i andre fagmiljøer.

Fra Regjeringens Veileder til reglene om offentlige anskaffelser:

En FoU-kontrakt kan brukes når leverandørene skal utvikle et nytt produkt eller en løsning som oppdragsgiveren har behov for, og som ikke finnes tilgjengelig på markedet.

I vurderingen av om noe skal anses som en FoU-kontrakt er det ikke tilstrekkelig at den betegnes som en FoU-kontrakt. Oppdragsgiveren må kunne sannsynliggjøre at resultatet av arbeidet vil føre til ny kunnskap eller teknologi eller til ny bruk av eksisterende teknologi.

Unntaket kan ikke anvendes dersom kontrakten helt eller delvis har et kommersielt formål. Dette innebærer at man ikke kan bruke bestemmelsen dersom en ønsker å produsere varen for kommersielt videresalg, selv om formålet er å dekke kostnadene forbundet med utviklingen av varen. Heller ikke dersom det skal foregå produksjon av en vare for å påvise dens kommersielle potensiale, vil bestemmelsen kunne benyttes. Sistnevnte vil eksempelvis være tilfellet dersom det skal utvikles prototyper, hvor det skal benyttes nye teknikker eller materialer.

Forskriften skiller mellom tjeneste- og varekontrakter på FoU-området. Under gis en kort oversikt over regelverket.

Tjenestekontrakter:

Anskaffelsesforskriften del I § 2-5 slår fast som hovedregel at anskaffelsesloven og forskriften ikke gjelder for kontrakter om forsknings- og utviklingstjenester.

Anskaffelsesloven og forskriften gjelder likevel for visse forsknings- og utviklingskontrakter.

For disse FoU-tjenestene betyr det at dersom

  • utbyttet fullt ut tilfaller oppdragsgiveren til bruk i sin virksomhet, eller
  • oppdragsgiveren fullt ut betaler for tjenesten

gjelder forskriftens regler for tjenesteanskaffelsen. Vilkårene er alternative slik at det kreves kun at ett av vilkårene er oppfylt.

Varekontrakter:

FoU-vareanskaffelser over terskelverdi (1,3MNOK for alminnelige vareanskaffelser) reguleres av anskaffelsesforskriften del III, § 13-3 bokstav c.

Oppdragsgiveren kan bruke konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring dersom en varekontrakt gjelder varer som produseres utelukkende for forsknings-, forsøks-, undersøkelses- eller utviklingsformål. Dette gjelder likevel ikke dersom varene produseres i større mengder for å påvise deres kommersielle muligheter eller for å dekke forsknings- og utviklingskostnadene.

For varekontrakter må oppdragsgiver overholde prinsippet om konkurranse, og må derfor invitere flere leverandører til å delta i konkurransen. For å sikre at kravet til konkurranse overholdes må minimum 3 tilbydere spørres. I gjennomføringen av konkurransen skal oppdragsgiveren følge prosedyrereglene i forskriften del III så langt de passer.

Dokumentasjon og begrunnelse

Dersom man etter dialog med Seksjon for anskaffelser og innkjøp, mener at det er en FoU-anskaffelse som er unntatt regelverket, anbefales det å skrive en anskaffelsesprotokollfor å dokumentere at vilkårene i FoU-vilkåret er oppfylt og med begrunnelse for hvorfor prosjektet ikke kan settes ut på konkurranse.

Statens Vegvesen har laget en mal for å vurdere om prosjektet omfattes av unntakshjemmelen. Malen er et godt utgangspunkt for å dokumentere vurderinger og begrunnelser vedrørende FoU-unntaket:

https://anskaffelser.no/sites/default/files/mal_for_vurdering_av_unntakshjemmel.pdf