Wikier

Integrert ph.d.-utdanning ved Fakultet for ingeniørvitenskap

(Videresendt fra Integrert ph.d.-utdanning)

For masterstudenter ved Fakultet for ingeniørvitenskaps (IV) studieprogrammer som ønsker å starte med en ph.d.-utdanning i ingeniørvitenskap.

Målet med denne ordningen er at den skal gi en sømløs overgang mellom studieløpet og ph.d..

English version - Integrated PhD at the Faculty of Engineering

Temaside om ph.d. | Sider merket med doktorgrad

Integrert ph.d. er en modell for doktorgradsutdanning hvor kandidaten tas opp på et ph.d.-program og starter sin ph.d.-utdanning før hun/han har fullført sin masterutdanning, primært i løpet av niende eller tiende semester.

I likhet med vanlig ph.d.-utdanning skal også integrert ph.d.-utdanning være på totalt tre årsverk. Ett årsverk med pliktarbeid kan avtales i tillegg dersom lønnsmidler er tilgjengelig for dette.

Forskrift for graden integrert ph.d.-utdanning

Integrert ph.d. - del en

Integrert ph.d. er delt i to perioder. Første periode (integreringsperioden) består av både masterutdanning og ph.d.-utdanning. Kandidatene kan starte med litt ph.d.-arbeid samtidig som de gjør ferdig studiene. Integreringsperioden er bestått når mastergrad er oppnådd.

Det kan søkes om utsatt frist for levering av masteroppgaven slik at kandidaten beholder sin studentstatus overfor lånekassen og dermed kan være berettiget til lånekassestøtte så lenge integreringsperioden varer.

Opptak til del en

I starten av integreringsperioden (senest starten av siste semester av masterløpet) skal studenten sende inn vanlig opptakssøknad til ph.d.-studiet, og det må merkes tydelig at dette er opptak til integrert ph.d.. For å søke om opptak til integrert ph.d. må søker ha et foreløpig gjennomsnitt fra master (7., 8. og eventuelt 9. semester) på A eller B.

Studieopplegg i integreringsperioden

I integreringsperioden vil studenten i all hovedsak ha studentstatus, men vil også være registrert som ph.d.-kandidat. Det oppfordres til at studenten tar et eller to ph.d.-fag, hvor IFEL8000 er et av dem, og at studenten integreres i det aktuelle forskningsmiljøet. Avslutning av masterstudiet skal likevel være hovedprioritet.

Integrert ph.d. - del to

Når master er bestått, og vitnemål er mottatt, kan studenten søke om opptak til del to av integrert ph.d.. Del to er et vanlig ph.d.-løp. Kandidaten kan ta med seg ph.d.-arbeidet fra integreringsperioden inn i del to.

Opptak til del to

Kandidaten må søke om opptak til del to. Det finnes eget søknadsskjema for opptak til integrert ph.d. del to. Krav for opptak er en samlet gjennomsnittskarakter for master på A eller B.

Illustrasjonen viser tre alternative studieløp som varierer med tidspunkt for opptak til integrert ph.d. og bestått integreringsperiode.

Finansiering

På grunn av integreringsperioden vil den reelle varigheten på studieløpet være på flere kalenderår enn de normerte tre årsverk. Lønnsmidler for de tre (fire) årsverkene fordeles etter nærmere avtale med arbeidsgiver.

Studenten kan ikke tilsettes i stipendiatstilling så lenge mastergrad ikke er oppnådd. Det normale er å tilsette studenten i stillingskategori for vitenskapelig assistent i integreringsperioden. Det er viktig at studenten ikke lønnes mer enn at hun/han mister stipendordningen fra lånekassen.

Når integreringsperioden er bestått vil studenten overføres til stipendiatstilling.

Avbrudd underveis i studiet

Det skal være mulig for studentene å avbryte studiet underveis i integreringsperioden, uten urimelig tap av tid i forhold til et ordinært studieløp. Alle eksamener man avlegger gjennom fagdelen av studiet vil bli dokumentert med vanlig karakterutskrift.