Wikier

Campussamling - HF

Innspill til foreløpig byggeprogram fra Det humanistiske fakultet

Denne siden er en samlet oversikt over innspillene fra fakultet, institutter og studenter til foreløpig byggeprogram. Dette ble sendt fra HF til Statsbygg og NTNU Campussamling 15.12.22.

Det humanistiske fakultet (HF) har bedt om innspill til foreløpig byggeprogram (status 30.11.22) for NTNU Campussamling fra instituttene, fakultetsadministrasjonen, studentdemokratiet og LOSAM. Institutt for musikk og Institutt for kunst- og medievitenskap har blitt bedt om spesielt å komme med innspill til byggeprogram for område 1B, mens alle har fått anledning til å gi innspill på byggeprogrammet for HUMSAM-klyngen (C3/4). Det har blitt orientert om byggeprogrammet og prosessen i felles instituttledermøte og felles LOSAM med Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). Den korte fristen har medført at det har vært vanskelig å sikre en god medvirkningsprosess.
Alle innspillene er lagt inn i sin helhet i eget vedlegg.

HF har mottatt innspill fra følgende enheter:

 • Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM)
 • Institutt for musikk (IMU)
 • Institutt for språk og litteratur (ISL)
 • Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR)
 • Studentrådet HF
 • Fakultetsadministrasjonen ved HF

Innspill fra Institutt for historiske og klassiske studier (IHK), Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS) og Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) ettersendes.

Overordnet prosjektutvikling

Fakultetet finner først å ville påpeke at vi ser at mye av det som har framkommet i rapportene fra klyngebrukergruppene og temabrukergruppene, er inkorporert i teksten i byggeprogrammet.

Fakultetet merker seg også at rektorvedtaket om flest mulig enekontor og fast arbeidsplass for alle er tatt inn i programmet. Vi forventer at det legges opp til at dette kan omsettes til konkrete prioriteringer.

Det har kommet kritikk mot kommunikasjonen fra campussamlingsprosjektet og ut i organisasjonen. Særlig går dette på manglende eller mangelfull informasjon om prosjektet til miljøene på Dragvoll. Dette kan ha ført til uklarheter, usikkerhet og i verste fall misforståelser om hva campussamlingen vil innebære for disse fagmiljøene spesielt, men også for hele NTNU. Det er imidlertid svært viktig at det i fortsettelsen informeres bedre om fakta i prosjektet, så vel som hvilke utfordringer, begrensninger og muligheter som campussamling innebærer. Et eksempel her er mulighetene som ligger i omgjøring av hovedbygget til knutepunkt og læringsareal samt utvidelse av universitetsbiblioteket.
I dette bildet er det avgjørende at helheten vektlegges. Her tenker vi spesielt på campusutvikling som foregår parallelt, og vil ha stor betydning for campussamling. I tillegg vil campussamling kunne bidra til å bedre situasjonen i flere av miljøene som holder hus i eksisterende bygningsmasse.

Prosjektutviklingen i egne klynger

Fakultetet vil i det følgende sammenfatte hovedmomentene i innspillene vi har mottatt.

C3/C4

 • Arbeidsplasser: Det utrykkes en generell bekymring knyttet til de ansattes arbeidsforhold med tanke på kontorarealer og utforming av arbeidsplasser, og spesielt da fordelingen mellom cellekontorer (enekontorer) og felleskontor/åpne landskap. Mange av de vitenskapelige ansatte utrykker at enekontor er sentralt både når det gjelder forskningsaktivitet og i forbindelse med blant annet kontakt med og veiledning av studenter. Man er bekymret for at tap av enekontor vil gå ut over både arbeidsmiljø og effektiviteten i arbeidet, og at flere vil benyttes seg av hjemmekontor som en konsekvens. Fra et studentperspektiv er det også viktig at de vitenskapelig ansatte er tilgjengelige på campus for veiledning og møter av mer uformell karakter. Utforming av arbeidsplassene er et viktig moment også for de administrativt ansatte, som også uttrykker at det er flere sammenhenger der det vil kunne være utfordrende å utøve arbeidsoppgavene i felleskontor/åpent landskap. Eksempler er studentveiledning, konfidensielle samtaler og gjennomføring av digitale møter, og det er viktig at man har gode løsninger for dette.
 • Fakultetsadministrasjon: Videre påpekes det at det er viktig at HFs fakultetsadministrasjon er samlet, og om mulig nært SUs fakultetsadministrasjon. Mange av arbeidsoppgavene på nivå 2 gjør også at administrasjonen må være tilgjengelig for instituttene og de vitenskapelig ansatte. Dette er i tråd med nærhetsprinsippet, som HF fremhevet i innspill til rapporten Faglig organisering.
 • Studentarealer: Det uttrykkes også at det er viktig at det legges til rette for gode studiebetingelser, og det er bra at masterstudentene (4.-5. år) har sinearbeidsplasser tett knyttet til sitt fagmiljø. Gode studiebetingelser er imidlertid også viktig for studenter på år 1-3, som i stor grad ser ut til å bli spredt rundt på campus. Man er bekymret for at dette kan bidra til at den store studentmassen på disse trinnene opplever manglende tilhørighet til sitt studiested og til fagmiljøet.
 • Læringsareal: En av de største gevinstene ved campussamling er gode, oppdaterte og effektive læringsarealer. Men HF er bekymret for kapasiteten til læringsarealene, særlig ved at det ikke planlegges for nye større auditorier på campus, bare undervisningsrom med flatt gulv. I tillegg planlegges det bare ett rom med plass til 200 studenter i HUMSAM-klyngen. Undervisning i store emner vil fremdeles kreve tilgang til auditorier, uten at det betyr at undervisningen ikke kan være studentaktiv i slike arealer. Allerede i dag diskuteres prinsipper for timeplanlegging med bakgrunn i kapasitetsproblematikk (jf.sak i UU), og det er viktig at vi ved campussamling ikke forverrer denne situasjonen.
  • Eksempel på behov for store auditorier: HF har høsten 2022 9 emner med mer enn 200 vurderingsmeldte studenter. Avhengig av emnestørrelse har de fellesundervisning 4-6 timer i uka. 4 av disse er emner i Exphil (500-1300 vurderingsmeldte), hvor det er en kompleks undervisningskabal med flere forelesningsparalleller, og hvor alle variantene (ikke bare de for humaniora og samfunnsfag) benytter de store auditoriene på Dragvoll per i dag.
  • Høsten 2022 har vi i underkant av 15 emner med 100-200 vurderingsmeldte, også disse med undervisning i 4-6 timer i uka.
  • Fakultetsstillitsvalgte studenter ved HF uttrykker ønske om at det etableres et auditorium med kapasitet på 300 studenter i HUMSAM-bygget. Dette kan også medvirke til at studenter på 1.-3. år i større grad kan integreres i klyngen.
  • Vi er usikre på hvor hensiktsmessige undervisningsrom med flatt gulv beregna på 200 studenter vil være.
 • Spesialareal: Det er satt av 145 m2 til språklab. HF er i ferd med å gjøre en beregning på om dette arealet må reduseres noe.

1B

 • Når det gjelder miljøene som skal inn i tomt 1B så vises det også til svar på hjemmeoppgave fra Statsbygg innsendt 8.12.22, og innspill fra IKM og IMU i vedlegg. Her understrekes det at det er noe som går tapt når færre fagmiljø skal inn i samme bygg, og når de utøvende fagmiljøene nå ikke samles. Dette gjelder blant annet mulighetene for sambruk, som blir redusert i 1B sammenliknet med det som var planlagt for KAMD. For fagmiljøene fra Institutt for kunst og medievitenskap (IKM) poengteres det at de felles læringsarealene som deres fagmiljø har behov for, ikke først og fremst er læringsareal med flate gulv og whiteboards. Disiplinfag som kunsthistorie og filmvitenskap har behov for auditorier og gode visningsbetingelser for bilder og film. Denne typen areal vil kunne brukes av andre og regnes derfor ikke som spesialareal.

Vi viser for øvrig til innspillene i vedlegget.

1183 Visninger