Wikier

Tjenester og...

Heilskapleg læringsstøtte

English version: Holistic Teaching and Learning Support

Mål for prosjektet

 Moebius loop-emblemet som Heilskapleg Læringsstøtte brukar

Prosjektet Heilskapleg læringsstøtte har målsetnad om å utforme ein samhandlingsmodell som skal sørge for at læringsstøtta på NTNU er heilskapleg på den måten at:

  • den støttar opp kring alle NTNU sine mål, samt nasjonale strategiar og føringar.
  • leveranse av tenester opplevast som heilskapleg for brukarane.
  • det er god samhandling og semje mellom aktørar og einingar om kva deira oppgåver og ansvar er.
  • tenester og kompetanse er godt kommunisert for alle målgruppene, og at alle målgrupper kan få god støtte til sitt arbeid for utdanningskvalitet.

Til saman skal dette gi auka utdanningskvalitet på NTNU og legge til rette for vidare utvikling av tenestene slik at dei møter framtida sitt behov for læringsstøtte.

Prosjektet er ein del av NTNU si utviklingsavtale med kunnskapsdepartementet 2022 (s. 8)

Her kan du lese  Delrapport fase 1 og 2.

Kvifor

 Eit isfjell som visar kompleksiteten I NTNU sitt støttesystem
Slik kan verda sjå ut for ein underviser
som ønsker å utvikle undervisninga si.

Det er mange einingar og prosjekt på NTNU som bidreg til betre utdanningskvalitet. For undervisarar og leiarar kan det vere utfordrande å ha oversikt over alle, slik at dei veit kva for støtte dei kan få og kvar dei kan få den. Og for einingane kan det vere utfordrande å få trekt inn dei rette kompetansane til rett tid for å lukkast best mogeleg med å bidra til betre utdanning og læring på NTNU.

Difor er prosjektet etablert for å utvikle ein modell som gjev Heilskapleg læringsstøtte.

  Mandatet til Heilskapleg læringsstøtte

Kva er læringsstøtte, og for kven?

Prosjektgruppa har utvikla ein definisjon av «læringsstøtte» som vi jobbar etter:

«Læringsstøtte er dei kontinuerlege prosessane og verktøya som gir kvalitet i undervisninga, slik at undervisarane vert rusta til å leie studentane gjennom deira livslange utdanningsreise.»

Undervisarane på NTNU er altså hovedmålgruppa for prosjektet. Elles vil alle som er involvert i undervisning og læring kunne nyte godt av prosjektet, så som studentar, leiarar og alle tilsette. Andre einingar og prosjekt skal og kunne få betre støtte og betre høve til å arbeide for læring når prosjektet er avslutta.

Kva gjer vi?

Her finn du ein aktivitetsplan med planlagde og gjennomførte oppgåver:

  Aktivitetsplan for Heilskapleg læringsstøtte

Kven arbeider med Heilskapleg læringsstøtte?

Prosjektgruppa

Karen Johanne Buset, Universitetsbiblioteket; Miriam Urke Nesbø, IT strategi og styring; Therese Vangstad, IT forvaltning; Anette Lindi, Avd. for studieadministrasjon, Eksamensgruppa; Irma Håvoll Sætre, Avd. for studieadministrasjon, Plangruppa; Marit Svendsen, Avd. for utdanningskvalitet, Faggruppe for kvalitetsutvikling

Sekretariatet, frå Avdeling for utdanningskvalitet, Seksjon for læringsstøtte:

Silje Belsvik Taftø, prosjektleiar; Andreas AarlottOle K. Solbjørg

Viss du har spørsmål, kan du sende dei til prosjektleiar silje.b.tafto@ntnu.no