Wikier

Bruk og håndtering av kjemikalier

Retningslinje for bruk, lagring, risikovurdering og avfallshåndtering av kjemikalier.

Formål, omfang og ansvar

Avsnittet om registrering og risikovurdering av kjemikalier er under revidering.

Formålet med retningslinjen er sikker bruk, lagring, registrering og avfallshåndtering av kjemikalier

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen er kjent i resten av avdelingen.

Sikker bruk

Sikkerhetsdatablad for det enkelte kjemikaliet skal leses og følges. Les spesielt punkt 8 i sikkerhetsdatabladet om bruk av verneutstyr som vernebriller, hansker og masker.

Finnes det ikke sikkerhetsdatablad på kjemikaliet, skal kjemikaliet ikke tas i bruk.

Sikkerhetsdatablad på norsk finnes i papirutgave der kjemikaliet er lagret.

Verneutstyr og risikovurdering

Fagleder og områdeleder har ansvar for

  • at det finnes nødvendig verneutstyr og sikkerhetsdatablad
  • å løpende vurdere om farlige kjemikalier kan erstattes
  • å risikovurdere særlig farlige kjemikalier lokalt

Lagring

Farlige kjemikalier skal være innelåst når de ikke brukes. Om det er nødvendig med lagring i godkjente skap med avtrekk, står det på sikkerhetsdatabladet.

Avfallshåndtering

Kjemikalier som skal leveres som farlig avfall må oppbevares på egnet plass. Se sentral NTNU-retningslinje Farlig, smittefarlig og radioaktivt avfall

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Om retningslinjen

  • Utarbeidet av: Campusservice
  • Dato: 22.05.2013
  • Erstatter: 10.09.2012
  • Godkjent av Driftssjef
  • Erstatter: K01
  • Nr: D01

Andre innhold tagget med: kjemikalier