Wikier

Ansettelsesutvalg...

Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet

Tilsetjingsutvalet for undervisnings- og forskarstillingar ved Det humanistiske fakultetet. Gjeld for perioden 01.08.2021 - 31.07.2025.

Tilsetjing i undervisnings- og forskarstillingar skjer i Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskarstillingar ved fakultetet/museet med mindre styret har bestemt noko anna. Leiar av tilsetjingsutvalet fattar vedtak om tilsetjing i bistilling og i utdanningsstilling, og om tilsetjingar for kortare tid enn eitt år. Representantane for det vitskaplege personalet og studentane blir oppnemnde om mogleg blant medlemmene i fakultetsstyret.

== Møteprotokollar for Ansettelsesutvalet==

Referat kan ein få ved førespurnad til Lillian Moen.


Møta i AU hausten 2023 vil vera kvart tredje veke.


Samansetning

Dekan og leder: Anne Kristine Børresen

Stedfortreder: Fast vitenskapeleg ansatt - representant i utvalet

Medlemmar:

Førsteamanuensis Anne Dahl


Professor Michael Francis Duch


Stipendiat Elise Barring Berggren

Varamedlemmar:

Professor Øyvind Thomassen

Professor Marianne Ryghaug

Studentrepresentantar:

FTV1 Synne Hanslien
FTV2

Studentar vel representantane sine for eitt år av gongen. FTV1 møter fast. FTV2 er vara.