Wikier

Varsling

Varslingsplikt for ansatte

Til informasjon, februar 2024: Innholdet er under arbeid i forbindelse med nye varslingsrutiner.


Ansatte ved NTNU, tillitsvalgte, fagforeninger og verneombud kan varsle på egne eller andres vegne om kritikkverdige forhold.

English: The duty to give notification

Temaside: HMS for ansatte | Si fra

Plikten omfatter

Ifølge arbeidsmiljøloven har du som ansatt plikt til å varsle om: Mobbing og trakassering eller brudd på NTNUs sikkerhetsbestemmelser.

Oppdager du forhold som nevnt under, ønsker vi at du varsler jmf Arbeidsmiljøloven § 2A-1:

 1. Forhold som kan representere en fare for liv og helse.
 2. Forhold som kan representere en fare for klima eller miljø.
 3. Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet.
 4. Myndighetsmisbruk.
 5. Uforsvarlig arbeidsmiljø.
 6. Brudd på personopplysningssikkerheten.

Varsling er ikke å ytre seg om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold, med mindre forholdet omfattes av punktene 1.-6.

Varsling tjenestevei

Problemer bør så langt det er mulig løses så tidlig som mulig og på lavest mulig nivå. Oppdager du forhold som bør varsles om, bør du ta det opp med din nærmeste leder. Mener du saken ikke kan løses lokalt, kan du ta det opp med leder på nivået over (dekanus/avdelingsleder).

Du har rett til å ta med deg en person du har tillit til i møter som gjelder arbeidsmiljøet, for eksempel en fra fagforeningen din, verneombud eller en fra HMS-avdelingen.

Varsling på NTNU-nivå

Løses ikke saken, eller vil det være vanskelig å løse den tjenestevei, kan du varsle på NTNU-nivå. Varsling på NTNU-nivå skal ikke erstatte ordinær konfliktløsning og kommunikasjon med ansvarlige ledere, men være en tilleggskanal.

Alle varsler på NTNU-nivå følges opp av HR- og HMS-avdelingen.

Ekstern varsling

Fører ikke intern varsling fram, eller du vurderer at det ikke er hensiktsmessig med intern varsling, er det for ekesempel mulig å varsle, jf. Arbeidsmiljøloven §2 A-7:

 • Arbeidstilsynet.
 • Sivilombudsmannen.
 • Politiet.
 • Departementet.
 • Ekstern advokat.

Arbeidsmiljøloven beskytter ansatte som varsler såfremt varslingen skjer på forsvarlig måte, etter NTNUs varslingsrutiner.