Wikier

Masteroppgave ved NV - sivilingeniør

Her finner du informasjon om masteroppgave for sivilingeniørstudenter ved Fakultet for naturvitenskap.

Masteroppgaven utføres normalt i 10. semester. Varigheten skal som hovedregel være 20 uker (+ 1 uke for påske). Kandidater som utfører masteroppgaven i utlandet får 26 uker.

Adgang til å begynne på masteroppgave

For at du skal kunne begynne på masteroppgaven, kreves det som hovedregel at alle emner i utdanningsplanen skal være bestått. Det kreves også at teoridelen i fordypningsemnet i 9. semester er bestått og fordypningsprosjektet er levert, samt at den foreskrevne praksis (12 uker) er opparbeidet og godkjent av fakultetet. Hvis noe av dette ikke er i orden, ta kontakt med studieveileder ved fakultetet

Uttak av masteroppgave

Du må gjøre avtale om oppgave med en faglærer innen det aktuelle fagområde. Vi viser til de orienteringene som det enkelte institutt gir om valg av oppgave.

Faglærer, dvs. hovedveileder, skal være NTNU-ansatt i stilling som professor, professor II, førsteamanuensis eller amanuensis, og tilhøre det instituttet du skriver oppgaven ved. Dette gjelder også når oppgaven utføres utenfor NTNU.

Formelt uttak av oppgaven skjer ved at student og faglærer signerer masterkontrakten, et fastsatt skjema for uttak av masteroppgave. Masterkontrakten skrives ut etter at all relevant informasjon er fylt ut på fakultetets nettløsning for masteroppgaver i Sharepoint: https://studntnu.sharepoint.com/sites/studentoppgaver/SitePages/Start.aspx

Ferdig utfylt og signert skjema leveres til respektive institutts administrasjon (studieveileder) innen 15. januar. Ønsker du å utsette uttaket av oppgaven utover uke 3, ber vi deg uansett om å fylle ut skjemaet i Sharepoint, skrive det ut, få signatur fra faglærer og levere kontrakten til det aktuelle instituttkontoret innen 20. januar. Registrer dato som antas å være reell oppstartsdato for masteroppgaven.

Ansvars- og rollefordeling ved gjennomføring av av masteroppgaven

Vedlegget beskriver ansvarsforholdet mellom student, veileder og instituttleder.

Risikovurdering av masteroppgaven

Alle masteroppgaver, også teoretiske, ved NV skal risikovurderes. Risikovurderingsskjemaet fylles ut i samarbeid med veileder og skal leveres sammen med masterkontrakten. 

Masteroppgave utenfor NTNU

Hvis masteroppgaven skal utføres eksternt, må navn på bedrift/institusjon og veileder utenfor NTNU registreres i masterkontrakten (i Sharepoint). 

Når masteroppgaven utføres utenfor NTNU skal det inngås en skriftlig avtale mellom de fire partene: deg som kandidat, din faglærer (hovedveileder) ved NTNU, bedriften og NTNU, og dermed få stadfestet partenes rettigheter og plikter i forbindelse med oppgaven.

Standardavtalen skal fylles ut i fire eksemplarer som alle undertegnes av alle partene. Etter at avtalen er undertegnet av alle, får partene tilsendt hvert sitt eksemplar.

Masteroppgave i utlandet

Dersom du utfører masteroppgaven i utlandet ber vi deg sende e-post hvis du har spørsmål til fakultetet. Vi vil gjerne være lett tilgjengelig for deg, selv om du er langt borte.

Vi gjør oppmerksom på at du får forlenget tid på oppgaven, vanligvis 26 uker. Dersom du ikke skal tilbake til NTNU i forbindelse med innlevering av masteroppgaven, bør du levere nøkler og annet utstyr og få kvittert på innleveringsskjemaet før du reiser fra Trondheim.

Skal du samle inn data om personer?

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) gir informasjon om personvernombudsordningen og meldeplikten for forsknings- og student prosjekter som behandler personopplysninger. På NTNUs sentrale nettsider finner du også utfyllende informasjon om ordningen for håndtering av personopplysninger.

Forskere, veiledere, studenter og andre som har behov for råd og veiledning om behandling av personopplysninger, meldeplikt og godkjennelse av forskningsprosjekter, må gjerne ta kontakt med NTNUs kontaktperson overfor NSD, Anne Marie Snekvik.

Innlevering av masteroppgaven

Innlevering skal skje innen fastsatt dato og gjøres i Inspera. Du kan be din studiekonsulent om rekvisisjon for kjøp av sivilingeniør-ringen.

Masteroppgaven skrives på det språket som er mest relevant for innholdet i oppgaven og de praktiske forholdene for hver enkelt masterstudent. Fakultetet selv avgjør hvilket språk som kan godkjennes innenfor disse rammene. Masteroppgaver som skrives på norsk, skal ha et sammendrag på engelsk eller et annet relevant fremmedspråk. Masteroppgaver som skrives på e ikke-skandinavisk språk, skal ha et kort sammendrag på norsk. Fakultetet kan gi unntak fra denne bestemmelsen dersom studenten er fremmedspråklig og ikke behersker et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Utsettelse av innlevering

Blir du forsinket på grunn av tekniske problemer med oppgaven/utstyret, sykdom eller andre forhold, kan din faglærer gi deg inntil en uke forlenget frist. Trenger du lenger utsettelse, må du sende søknad til fakultetet. Dersom du ikke overholder innleveringsfristen uten å ha søkt om, og fått innvilget forlenget frist, kan dette medføre at masteroppgaven vurderes som ikke bestått!

Kontakt

Fysikk og matematikk: Brit Wenche Meland

Nanoteknologi: Brit Wenche Meland

Industriell kjemi og bioteknologi: Hege Johannessen

Materialteknologi: Maren Elise Juul