Wikier

Praksis i...

Veiledning for praksis i grunnskolelærerutdanningene

Veiledning i praksis

Utforming av planleggings- og veiledningsdokument

Praksisopplæringen ved Institutt for lærerutdanning vektlegger bruk av planleggings- og veiledningsdokument (docx-fil). Studentenes skriftlige plan for en undervisningsøkt eller en periode brukes som grunnlag for veiledning og refleksjon før og etter gjennomføring.

Et slikt dokument gjør det nødvendig for studentene å tenke grundig gjennom forhold ved undervisningen. 

Loggskriving

Å skrive logg muliggjør refleksjon over praksis og bidrar til å ta vare på praksiserfaringene for senere bruk. En fordel med logg er at man kan velge fokus og at en kan knytte både tanker og følelser til det en har erfart. Loggskriving er også viktig ved bruk av praksis som læringsarena, der loggen kan synliggjøre studentenes læringsutbytte.

Studentene skal skrive logg hver dag. Praksislærer skal gi respons på praksisloggene minst én gang i uka, dels muntlig i veiledningsmøter og dels skriftlig. Erfaringsmessig er slik respons vesentlig for å bevare motivasjon for å skrive logg som ledd i arbeidet med å utvikle den praktiske yrkesteorien. Respons vil bidra til videre refleksjon og forsterke læringsutbyttet.

Loggskrivingen kan foregå med utgangspunkt i refleksjonsoppgaver (eksempler finnes på praksisweb).

FoU-oppgaven i praksis

I løpet av 3. studieår skal studentene skrive en forsknings- og utviklingsoppgave (FoU). Ansvaret for dette ligger hos faglærere på campus. Praksislærer har ikke ansvar for å følge opp dette arbeidet, men bør legge til rette for refleksjon rundt relevansen av studentenes FoU-arbeid med utgangspunkt i erfaringer i skolen, jfr. emnebeskrivelsen. 

Om FoU-oppgaven

  • FoU-oppgaven skrives innenfor et undervisningsfag, i kombinasjon med pedagogikk og erfaringer fra praksisfeltet.
  • FoU-oppgaven skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der studentene skal formulere og svare på en valgt problemstilling. Hensikten med oppgaven er å gi en sammenhengende framstilling av og refleksjon over sentrale spørsmål som studenten vil møte i profesjonsutøvelsen.

Studentens og FoU-veilederens ansvarsområder

  • Studenten skal gjøre praksislæreren kjent med FoU-oppgaven og eventuelle behov for datainnsamling.
  • Studenten plikter å gjøre seg kjent med retningslinjer for forskningsetikk og personvern.
  • FoU-veileder skal sørge for at studenten kan gjøre seg kjent med, og følger retningslinjer for forskningsetikk og personvern.

Praksisskolens ansvarsområder

  • Å legge til rette for studentens eventuelle innsamling av data i praksisfeltet.
  • Praksislærer har ansvar for å informere relevante personer i skolen om sine studenters FoU-prosjekter.

Forskningsetikk og personvern

  • Se til emnets retningslinjer for FoU-oppgaven. 

Vi gjør oppmerksom på at praksisgruppene ikke organiseres med utgangspunktet i FoU-oppgaven. 

2999 Visninger
Målgruppe: Studenter Tema: Praksis