Wikier

Felles...

Utlysninger - Felles forskningsutvalg - St. Olavs hospital og MH

 

Note: In case of a conflict, the text in Norwegian is the legally binding version.

Utlysning av forskningsmidler for 2025 / Call for proposals for 2025

Utlysningstekst vedtatt i FFU 05.04.2024.
Sist oppdatert 10.04.2024.

Felles forskningsutvalg (FFU) er et samarbeid mellom St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU som forvalter forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF. FFU sitt hovedmål er å styrke forskningsaktiviteten, -kvaliteten og -samarbeidet mellom de to institusjonene og fremme en kultur for forskning ved det integrerte universitetssykehuset. 

The Joint Research Committee (FFU) is a collaboration between St. Olavs Hospital HF and the Faculty of Medicine, NTNU. FFU administer research funds from Helse Midt-Norge RHF (the Central Norway Regional Health Authority). The main goal of FFU is to strengthen the activity- quality- and cooperation of research between St. Olavs Hospital HF and NTNU (which together forms the Integrated University Hospital) and to promote a joint culture for research.

 

1. Utlysning av forskningsmidler for 2025 / Call for proposals for 2025

Innhold / Content:

 

2. Hvem kan søke? / Who can apply?

Søknader kan fremmes av faste ansatte ved St. Olavs hospital HF - i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, eller av faste ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU - i samarbeid med St. Olavs hospital HF. Midlertidig ansatte kan søke forskerstilling 50 % men må da ha garanti for finansiering fra instituttet/klinikken for hele søknadsperioden.

Ansatte ved NTNU Ålesund og NTNU Gjøvik er ikke berettiget til å søke.

Permanent employees at St. Olavs Hospital HF - in cooperation with the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU, and permanent employees at the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU - in cooperation with St. Olavs Hospital HF are qualified to apply. Temporary employees can apply for a 50% research position, but they must have a guarantee of funding from the institute/clinic for the entire application period.

Employees at NTNU Ålesund and NTNU Gjøvik are not entitled to apply.

Vi oppfordrer fagmiljøer med behov for å styrkes innen forskningsområdet til å søke. Det anbefales at man har sterke miljøer som samarbeidspartnere i prosjektsøknaden. Hvis styrking av fagmiljø er formålet med søknaden så bør dette oppgis både i søknadsteksten og i lederforankringen fra klinikk og institutt.

We encourage academic groups in need of strengthening within the research area to apply. It is recommended that you have a strong academic group as partner in the project application. If the purpose of the application is to strengthen an academic group, this should be stated both in the application and in the management commitment form from the clinic and department.

 

3. For 2025 lyser FFU ut forskningsmidler innen følgende søknadskategorier:  
For 2025 FFU calls for proposals within the following application categories:

 1. To-årige forskningsprosjekter (inntil 1.500.000 kroner) | Two-year research projects (up to 1.500.000 kroner) 
 2. Forskerstillinger 50 % (i inntil 3 år) | Researcher position 50 % (up to 3 years)

Forskningsprosjektene skal være strategisk relevante for helsesektoren, jf. forsknings- og innovasjonsstrategier for Helse Midt-Norge RHF, St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. | The research projects must be strategically relevant to the health sector, cf. current research- and innovation strategies for Helse Midt-Norge RHF, St. Olavs Hospital HF and the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU.

 

4. Om søknadskategoriene | About the application categories.

4.1. Toårig forskningsprosjekt | Two-year research projects:

Det kan søkes om inntil NOK 1.500.000,- til drifts- og/eller lønnsmidler til eksempelvis:
Within this category, you may apply for a total of up to NOK 1.500.000,- to cover operation costs and/or salary for among other things:

 1. Forskningsmedarbeidere (teknisk/administrative stillinger, forskningssykepleier o.l.). |Technical/administrative research personnel (research nurses, etc.).
   
 2. Bruk av forskningsinfrastruktur ved St. Olavs hospital eller MH-fakultetet. | Use of research infrastructure at St. Olavs Hospital or the Faculty of Medicine and Health Sciences.
   
 3. Sluttføring av ph.d.-prosjekt der kandidaten ikke har mottatt treårig stipendiatfinansiering tidligere. | Completion of a Ph.D. project where the candidate has not previously received three years of doctoral funding. 
   
 4. Forskningsprosjekter med innovasjonspotensiale. | Research projects with innovation potential.
   
 5. Frikjøp fra klinisk stilling for å jobbe med forskning. | Replacement for applicants in clinical positions who intend to carry out research work.

Midlene kan benyttes i inntil to år. Det er ingen øvre eller nedre grense for årlig beløp, men totalbeløpet for hele perioden kan ikke overstige kr 1.500.000,-. | The funds can be used for up to two years. There is no upper or lower limit for the annual amount, but the total amount for the entire period should not exceed NOK 1,500,000.

Ved tildeling av midler vil det legges vekt på bruk av etablert lokal forskningsinfrastruktur ved St. Olavs hospital eller MH-fakultetet. | When allocating funds, emphasis will be placed on the use of established local research infrastructure at St. Olav’s Hospital or the Faculty of Medicine and Health Sciences

 

4.2. Forskerstilling 50 % | Researcher position 50 %

Det kan søkes om forskerstilling i 50 % for inntil tre år. Forskeren skal bidra til å styrke forskningen ved det integrerte universitetssykehuset, og bidra aktivt til samarbeid mellom institutt og klinikk. Samarbeidet mellom institutt og klinikk må synliggjøres i prosjektbeskrivelsen, og det må foreligge en plan for tilsetting før søknaden leveres. | 

Within this category you may apply for a researcher position 50 % for up to 3 years. The researcher must contribute to strengthen the research at the Integrated University Hospital and contribute actively to promote collaboration between the institute and the clinic. This collaboration must be made apparent in the project description. A plan for employment must exist in advance of application submission.

Det er krav om følgende | The following requirements must be met:

 1. Søker som ved søknadstidspunktet er tilsatt i klinisk stilling ved St. Olavs hospital HF skal tilsettes i 50 % forskerstilling ved et institutt på Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, eller motsatt at søker som ved søknadstidspunktet er tilsatt i vitenskapelig stilling ved et institutt på MH-fakultetet, NTNU skal tilsettes som 50 % forsker i en klinikk ved St. Olavs hospital HF. | Applicants who are employed in a clinical position at St. Olavs Hospital HF at the time of application, must be employed in a 50 % researcher position at a department at the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU, or applicants who are employed in a scientific position at a department at the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU at the time of application, must be employed in a 50 % researcher position at a clinic at St. Olavs Hospital HF.
   
 2. Midlertidig ansatte kan søke forskerstilling 50 % men må ha garanti for finansiering fra instituttet/klinikken for hele søknadsperioden. Temporary employees can apply for a 50% research position, but they must have a guarantee of funding from the institute/clinic for the entire application period. 
   
 3. Søkers doktorgradsavhandling skal være innlevert til bedømming innen 31. desember søknadsåret. Ph.d.-grad skal være oppnådd før tilsetting. | The applicant’s doctoral thesis must have been submitted for review within 31 December application year. PhD degree must be obtained before employment.

Bevilgningen gis som en rundsum i henhold til Samarbeidsorganets satser for forskerstilling (NFR-sats + 20 %). Det inngår ikke pliktarbeid i stillingen. Søkere kan bli innkalt til intervju. | The grant is given according to The Liaison Committee for Education, Research and Innovation in Central Norway (Samarbeidsorganet) rates for research positions, duties is not included and applicants may be called for an interview.

 

5. Formelle krav til søknadene | Formal requirements for the applications.

 1. Mal for prosjektbeskrivelse og krav til vedlegg til søknad om prosjektmidler fra FFU skal følges. | Template for project description and requirements for attachments for application for project funds from FFU must be followed.
   
 2. Gjeldende bestemmelser for regionale forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF skal følges. | Current regulations for regional research funding from the Central Norway Regional Health Authority (text in Norwegian) must be followed. 
   
 3. Ved tildeling av midler vil det legges vekt på bruk av etablert lokal forskningsinfrastruktur ved St. Olavs hospital eller MH-fakultetet. | When allocating funds, emphasis will be placed on the use of established local research infrastructure at St. Olav’s Hospital or the Faculty of Medicine and Health Sciences.
   
 4. Dokumentert forskningssamarbeid mellom St. Olavs hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU Trondheim er et krav. Forskningssamarbeidet må beskrives i prosjektbeskrivelsen og det kreves aktiv deltakelse fra begge institusjoner. Kravet ansees som oppfylt når relevante samarbeidspartnere fra begge institusjoner har bekreftet sin deltakelse i prosjektet via eSøknad. | Documented research collaboration between St. Olavs Hospital HF and the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU Trondheim is a requirement. The project description must include a specification of the collaboration, and active participation from both institutions is required. This requirement is considered fulfilled when all relevant collaborating partners from both institutions have affirmed their project participation through eSøknad.
   
 5. Dokumentert lederforankring ved både klinikk og institutt er et krav. | Documented management commitment at both clinic and institute is a requirement. 

  Alle søknader skal forankres av klinikksjef ved St. Olavs hospital HF og av instituttleder ved MH-Fakultetet, NTNU. Med forankring menes at søknaden støttes og at prosjektet er vurdert som gjennomførbart ved klinikken/instituttet. Klinikksjef forankrer søknaden via eSøknad, mens instituttleder må fylle ut et eget forankringsskjema som skal legges ved søknaden. Ved søknad om 50 % forskerstilling skal både klinikksjef og instituttleder signere forankringsskjema. Skjemaet må lastes opp som vedlegg til søknaden. Søknader som omfatter samarbeid med flere klinikker/institutt kan forankres hos leder på høyere nivå. | 
  All applications must be approved by the head of the given clinic at St. Olavs Hospital HF and the head of the given department at the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU. Management approval means that leaders from both institutions support the project application and that they perceive the project as feasible at the given institution. The head of clinic commits through eSøknad while the head of department must complete the management commitment form, which must be included as an attachment to the application.  When applying for the researcher position 50 %, a completed management commitment form, signed by both the head of the given clinic and the head of the given department must follow as an attachment to the application. Projects that entail cooperation between several clinics and/or institutes may be committed at a higher level of management.

Søknader som ikke oppfyller de formelle kravene blir ikke vurdert.
Applications that do not fulfill the formal requirements will be rejected.

 

6. Krav til prosjektbeskrivelsen og vedlegg til søknadene | 
Requirements for project description and attachments for applications

Søknader som ikke oppfyller kravene til innhold, -format og -vedlegg blir ikke vurdert. | Applications that do not fulfill the content-, format- and attachment requirements will be rejected.

Formatkrav | Format requirements:

 • Prosjektbeskrivelsen skal være maksimalt 10 A4-sider og kan skrives på engelsk eller norsk. Sidetallsbegrensningen er inkludert figurer, tabeller og referanseliste. | The project description must not exceed 10 A4-pages including figures, tables and reference list and may be written in English or Norwegian.
 • Skrifttype: Tilsvarende Arial 11 pkt eller Times New Roman 12 pkt, enkel linjeavstand, min. 2 cm marger. For referanseliste og figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. | Font and font size: Use Arial 11 point, Times New Roman 12 point or equivalent. Use single line spacing and minimum 2 cm margins. You may use 9 point for the reference list and any text in figures.

Generelt tips | General tip:
Søknadene skal vurderes av eksterne, uavhengige fagfeller i vurderingskomiteer. Det er derfor viktig at prosjektbeskrivelsen er oversiktlig og strukturert og unngår uødvendig bruk av forkortelser og teknologisk terminologi. | The applications will be assessed by a committee of external and independent reviewers. It is therefore important that the project is described clearly and in a structured manner. Use abbreviations and technological terminology with care.

 

6.1. Mal for prosjektbeskrivelse | Template for project description

 1. Prosjekttittel | Project title
  Tittelen skal svare til prosjektets innhold og skal bestå av maksimalt 150 tegn. | The title must reflect the project content. It must consist of a maximum of 150 characters.
   
 2. Innledning | Introduction
  Innledningen skal gi en kort beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet og de sentrale kunnskapsutfordringene innen fagfeltet. | The introduction must provide a brief description of the project background and the key knowledge challenges within the discipline.
  1. Bakgrunn | Background 
   Gi en beskrivelse av | Provide a description of:
   1. Kunnskapsstatus for fagfeltet | The current status of knowledge within the discipline.
   2. Fagfeltets største kunnskapsutfordringer, både nasjonalt og internasjonalt | The greatest knowledge challenges within the discipline, both nationally and internationally.
   3. Bakgrunnen for prosjektet | Project background.
   4. Forskningsprosjektets betydning for fagfeltet | What significance the project has to its field of research.
   5. Originalitet | The project’s originality. 
     
  2. Nytteverdi for pasientbehandling | Patient treatment utility value 
   I søknadsskjemaet (eSøknad) skal det gis en redegjørelse for prosjektets betydning/nytteverdi for pasientbehandling på kort eller lang sikt og/eller sykdomsforebygging og/eller helsetjenestens organisering og kvalitet. Beskriv spesielt hvem forskningen vil ha betydning for og hvordan resultatene fra arbeidet kan komme til nytte. Dette kan eventuelt utdypes nærmere i prosjektbeskrivelsen. | The application form (eSøknad), must include an account of the project’s significance/utility value regarding short- and long-term patient treatment and/or disease prevention and/or the organizational structuring and quality of the health services. Describe specifically for whom the research will be beneficial and how the results of your project may be utilized. You may elaborate in further detail in the project description.
    
  3. Kompetansebygging | Skills development 
   Utdyp hvorvidt prosjektet bidrar til følgende | Explain whether the project contributes to the following:
   1. Styrking av fagfeltet | Strengthening of the discipline’s field of research
   2. Nødvendig kompetanseheving i helsetjenesten | Necessary skills enhancement in the health services
   3. Utvikling av metodekunnskap og/eller teknikker | Methodology- and/or technique development
     
 3. Problemstillinger og mål | Research questions and goals
  Problemstillinger og/eller hypoteser i prosjektet skal framstilles klart med relasjon til hoved- og delmål. Målene bør være klart definerte, konkrete og etterprøvbare. | The primary and secondary goals of the project should be clearly defined, concrete and verifiable. Research questions and/or hypotheses must be presented clearly and in relation to these goals.

  Gi en beskrivelse av | Provide a description of:
  1. Problemstillinger og/eller hypoteser | Research questions and/or hypotheses
  2. Kortsiktige og langsiktige mål | Short- and long-term goals
  3. Hvilke resultater som forventes oppnådd i løpet av prosjektperioden | What results you expect to achieve during the project period
    
 4. Plan for gjennomføring | Plan for project accomplishment
  1. Studiedesign, metodevalg og analyser | Study design, choice of methods and analyses
   Det skal redegjøres for hvilke vitenskapelige metoder som er valgt. Metodevalgene skal begrunnes, og det skal framgå hvordan de er egnet til å besvare problemstillingene og/eller hypotesene. Det bør gjøres en beregning av statistisk styrke for å besvare problemstillingen der dette er relevant. | Give an account of the scientific methods of choice. Explain how and why these methods are suitable for addressing the project’s research questions and/or hypotheses. A Calculation of statistical power should be carried out to answer the research question where applicable.
    
  2. Organisering og samarbeid | Organization and collaboration.
   Prosjektbeskrivelsen skal inneholde en oversikt over prosjektets organisering og samarbeids-konstellasjoner. Alle aktive samarbeidspartnere i prosjektet skal føres opp som deltakere i eSøknad. | The project description must include an overview of the project’s organization and collaborative constellations. All active partners in the project must be listed in the application form (eSøknad).
   Gi en beskrivelse av / Provide a description of:
   1. Prosjektets organisering og evt. plassering i forskningsgruppe | The project’s organizational structure and, if applicable, its position within the research group.
   2. Forskningsmiljøets kompetanse, infrastruktur og ressurser for øvrig som har betydning for gjennomføring av prosjektet | The expertise, infrastructure and other resources of the research group which are significant for accomplishing the project.
   3. Omfang av eksternt/regionalt/nasjonalt/internasjonalt samarbeid i prosjektet | How comprehensive the external/regional/national/international collaboration in the project is.
   4. Beskriv hvordan prosjektet vil bidra til å styrke samarbeidet mellom klinikk og institutt ved det Integrerte universitetssykehuset | Specify how the project will contribute to strengthen the collaboration between the clinic and the institute in the Integrated University Hospital.
   5. For søknader om forskerstilling 50 %: Beskriv hvordan forskerstillingen i seg selv vil bidra til økt integrasjon mellom klinikk og institutt | For Researcher position 50 %-applications: Describe how the researcher position itself will contribute to a closer integration between the clinic and the institute.
     
  3. Budsjett | Budget
   Detaljert budsjett skal settes opp i eSøknad og behøver derfor ikke inngå i prosjektbeskrivelsen. Budsjettet skal gi en god oversikt over kostnadsrammene, og samsvare med prosjektets mål og innhold. For utgifter som søkes dekt i denne utlysningen skal «Sum søkt (Søknad til Samarbeidsorganet og FFU skal søkes om i separate søknader)» velges som finansieringskilde. Det er mulig å legge inn utgifter som dekkes av finansiering fra andre kilder for å gi et mer helhetlig bilde av prosjektet. | The budget is to be registered in the eSøknad application form. It is not necessary to include the budget in the project description. The budget must provide a good overview of the financial framework and be consistent with project content and goals. Expenses that are sought covered by the current call for applications should be listed with “Application amount (Applications to Samarbeidsorganet and FFU must be applied for in separate applications)” as the funding source. You may register other project expenses which e.g. are covered by money granted from other sources if deemed necessary.
    
  4. Plan for framdrift og publisering | Activity plan/plan of progress.
   Aktivitetsplan/fremdriftsplan for prosjektet skal føres opp i søknadsskjemaet eSøknad, og behøver derfor ikke inngå i prosjektbeskrivelsen. Dersom det ansees som nødvendig å gi en mer utdypende beskrivelse av budsjett og milepæler for gjennomføring av prosjektet kan dette gis i eget vedlegg, som del av «andre vedlegg» til søknaden. | The project’s activity plan is to be filled out directly in the eSøknad application form. If considered necessary to describe the budget and activity plan in more detail, provide this in a separate attachment to the application.
    
  5. Plan for implementering og formidling | Plan for results- implementation and dissemination.
   Gi en beskrivelse av | Provide a description of:
   1. Plan for implementering av resultatene fra forskningsprosjektet | The plan for implementing the results from the research project .
     
   2. Plan for formidling; publikasjoner, artikler, websider, foredrag, populærvitenskapelig formidling etc. | The dissemination plan: e.g. publications, articles, websites, lectures, popular science disseminations.
     
   3. Plan for tilgjengeliggjøring av forskningsdata eller -metadata i forhold til prinsipper om åpen vitenskap og FAIR deling av forskningsdata, eller hvorfor en slik plan ikke er nødvendig. | Plan for the accessibility of research data or metadata in relation to the principles of open science and FAIR sharing of research data, or why such a plan is not necessary.
     
 5. Brukermedvirkning | User involvement 
  Redegjør for hvordan du i dette prosjektet oppfyller kravet om brukermedvirkning. Brukere er i hovedsak pasienter og pårørende. Brukermedvirkning i forskning skal gi merverdi til forskningen. Merk at brukermedvirkning i forskning betyr å involvere brukere i forskingsarbeidet, ikke som studieobjekter, men som rådgivere, samarbeidspartnere, medforskere eller som representanter/observatører i forskningsgrupper eller andre organ som legger til rette for- og som gjør vedtak om forskning | Give an account of how you fulfill the requirement for user involvement in your project.  Users are mainly patients and next of kinUser involvement should give added value to research. Note that user involvement in research means to involve users in the research work, not as study objects, but as advisers, collaborators, fellow researchers or as representatives/observers in research groups or other organs that make decisions for- and/or facilitate research
   
  • Redegjør for hvordan brukermedvirkning kan gjøre forskningsprosjektet bedre |Give an account of how user involvement can make your research project better.
  • Beskriv hvordan brukere er involvert- eller planlagt involvert i planlegging og gjennomføring av prosjektet. NB! Ikke oppgi navn og/eller diagnoser på dine brukermedvirkere | Describe how users are involved- or planned to be involved in planning and carrying-through of the project. Note!  Do not provide names and/or diagnoses of your user participants.
  • Dersom brukermedvirkning ikke er relevant for prosjektet skal dette begrunnes | If user participation is not regarded as relevant to the project, the reasons for this must be provided.
  • Hvordan rekruttere brukere | How to recruit user representatives 
  • Nasjonal veileder for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjeneste (Text only in Norwegian)
    
 6. Etikk | Ethics
  Redegjør for eventuelle etiske problemstillinger tilknyttet forskningsprosjektet, og hvordan de håndteres i forskningsarbeidet. Dersom det ikke er etiske problemstillinger må dette angis. | Explain potential ethical issues in connection to the research project and describe how these issues will be handled during the research work. If no ethical issues are identified in connection to the research project, provide an explanation why.
   
 7. Innovasjonspotensial - valgfritt punkt | Potential for innovation - optional
  Dette punktet gjelder kun søkere som oppgir at prosjektet har innovasjonspotensial under «klassifisering» i eSøknad, og det skal ikke inkluderes en beskrivelse av dette, dersom prosjektet ikke har innovasjonspotensial. Helse Midt-Norge RHF ønsker å identifisere mulig innovasjonspotensial i forsknings- og utviklingsprosjekter, og vil kunne gi tilbud om oppfølging til prosjekter som oppgir slikt potensial. Gi en kort beskrivelse av eventuelt innovasjonspotensial i prosjektet. | If your project has innovation potential, you must state this in eSøknad in the “classification”-section: Innovation potential: “Potential for innovation, see project description” and include a brief description of this potential in the project description. Do not include such a description if your project has no potential for innovation. The Central Norway RHA wishes to identify research and development projects that has a potential for innovation and may offer follow-up to projects that fit within this category.
   
 8. Bærekraft - valgfritt punkt | Sustainability - optional 
  Gjør rede for hvordan bærekraftsmål ivaretas i prosjektgjennomføringen, og hvordan resultatene forventes å bidra til en bærekraftig helsetjeneste (How to address sustainability in your research project - tekst bare på engelsk). | Please explain how sustainability goals are addressed in project implementation, and how the results are expected to contribute to a sustainable healthcare service (How to address sustainability in your research project).

   
 9. Referanser | References
  Referansene skal henvise til litteratur som underbygger det faglige innholdet i prosjektet. | The references included should support the academic content of the project with up to date and relevant literature within the discipline.

 

6.2. Krav til obligatoriske vedlegg | Required attachments

Det er kun mulig å laste opp 2 vedleggsfiler til søknaden i eSøknad, hvorav den ene er prosjektbeskrivelsen. Alle øvrige obligatoriske og valgfrie vedlegg må derfor samles i ett enkelt PDF-dokument og lastes opp under «Andre vedlegg». Vedlegget «Andre vedlegg» skal ikke overskride 30 sider og skal bare inneholde vedlegg som er relevante for søknaden. Merk også at de to søknadskategoriene har ulike krav til vedlegg. | It is only possible to upload two attachments with the application in eSøknad, where one is the project description. All other attachments, required and optional, must be assembled into one single PDF-document and uploaded under “Other attachments”. The “Other attachment” must not exceed 30 pages and should only contain attachments relevant to the application. Take notice that the two application categories have different sets of requirements.

 

6.2.1. Krav til vedlegg for søknad om toårig forskningsprosjekt |
Required attachments for application for a Two-year research projects

 1. Prosjektbeskrivelsen skal lastes opp som eget PDF-vedlegg i eSøknadThe project description is to be uploaded as an attachment in eSøknad as a single PDF-file.
   
 2. Følgende obligatoriske vedlegg skal lastes opp som ett samlet PDF-vedlegg under «andre vedlegg» | The following attachments are required and is to be uploaded as a single PDF-file under «Other attachments»:
   
  1. Søkers CV, anbefalt lengde 2 sider | The applicant’s CV, with a recommended length of 2 pages.
    
  2. Søkers publikasjonsliste de siste fem år (evt. forskningsgruppens/fagmiljøets vitenskapelige produksjon). Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes. | The applicant’s list of relevant publications spanning the last five years (relevant publications by the research group may be included). Be sure to distinguish research papers from other kinds of publications.
    
  3. Skjema for lederforankring, del 1 og 2 | Completed and signed Management commitment form, part 1 and 2.
    
  4. Dersom forskningsgruppen er under oppbygging og publikasjonslisten derfor er kort, skal det legges ved plan for hvordan midlene kan bidra til oppbygging av forskningsgruppen | If the research group is under development and the list of publications therefore is short, A plan on how the funds may contribute in the development of the research group is required as an attachment.
    
  5. Følgende valgfrie vedlegg kan også legges til / Optional attachments:
   1. Detaljert framdriftsplan | Detailed plan of progress/activity plan
   2. Spesifisert budsjett med nærmere beskrivelse av aktiviteter/innkjøp | A budget which specifies activity- and investment costs in further detail.
   3. Bekreftelse på gjennomgått eLæringskurs Introduksjon til personopplysninger i helseforskning | Confirmation of completed eLearning course Introduction to personal data in health research projects.
   4. Andre relevante vedlegg | Other attachments relevant to the application. 

 

6.2.2. Krav til vedlegg for søknad om forskerstilling 50 % | 
Required attachments for application for a Researcher position 50 %

 1. Prosjektbeskrivelse som skal lastes opp som eget PDF-vedlegg i eSøknadThe project description is to be uploaded as an attachment in eSøknad as a single PDF-file.
   
 2. Obligatoriske vedlegg som skal lastes opp som et samlet PDF-vedlegg under «andre vedlegg» | The project description is to be uploaded as an attachment in eSøknad as a single PDF-file:
   
  1. Søkers CV, anbefalt lengde 2 sider | The applicant’s CV, with a recommended length of 2 pages.
    
  2. Søkers publikasjonsliste de siste fem år (evt. forskningsgruppens/fagmiljøets vitenskapelige produksjon). Det skal tydelig skilles mellom vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner. Kun relevante publikasjoner skal inkluderes | The applicant’s list of relevant publications spanning the last five years (relevant publications by the research group may be included). Be sure to distinguish research papers from other kinds of publications.
    
  3. Skjema for lederforankring, del 1 og 3 | Completed and signed Management commitment form, part 1 and 3. 
    
  4. Midlertidig ansatte kan søke forskerstilling 50 % men må legge ved garanti for finansiering fra instituttet/klinikken for hele søknadsperioden. |  Temporary employees can apply for a research position at 50%, but must provide a guarantee of funding from the department/clinic for the entire application period.
    
  5. Dersom forskningsgruppen er under oppbygging og publikasjonslisten derfor er kort, skal det legges ved plan for hvordan midlene kan bidra til oppbygging av forskningsgruppen. | If the research group is under development and the list of publications therefore is short; A plan on how the funds may contribute in the development of the research group is required as an attachment.
    
  6. Avhengig av status på søkers doktorgradsavhandling på søknadstidspunktet er følgende vedlegg obligatorisk. | Dependent on the applicant’s current Ph.D.-status, the following attachments are required:
   1. Oppnådd doktorgrad ved norsk institusjon, har mottatt vitnemål | Doctorate achieved at an institution in Norway, have received diploma. Obligatorisk vedlegg | Required attachment
    1. Vitnemål [alle sider i vitnemålet skal være med] | Diploma [all pages]
   2. Oppnådd doktorgrad i utlandet, har mottatt vitnemål | Doctorate achieved abroad, have received diploma. Obligatoriske vedlegg | Required attachments:
    1. Vitnemål [alle sider i vitnemålet skal være med] | Diploma [all pages]
    2. Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning | Certificate of accreditation of doctorate achieved abroad. Godkjenning må du søke om selv hos NOKUT | Apply for certificate of accreditation through NOKUT’s webpages.
   3. Disputas er gjennomført, har ikke mottatt vitnemål | Thesis has been defended and approved, have not received diploma. Obligatorisk vedlegg | Required attachment:
    1. Signert dokumentasjon fra studieseksjonen ved ditt fakultet eller institutt med bekreftelse på at doktorgraden er godkjent | Signed documentation from the Student and Academic Section at your faculty or institute, which confirms that your thesis is approved.
   4. Avhandlingen er levert til bedømming. Obligatorisk vedlegg | Thesis has been submitted. Required attachment:
    1. Signert dokumentasjon fra studieseksjonen ved ditt fakultet eller institutt med bekreftelse på at doktorgradsavhandlingen er levert til bedømming | Signed documentation from the Student and Academic Section at your faculty or institute, which confirms that your thesis has been submitted.
   5. Doktorgradsavhandlingen er ikke levert til bedømming på søknadstidspunktet | Thesis has not been submitted. Obligatorisk vedlegg | Required attachment:
    1. Signert veiledererklæring som beskriver kandidatens progresjon og bekrefter at avhandlingen blir levert til bedømming senest 31. desember søknadsåret | Signed statement from main supervisor which describes the candidate’s progression, and which confirms that the thesis will be submitted within December 31 of the application year.
      
  7. Følgende valgfrie vedlegg kan også legges til | Optional attachments:
   1. Detaljert framdriftsplan | Detailed plan of progress/activity plan.
   2. Spesifisert budsjett med nærmere beskrivelse av aktiviteter/innkjøp | A budget which specifies activity- and investment costs in further detail.
   3. Bekreftelse på gjennomgått eLæringskurs Introduksjon til personopplysninger i helseforskning | Confirmation of completed eLearning course Introduction to personal data in health research projects.
   4. Andre relevante vedlegg | Other attachments relevant to the application.

 

Maler | Templates:

 

7. Innsending av søknad | Submitting applications

Søknad sendes via helseforetakenes elektroniske søknadssystem, eSøknad. Velg utlysning for Felles forskningsutvalg på forsiden. Veiledning for utfylling av søknadsskjemaet ligger i søknadssystemet. | Applications are submitted through the health authorities’ electronic application system, eSøknad. Select “Helse Midt-Norge» and «Felles Forskningsutvalg» on the front page and follow the instructions integrated in the eSøknad-system.

Søknadsfrist er 3. juni 2024 kl. 15:00 | The deadline for applications is June 3, 2024 at 3:00 p.m.

Det er ikke mulig å redigere søknader etter at de er innlevert, eller å levere inn søknader etter søknadsfristen! | It is not possible to edit your application after it has been submitted, or to submit an application after the submission deadline!

 

8. Tildeling av midler | Allocation of funds

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt-Norge RHF (Samarbeidsorganet) vedtar tildeling på vegne av FFU ca. november 2024. Tildelingen vil bli publisert på Felles Forskningsutvalg sine nettsider. | "Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt-Norge RHF" (Samarbeidsorganet) approves allocation of the research funds on behalf of FFU in November 2024. The allocation of funds will be published on the Felles Forskningsutvalg website.

Prosjekter som blir tildelt midler kan tidligst starte 01.01.2025 og må være igangsatt innen 01.10.2025. | The projects that are granted funds may start the earliest 01.01.2025 and latest 01.10.2025.

 

9. Spørsmål om utlysningen rettes til | Questions about the call for proposals can be adressed to

Sekretariatet for FFU | The secretariat of The joint research committee (FFU): 
ffu@mh.ntnu.no 

Note: In case of a conflict, the text in Norwegian is the legally binding version.