Wikier

Utdanningskvalite...

Utdanningskvalitet for fakultetet - NV

Fakultet for naturvitenskap (NV) har et samlet ansvar for studieprogrammene fakultetet er vertsfakultet for, og for emneporteføljen som fakultetets institutter tilbyr. Fakultetet har et utdanningsutvalg bestående av studieprogramledere, representant for instituttledelsen og studentrepresentanter. Utvalget ledes av prodekanen for utdanning og er et rådgivende organ for Dekanus i utdanningsaker.

Avhengig av type studieprogram ligger studieplanmyndigheten hos dekanus eller overfakultært organ:

 • Realfagsprogram, årsstudier og EVU-kurs: Dekanus
 • Teknologiprogram: FUS (Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen)
 • 5-årig lektorutdanning: FUL (Forvaltningsutvalget for lektorutdanningene).

Med samlet ansvar for studieprogram- og emneporteføljen skal fakultetet:

 • Påse at evaluering og utvikling av fakultetets studieprogram med tilhørende læringsmål gjennomføres på regulær basis. Større evalueringer av studieprogrammene gjennomføres minimum hvert 5. år.
 • Følge opp studieprogramevalueringer med tiltak, om nødvendig, utover tiltak som kan iverksettes av studieprogramråd i samarbeid med faginstituttene
 • Utvikle sin studieprogramportefølje og emneportefølje på basis av fakultetets strategi, NTNUs strategi og samfunnets behov for kandidater utdannet innenfor fakultetets fagområder.
 • Bistå fakultetets studieprogramråd og institutt i deres kvalitetsarbeid.
 • Initiere og støtte pedagogiske utviklingstiltak.
 • Oppnevne eksterne sensorer, inkludert tilsynssensorer, til fakultetets emner.
 • Dokumentere kvalitetsarbeidet i fakultetets årlige melding om utdanningskvalitet til rektor, og utarbeide årlige handlingsplaner for sin utdanningsaktivitet.
 • Følge opp årlige kvalitetsmeldinger og handlingsplaner til studieprogrammene og institutter i dialogmøter mellom fakultetsledelsen, studieprogrammene og instituttledelsene.

Skaffe datagrunnlag

Fakultetet kan benytte ulike kilder og metoder for å undersøke kvaliteten i og relevansen til sine studieprogrammer. Verktøyene inkluderer:

Statistikk/tallmateriale

Tallmateriale for de enkelte studietilbudene ved fakultetet sammenstilles basert på data fra tilgjengelige databaser og materiale tilgjengelig via NTNUs studieadministrative systemer. Dette tallmaterialet inngår som grunnlag for fakultetets, studieprogramrådenes og instituttenes analyser og diskusjoner om kvalitetsutvikling.

Kvalitetsmeldinger og handlingsplaner fra studieprogramråd og institutt

En viktig kilde til informasjon om kvaliteten på studievirksomheten er de årlige kvalitetsmeldingene fra studieprogramrådene og instituttene og dialogmøtene i tilknytning til disse.

Tilbakemelding fra studenter

 • Samtaler med studentgrupper, spesielt fakultetstillitsvalgte og linjeforeningsledere.
 • Spørreundersøkelser.
 • Kandidatundersøkelser
 • Læringsmiljøundersøkelser.

Tilbakemelding fra arbeidsgivere

Spørreundersøkelser eller samtaler med arbeidsgivere som er avtakere av kandidater fra fakultets studieprogrammer, enten gjennomført separat eller som ledd i større studieprogramevalueringer eller revidering av studieprogramporteføljen.

Evaluering av studieprogram eller studieprogramportefølje

Fakultetet kan sammen med studieprogramråd for ett eller flere studieprogram, og eventuelle samarbeidende fakultet, gjennomføre evalueringer av studieprogram eller porteføljen av studieprogram innenfor utvalgte fagområder. Evalueringene kan gjennomføres i form av intern eller eksterne evalueringer av utvalgte studieprogram eller grupper av studieprogram, peer review og fremtidens studier – prosjekter.

Analysere

Fakultetet foretar årlig i forbindelse med kvalitetsmeldingen på basis av sitt tallmateriale en vurdering av studieprogram- og emneporteføljen. Analysen innbefatter:

 • Er studieprogrammene attraktive for studiesøkende ungdom?
 • Rekrutterer studieprogrammene ved fakultetet gode og motiverte studenter?
 • Har studentene god progresjon og gjennomføring av studiene?
 • Er det avdekket spesifikke problemer som bidrar til frafall eller dårlig studieprogresjon for studentene på noen studieprogrammer?
 • Dekker kandidatenes kompetanse det behovet i arbeidslivet studieprogrammene ved fakultetet er forventet å dekke?
 • Holder studieprogrammene godt faglig nivå sammenliknet med tilsvarende studier ved andre utdanningsinstitusjoner nasjonalt eller internasjonalt?
 • Er rammebetingelsene for studieprogramporteføljen og emneporteføljen tilfredsstillende?
 • Er det avdekket forhold som krever oppfølging utover de tiltak som fakultetet kan gjennomføre og som derfor krever tiltak fra NTNU sentralt eller overfakultære forvaltningsutvalg? == Oppfølging ==

Oppfølging basert på datainnsamling og analyse avhenger av karakteren av de kvalitetsforbedrende tiltakene som trengs gjennomført. Kategorier av tiltak inkluderer:

 • Rekrutteringstiltak
 • Studieveilednings- og informasjonstiltak
 • Læringsmiljøtiltak
 • Endringer i studieprogramportefølje
 • Endringer i emneportefølje
 • Infrastrukturtiltak
 • Pedagogiske utviklingstiltak

Dokumentere

Kvalitetsarbeidet for NV-fakultetet samlet dokumenteres gjennom fakultetets kvalitetsmelding til Rektor og tilhørende handlingsplan som legges fram for fakultetets utdanningsutvalg og ledergruppe før ferdigstilling, samt i Fakultetsstyre til orientering. Fakultetets kvalitetsmeldinger og handlingsplaner følges opp i dialogmøtene mellom dekanat og rektorat. Kvalitetsmeldingene for de to siste årene ligger som vedlegg nederst på denne siden.

Kontakt

Seksjonssjef Jon Husjord er kontaktperson for studiekvalitetarbeidet ved NV.

Prodekan Karina Mathisen er ansvarlig for studiekvalitet ved NV.