Wikier

Sykefravær

Her får du informasjon om hva du skal gjøre om du blir syk og ikke er i stand til å jobbe.

English version - Absence due to illness

Temaside om sykdom | Sider merket med sykdom

Egenmelding - varsle om sykdom

Blir du syk, må du varsle din leder så snart som mulig og før arbeidsdagen starter. Du må registrere egenmelding i Selvbetjeningsportalen (DFØ) første dag du er tilbake i jobb.

 Selvbetjeningsportalen

Se brukerveiledning: Søke om fravær (DFO.no)

Du kan ta ut inntil 24 egenmeldingsdager i løpet av 12 måneder. Grunnen til at du kan bruke så mange egenmeldingsdager er du skal bruke egenmelding før sykmelding. Merk at de 12 månedene gjelder fra dato til dato, ikke fra 1. januar til 31. desember. Det blir altså ikke nullstilt ved overgangen til nytt år.

Blir du syk lenger enn 8 kalenderdager, eller 8 dager i løpet av en 16-dagers periode, må du ha sykmelding fra lege. Hvis du er sykmeldt i mer enn 16 kalenderdager, må du ha jobbet i 16 dager igjen før du kan bruke egenmelding.

Når kan du bruke egenmelding

Du må ha vært ansatt i to måneder for å kunne bruke egenmelding. Hvis du blir syk før dette må du levere sykmelding fra lege.

Du kan ikke

  • bruke egenmelding når du er gradert sykmeldt. Du må da få sykmelding fra lege med riktig sykmeldingsgrad
  • bruke egenmelding rett etter at du har vært sykmeldt i mer enn 16 dager. Da må det gå 16 kalenderdager før du igjen kan bruke egenmelding
  • bruke egenmelding hvis du mottar arbeidsavklaringspenger i hele eller deler av din stilling
  • opparbeide plusstid i gradert sykmeldingsperiode, jf. Statens Personalhåndbok 9.15, særavtale om fleksibel arbeidstid i staten.

Arbeidsgiver kan bestemme at arbeidstaker skal tape retten til å bruke egenmelding hvis arbeidstaker har brukt opp egenmeldingsdagene eller hvis arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro at fraværet ikke skyldes sykdom, jf. folketrygdloven §8-27.

Sykmelding

Når du blir sykmeldt på må du varsle lederen din om dette umiddelbart. Sykmeldingen skal leveres digitalt eller ved noen unntak på papir.

Syk deler av dag

Dersom du er fraværende deler av en arbeidsdag på grunn av sykdom (kommer seint eller går hjem tidlig) skal det ikke leveres egenmelding. Du må da varsle leder om fraværet og legge inn timer i Selvbetjeningsportalen slik at det til sammen utgjør en normal arbeidsdag: 7 timer (1.mai - 31.august) eller 7t 45 min (1.september - 30.april).

Leder skal følge opp at registreringen er gjort.

Egenmelding leveres først ved fravær på grunn av sykdom hel arbeidsdag.

Plikter og rettigheter under sykefraværet

Du har medvirkningsplikt også når du er sykmeldt, les mer om dette i arbeidsmiljøloven. Du må samarbeide om oppfølgingsaktiviteter i hele sykmeldingsperioden for å ha rett til sykepenger. Arbeidsgiver skal utarbeide oppfølgingsplan innen fire uker og skal ha gjennomført dialogmøte 1 innen sju uker. Ved behov kaller NAV inn til dialogmøte 2 innen 26 uker. Arbeidsgiver skal tidlig følge opp arbeidstaker for å forebygge langvarig sykefravær og for å gjøre det lettere å komme tilbake på jobb.

Sykepenger

Du har rett til sykepenger fra NAV i inntil ett år. Når du har brukt opp sykepengene - nådd maksdato - må du jobbe i minst 26 uker igjen for å ha rett på nye sykepenger, jf. folketrygdloven kapittel 8.

Les mer om sykepengerettigheter ved langtidsfravær

Enkeltstående behandlingsdager

Hvis du går regelmessig til medisinsk behandling, kan du få sykemelding for enkeltstående behandlingsdager. Du kan innvilges maksimalt én behandlingsdag i uka.

I tillegg til sykmelding må du også levere en bekreftelse fra behandler på hvilke dager du har vært til behandling.

Hvis du jobber i redusert stilling skal du helst legge behandlingstid utenom arbeidstiden.

Behandling i arbeidstiden

Du har lov til å ha kortere fravær i arbeidstiden i forbindelse med f.eks. time hos lege eller tannlege. Dette må avklares med leder på forhånd. Slikt fravær skal ikke registreres i fleksitidsregnskapet.

Hvis du skal til gjentatte behandlinger hos lege bør du ta ut dette som avspasering eller velferdspermisjon etter avtale med leder.

Ferieavvikling ved sykefravær

Dersom du blir syk rett før eller i ferien kan du ha rett til å få erstattet og utsatt ferien din. Dette forutsetter at du har 100 prosent sykmelding fra lege. Les mer om sykdom i ferien.

Kilder

Kontakt

For alle ansatte:

Hvis du har spørsmål om sykdom kan du kontakte din nærmeste leder. Du kan også få råd og veiledning hos Bedriftshelsetjenesten (BHT) som har taushetsplikt.

Har du spørsmål om reglene rundt sykefravær? Kontakt tjenestesenteret:

 NTNU Hjelp

Child Pages (1)

  • Sykdom under forskningstermin

    Blir du syk i utlandet er det viktig at du har fått med deg de rettighetene du har i norsk folketrygd. Da er du sikret nødvendig helsehjelp. English version - Illness during sabbatical Temaside om...