Wikier

Strålevern - røntgenapparat

UTGÅTT, IKKE GYLDIG.

NYE SIDER OM VEDRØRENDE STRÅLEVERN FINNES HER.

Retningslinjen spesifiserer ansvarsområder og hvem som har ansvar ved innkjøp, bruk, oppbevaring og vedlikehold av røntgenapparater.

English version - Radiation protection - using X-ray equipment

Temaside om HMS | Sider merket med strålevern

Røntgenstråler

Røntgenstråler er elektromagnetiske bølger (stråler) med høy energi som kan trenge gjennom ulike materialer. Strålingen opphører øyeblikkelig når strømmen blir slått av røntgenapparatet.

Bruk Ordliste (nederst i retningslinjen) hvis du er usikker på hva et begrep betyr.

Ansvar og ansvarsområder

Linjeleder

Linjeleder har overordnet ansvar for forsvarlig strålevern ved enheten. Ansvar og oppgaver innen strålevern er beskrevet i retningslinjen Strålevern - ansvar og oppgaver.

Linjeleder skal også sørge for at alle autoriserte brukere av røntgenapparat gjennomfører innføringskurs i strålevern og brukerkurs for kapslede radioaktive kilder og røntgenapparat. Se Læringsportalen for kunngjøring av nye kurs. Brukerne skal også ha spesifikk opplæring i bruk av røntgenapparatet.

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig for røntgenapparat skal ivareta oppgaver som beskrevet i retningslinjen Strålevern - ansvar og oppgaver.

Faglig ansvarlig skal i tillegg ved bruk av røntgenapparat avklare følgende:

Før enheten går til anskaffelse av røntgenapparat:

 • Vurdere om det er hensiktsmessig med en instrumentansvarlig person. Hvis faglig ansvarlig ikke oppnevner instrumentansvarlig når enheten planlegger å kjøpe et nytt røntgenapparat, har faglig ansvarlig selv ansvar for punktene som er ført opp under kapitlet Instrumentansvarlig.
 • Informere lokal strålevernkoordinator. Lokal strålevernkoordinator skal ha melding ved alle nyanskaffelser, flytting og avhending av røntgenapparat.

Før installasjon og bruk av røntgenapparat:

 • Gjennomføre risikovurdering som beskrevet i retningslinjen Strålevern - ansvar og oppgaver.
 • Påse at alle røntgenapparat har tilstrekkelig merking og skilting, nøkkel/kodelås, varsellys og lignende.
 • Informere utenforstående personer på arbeidsplassen (renholdspersonell, håndverkere og andre) om røntgenapparatets viktigste egenskaper og faremomenter, renholdsrutiner, betydningen av varselskilt og eventuelle varsellys, kontaktinformasjon med mer.
 • Iverksette og dokumentere tekniske tiltak som forhindrer eksponering for ioniserende stråling utover dosegrensene. For eksempel skal åpne stråleganger skjermes mest mulig med pleksiglass, blyskjermer, blygardin og tilsvarende.
 • Sikre røntgenapparat og røntgenkilder mot tyveri, sabotasje, brann og vannskade.

Ved bruk av røntgenapparat sørge for å:

 • Gjennomføre regelmessige kontrollmålinger.
 • Vurdere behovet for persondosimeter i samarbeid med lokal strålevernkoordinator.
 • Minimere oppholdstid ved strålekilden.
 • Vurdere om brukere har tilstrekkelig kompetanse til å fungere som autoriserte brukere av aktuelle strålekilder. Dette skal dokumenteres i eget skjema/liste i røntgenapparatets loggbok. Ved årsslutt: Send kopi av skjemaet/listen og dokumentasjon for siste års aktivitet av røntgenapparat med åpen strålegang til lokal strålevernkoordinator.
 • Forsikre seg om at alle tilstedeværende ved forsøk/demonstrasjoner har forstått faremomenter ved røntgenapparatet og opptrer i henhold til dette. Ved demonstrasjoner for spesielle grupper, for eksempel barn, er oppfølging av sikkerhetstiltak særskilt viktig. Om mulig skal demonstrasjoner for slike grupper gjøres med røntgenapparatet avskrudd.

Lokal strålevernskoordinator

Lokal strålevernkoordinator skal ivareta oppgaver som er beskrevet i retningslinjen Strålevern - ansvar og oppgaver.

Lokal strålevernkoordinator skal også sørge for at sikkerhetskopi av skjema/liste over autoriserte brukere og dokumentasjon for siste års aktivitet med røntgenapparat, blir lagret på slutten av året. Sikkerhetskopi skal lagres ved enheten i 10 år.

Instrumentansvarlig

Instrumentansvarlig har ansvar for apparatur, strålevern og brukeropplæring på aktuelle røntgenkilder. Etter avtale med instrumentansvarlig kan driftsoperatør/teknisk personell gi brukeropplæring, drifte røntgenapparatet og organisere service. I samarbeid med instrumentansvarlig, kan personer som ikke er autoriserte brukere på røntgenapparat, få utført målinger

Instrumentansvarlig skal sørge for:

 • Registrere nyanskaffelser, flytting av røntgenapparat og avhending hos faglig ansvarlig og lokal strålevernkoordinator.
 • Nødvendig service av røntgenapparatet. Etter avtale med instrumentansvarlig kan driftsoperatører/teknisk personell utføre service.
 • Brukeropplæring på røntgenapparatet.
 • Føre loggbok.
 • Opprette og vedlikeholde informasjonsperm for røntgenapparatet.
 • Driftsinstruks, apparaturkort og liste over autoriserte brukere for det enkelte instrument.
 • Korrekt merking og skilting for det enkelte instrument.
 • Sikre i form av nøkkel/kodelås.
 • Vurdere risiko ved ulike typer servicearbeid og mindre endringer som normalt utføres på instrumentene, og iverksette interne rutiner for kontroll av eventuell lekkasjestråling.

Autorisert bruker

Autoriserte brukere skal ha tilstrekkelig kompetanse til at brukeren selvstendig kan vurdere og bruke røntgenapparatet på sikker måte. Tilstrekkelig kompetanse betyr: Instrumentspesifikk kunnskap om oppstartsprosedyrer, instrumentinnstillinger, sikkerhetsanordninger, avstengning, eventuelle nødprosedyrer, innhold i informasjonsperm, eventuelle strålingsmålinger mer mer.

Merking og skilting

Monter standard varselskilt med symbol for ioniserende stråling på alle dører inn til rom med røntgenapparat, eller til områder med røntgenapparat. Sett også opp romkort. Hvis arbeidsplassen blir klassifisert som kontrollert område eller overvåket område, skal dette merkes på døra, eller ved inngangen til området med røntgenapparat. Det skal også stå forklaring på hva begrepene betyr.

Strålegivende kilde på alle typer røntgenapparat skal være merket med standard varselskilt med symbol for ioniserende stråling. Merkingen skal være på norsk. Samme informasjon gis på andre språk hvis det er behov for det.

Nøkkel eller elektronisk lås på røntgenapparat

Røntgenapparat skal ikke kunne startes uten nøkkel eller kode. For apparat med nøkkelfunksjon: Ta ut nøkkelen og gjør den utilgjengelig for uvedkommende når apparatet ikke er i bruk. Elektronisk lås med brukernavn og passord for oppstart kan også benyttes.

Adgang til laboratorier

Begrens adgangen til rom med røntgenkilder mest mulig. Rommene skal kun være tilgjengelig for de som har legitimt behov for tilgang. Hold dørene låst når ingen er til stede.

Instrumentsikring

Enkelte røntgenapparat vil ha strålekilden kontinuerlig på. Det er på grunn av lang oppstartstid for apparatet og for å forlenge strålekildens levetid. Ved NTNU gjelder dette for enkelte røntgendiffraktometre. Adgangsbegrensning – som nevnt i forrige avsnitt – vil da være tilstrekkelig sikring. Røntgenapparat med kontinuerlig påskrudd strålekilde skal være utstyrt med system som skrur av apparatet hvis brukeren ved en feil kommer borti instrumentet og/eller slår av kjølesystemet.

Loggbok

Hvert røntgenapparat skal ha loggbok med:

 • Navn på alle brukere, dato, type arbeid og arbeidets varighet. Dette inkluderer liste over autoriserte brukere, og i hvilket tidsrom de har vært autoriserte brukere.
 • Servicearbeid og vesentlige endringer i instrumentoppsett.
 • Utførte strålingsmålinger.

Informasjonsperm

Hvert røntgenapparat skal ha en informasjonsperm med minimum følgende informasjon:

Data om apparaturen, som:

 • fabrikat, modell, alder, eier, serienummer
 • strømstyrker [mA], maksimum toppspenning [kV]
 • forskriftsmessig merking
 • justeringsområde (maksimum, minimum) for utgangseffekt/energi

Generell informasjon

Instruks for brukere

Driftsinstruks for praktisk bruk, sikkerhetsforholdsregler, loggføring, avlåsing, eventuell bruk av strålingsmonitor med mer.

Nødprosedyrer

 • prosedyrer i nødsituasjoner (brann, vannlekkasjer, stråleskader, annet)
 • prosedyrer bør beskrive hvordan slå av apparatet korrekt, at det ikke er stråling når apparaturen er slått av, tiltak ved stråleskade, kontaktinformasjon, rapportering
 • bruk gjerne bilder/figurer i nødprosedyrene
 • slå opp nødprosedyrer etter behov: Lokalt, og/eller distribuert til andre (for eksempel vaktmester og renholdspersonell
 • vurder om nødprosedyrer også skal være på engelsk

Kontrollmålinger

Mål stråledose til nære omgivelser (utenom direktestrålen) rutinemessig minst en gang årlig, etter service og etter vesentlige endringer i instrumentoppsett. Noter resultatene i instrumentets loggbok.

Bruk strålingsmonitor tilpasset strålingens egenskaper. Kontakt lokal eller sentral strålevernkoordinator for å få utført slike målinger.

Dosimetri

I strålevernforskriften § 33 settes det krav til at alle yrkeseksponerte i kategori A og yrkeseksponerte i kategori B som kan få effektiv dose over 1 mSv/år, skal få fastlagt sin individuelle stråleeksponering. Fastlegging av stråleeksponeringen kan gjøres ved individuelle målinger som utføres ved bruk av persondosimeter, eller baseres på individuelle doseberegninger.

Normalt vil dette si at arbeidstakere som bruker røntgenapparat er pålagt å bære personlig dosimeter. Studenter som utfører praktisk arbeid i studiet (for eksempel i laboratorium eller i praksis i en virksomhet), anses som arbeidstakere (mer om dette her) og skal også bære persondosimetre. NTNU administrerer persondosimetre til studenter som skal ut i praksis.

Dosimeter kan sløyfes hvis:

 • Effektiv strålingsdose for en person estimeres til mindre enn 1 mSv/år, basert på doseratemålinger, reelt bruksmønster og uten vesentlig risiko for eksponering nær direktestrålen.
 • Det er årlige kontrollmålinger for lekkasjestråling, etter ulike typer servicearbeid og etter hver vesentlige endring i instrumentoppsett.

Hver enkelt bruker av røntgenapparat skal risikovurdere sitt arbeid med røntgenapparatet. Dette inkluderer å vurdere behov for bruk av stråledosimeter. Lokal strålevernkoordinator administrerer vanligvis dosimetertjenesten.

Resultat av dosimetermålinger samles i Nasjonalt yrkesdoseregister hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Formålet med registeret er at det skal gi en samlet oversikt over doser fra ioniserende stråling til arbeidstakere i Norge, uavhengig av om en arbeidstaker har hatt ulike arbeidsgivere. Både privatpersoner, organisasjoner/virksomheter og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har tilgang til opplysninger i registeret. NTNU sine leverandører av dosimetritjenester legger inn opplysningene i registeret. Ansatte/studenter som har jobbet med dosimeter og NTNUs strålevernkoordinatorer kan logge inn i registeret via ID-porten.

Eksponeringsregister

Arbeid med ioniserende stråling kan medføre krav om eksponeringsregister. Gå til egen side Eksponeringsregister for å se hvilke handlinger som kreves. Selve registeret finner du via stoffkartoteket: Logg på stoffkartoteket, trykk på "Administrasjon" i venstre meny og velg "Eksponering".

Ordliste

Røntgenapparat med åpen strålegang

Røntgenapparat med strålegang i friluft. Ved uhell kan man bli eksponert for røntgenstråling.

Røntgenapparat med lukket strålegang

Strålegangen er innebygd i instrumentet. Maksimalt tillatt stråling utenfor instrumentet er på 5µSv/t. Innbyggingen skal ha sikkerhetsbryter slik at kilden automatisk blir slått av hvis deler av instrumentet blir åpnet.

Kontrollert område

Enheten skal klassifisere arbeidsplassen som kontrollert område hvis ansatte kan bli utsatt for stråledoser større enn 6 mSv/år, eller hvis dosen til hendene kan overstige 150 mSv/år. Kontrollert område skal være fysisk avgrenset, eventuelt på annen måte tydelig avmerket hvis det ikke er mulig med fysisk avgrensning.

Overvåket område

Enheten skal klassifisere arbeidsplassen som overvåket område hvis ansatte kan bli utsatt for stråledoser som overstiger 1 mSv/år, eller hvis dosen til hendene kan overstige 50 mSv/år.

Hjelp

NTNU-bestemmelser og andre bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert13.01.2020
Neste gjennomgangJanuar 2021
Unntatt offentlighetNei
ReferanseStrålevernforskriften
Referanse interne dokumenterHMSR36, Retningslinjer - strålevern
Denne retningslinjen er underlagtHMS-politikk
4508 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: HMS