Wikier

Likestilling og...

Startpakker for kvinner

Startpakker skal bidra til å få opp kvinneandelen innen mannsdominerte fagområder.

English version: Start-up program for women

Se flere tiltak og ressurser: Likestilling og mangfold - rektors midler | Likestilling og mangfold - tiltak | Likestilling og mangfold - verktøy

Hva er startpakker?

  • Startpakker er for kvinner i fast vitenskapelig stilling innen mannsdominerte fagområder.
  • Ordningen er avgrenset til institutter der kvinneandelen blant fast vitenskapelig ansatte er mindre enn 25 prosent. Det kan søkes om drifts- og utstyrsmidler og lønnsmidler til forskningsassistanse. Maksimum beløp er kr. 300 000. Det forventes at instituttet bidrar med egenfinansiering tilsvarende 30% av totalbudsjettet.
  • Tildelte midler skal brukes i løpet av to år. Midler som ikke er benyttet (regnskapsført) innen prosjektperiodens utløp blir trukket inn med mindre det av særskilte årsaker er søkt om forlengelse og denne er godkjent av utvalgets sekretariat.

Hvem kan søke?

Nytilsatte kvinner i faste vitenskapelige stillinger ved institutter med kvinneandel under 25 prosent (i tilsvarende stillinger).

Slik søker du

  • Søknaden skal begrunnes.
  • Hvis fakultetet søker startpakker for flere kvinner, skal søknadene prioriteres.

Rapportering

  • Ved prosjektslutt skal du levere ved rapport om hvordan tiltaket har fungert.
  • Rapport sendes utvalgets sekretariat: Janet Rautio Øverland, likestillings- og mangfoldsrådgiver, HR- og HMS-avdelingen

Søknaden sendes

Via instituttleder til fakultet som prioriterer. Søknaden sendes via ePhorte.

Frister

Du kan søke om startpakke samtidig med NTNUs øvrige likestillingstiltak. Utlysning i kanalen Alle ansatte.

Utlysningstekster

Instituttledelsen oppfordres til å bruke NTNUs likestillingstiltak - for eksempel startpakker og mentorprogrammer - i utlysningsteksten til vitenskapelige stillinger.

Kontakt

Likestillings- og mangfoldsrådgiver Janet Rautio Øverland, HR- og HMS-avdelingen.