Wikier

Retningslinje for avtrekksskap

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Dette er en retningslinje som beskriver ansvar, roller for enheter som håndterer og arbeider med materialer som krever avtrekkskap ved NTNU

English version - (to be updated)

Formål

Retningslinjen skal sikre at anskaffelse, flytting eller fjerning av avtrekkskap, årlig kontroll av avtrekkskap og arbeid i avtrekkskap oppfyller myndighetskrav, samt ivaretar sikkerheten for ansatte, studenter og andre ved NTNU.

Omfang og forankring

Avtrekksskap er den viktigste verneinnretningen i mange laboratorier. Avtrekksskapet skal forhindre at brukeren puster inn helsefarlige og/eller irriterende damper/gasser/støv. Avtrekkskap skal også forhindre at eksplosive gassblandinger oppstår. Feil som fører til manglende "sug" i avtrekkskap kan være meget farlig.

Retningslinjen gjelder kun for avtrekksskap, ikke for laminær luftstrøm- (LAF-) og sikkerhetsbenker.

Retningslinjen inngår i NTNUs styrende reglementer og gjelder for alle ansatte. HMS-politikk er styrende for denne retningslinjen. Retningslinjen har tilhørende prosedyrer som beskriver fremgangsmåter for anskaffelse, flytting eller fjerning av avtrekkskap, årlig kontroll av avtrekkskap og arbeid i avtrekkskap, samt relaterte retningslinjer.

Ansvar

Linjeleder har ansvar for at retningslinjen og relaterte dokumenter er gjort kjent og etterleves ved egen enhet.

Ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med utførte risikovurderinger og følge prosedyrer og/eller lokale prosedyrer og arbeidsrutiner som er utarbeidet for håndtering faktorene.

Definisjoner

Avtrekkskap: Lager tilsig av luft inn gjennom åpning i front for å beskytte operatør. Luften transporteres ut av bygningen. Formålet er å beskytte operatør.

Sikkerhetsbenk klasse 1: beskytter operatør og omgivelse ved at romluft trekkes inn i front åpningen, over produktet. Det går så gjennom et HEPA filter før det slippes ut i toppen av benken som steril luft.

Sikkerhetsbenk klasse 2: bruker HEPA-filter og luftstrømmer som gir beskyttelse for både miljø, personell og produkt. Luften trekkes inn i front åpningen. Dette beskytter operatøren. Deretter fortsetter luften under benkeplaten før den går opp i det øvre kammeret hvor 70% av luften resirkuleres gjennom et HEPA-filter og styres videre som en nedstrømming. Det vil si at det kommer steril luft ned på produktet. De resterende 30% går ut gjennom HEPA-filteret på toppen av benken som steril luft. Denne luften kan være koblet til avtrekkskanal.

Sterilbenk (LAF): Steriliserer luften gjennom filter og blåser den over arbeidsflaten som partikkelfri laminær luftstrøm (LAF). Formålet er å gi produktbeskyttelse. OBS! Beskytter IKKE operatør.

Organisering og gjennomføring

Linjeleder eller linjeleders representant

skal:

 • sørge for at prosedyrene for avtrekksskap er kjent og blir fulgt.
 • peke ut kontaktperson for avtrekksskap og personer som skal gjennomføre egenkontroll.
 • sørge for opplæring av den som skal utføre egenkontroll av avtrekksskap
 • sørge for at aktiviteter som foregår i avtrekkskap er risikovurdert

Brukere av avtrekkskap

skal:

 • Benytte avtrekkskap ved håndtering av faktorer der det kan oppstå:
  • helsefarlig og/eller brann/eksplosjonsfarlig damp/gass
  • støv
  • sjenerende lukt
 • Utføre arbeidet slik prosedyrer og/eller lokale prosedyrer og arbeidsrutiner beskriver.

Kontaktperson for avtrekkskap

skal:

 • utføre egenkontroll av avtrekkskap ved egen enhet og/eller koordinere egenkontrollen dersom andre personer ved enheten er blitt tildelt denne oppgaven
 • melde inn feil (beskrivelse av feil og skapets strekkode-id (starter med +))på avtrekkskap til NTNU eiendomsavdelingen via e-vaktmester. For sykehusbygg som driftes av St. Olavs Hospital, skal feilen varslestil Kundesenteret på telefon 06750.
 • kommunisere med eksternt firma som utfører årlig teknisk kontroll og intern varsling ved enheten om kontrollen.
 • Ved feil på avtrekkskap, vurdere behov for stengning av laboratoriet, flytting av innholdet i skap etc.

Romansvarlig

skal:

 • Kontrollere at det er rent og ryddig i avtrekksskapene.
 • Varsle kontaktperson for avtrekkskap (normalt HMS-koordinator) ved avvik på avtrekksskap.

HMS-rådgiver/koordinator ved fakultet

skal:

 • Gjøre nødvendig og kalibrert måleutstyr for lufthastighet tilgjengelig
 • Koordinere gjennomføring av egenkontroll hos alle enheter ved fakultetet
 • Koordinere og informere om teknisk kontroll. Enhetene skal motta varsel om planlagt teknisk kontroll minimum 10 virkedager før kontrollen utføres
 • Kunne ta ut rapporter fra sentral database (FDV-systemet) for å dokumentere status for fakultetenes avtrekksskap. Dersom du ikke har tilgang til FDV-systemet, kontakt NTNU Eiendomsavdelingen.
 • Sørge for nødvendig opplæring av de som utfører egenkontroll

NTNU Eiendomsavdelingen

skal:

 • Ved uforutsett stans av ventilasjon, umiddelbart varsle den berørte enheten.
 • Ved planlagt stans av ventilasjonssystem som påvirker funksjonen til avtrekksskap, skal berørte enheter varsles minst 10 virkedager før.
 • Inngå og administrere serviceavtale for årlig teknisk kontroll
 • Skaffe bestillingsgrunnlag for bestilling og følge opp arbeid som er utført av ekstern leverandør
 • Registrere og dokumentere status for alle avtrekksskap. Dette innebærer å vedlikeholde data om avtrekksskap i sentral database (FDV-systemet)
 • Kontrollere ventilasjonssystemenes kapasitet for å sikre at avtrekksskapene fungerer som de skal
 • Kontroll ved nyetablering av skap; vurdere tilgjengelig kapasitet i soner, kanalnett og ventilasjonsaggregat, fysisk plassering og kontroll av tekniske krav til skap og skapautomatikk. Kontrollere at skapet passer inn i eksisterende systemer med fysiske tilknytninger som kreves for en helhetlig og sikker integrasjon.
 • Tiltak som fører til kostnader utover beløpsgrensen avtalt med fakultetene skal NTNU Eiendomsavdelingen avklare med linjeleder ved den aktuelle enheten.

Ansvar- og kostnadsfordeling mellom brukerenheter og NTNU Eiendomsavdelingen er regulert gjennom ansvarsmatrisen til internhusleie og egen driftsavtale mellom NTNU Eiendomsavdelingen og fakultetene.

Kontakt

 • HMS-seksjonen
 • Bedriftshelsetjenesten (BHT)
 • NTNU Eiendomsavdelingen
  • NTNU Eiendomsavdelingen via e-vaktmester.
  • Ved behov for akutt hjelp utenom arbeidstid: Teknisk beredskap NTNU, tlf 918 97 335
 • Driftsservice St. Olavs Hospital
  • Kundesenter: tlf 06750
  • Ved behov for akutt hjelp utenom arbeidstid: Teknisk vakt St. Olavs Hospital, tlf 995 84 151 ()

Relaterte dokumenter

Relaterte verktøy

Om retningslinjen

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avSeksjon for HMS og beredskap
Godkjent avHMS-sjef 25.10.2021
Sist revidertIkke revidert
Neste gjennomgangPlanlagt gjennomført oktober 2022
1131 Visninger