Wikier

Råd og utvalg ved HF

Se også: Råd og utval ved HF

Her finner du oversikt over lederfora, styringsorganer og råd ved Det humanistiske fakultet (HF), og hvordan du kan gi innspill til disse.

Se også:

Råd og utvalg ved NTNU

Sentrale dokumenter HF

HFs side om medvirkning

*Medvirkning og medbestemmelse*, om hva medvirkning og medbestemmelse er og hvordan du kan holde deg informert og bidra aktivt til å utvikle både deg selv og organisasjonen.

Fakultetsledelse

Dekanen er fakultetets daglige leder og har overordnet ansvar for den faglige og administrative virksomheten. Dekanen er del av rektors ledergruppe og tilsettes av NTNUs styre på åremål for fire år av gangen i opptil to perioder. Prodekaner oppnevnes av dekanen.

Fakultetsledelsen er dekanens arbeidsutvalg for ledelse og drift av fakultetet, og møtes hver uke. Her møter dekan, prodekaner, stabsleder og seksjonssjefer.

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er HFs øverste organ som tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved fakultetet.

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger foretar tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger

Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger

Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger behandler tilsettinger og saker som vedrører teknisk og administrativt personell.

LOSAM

LOSAM er lokalt samarbeidsutvalg ved Det humanistiske fakultet, bestående av representanter for arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU. I hovedavtalen for staten med tilpasningsavtale for NTNU heter det at medbestemmelse skal utøves gjennom lokale samarbeidsutvalg.

Instituttledermøtet

Instituttledermøtet er et rådgivende organ for dekanen ved Det humanistiske fakultet, bestående av instituttlederne ved de syv instituttene ved fakultetet, dekan, prodekan for forskning, prodekan for utdanning og fakultetstillitvalgte studenter. I tillegg møter administrativ leder ved HF. Seksjonsledere møter ved behov.

Administrativt lederforum

Seksjonssjefer og kontorsjefer ved HF møtes månedlig med administrativ leder i Administrativt lederforum for å drøfte relevante saker, dele god administrativ praksis og være pådrivere for utvikling av relevante og effektive administrative støttefunksjoner ved fakultetet.

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget ved HF er et rådgivende organ overfor dekanen i prosesser og større saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Det består av prodekan for utdanning, undervisningsledere ved hvert institutt og seksjonsleder av studieseksjonen ved fakultetet.

Forsknings- og utviklingsutvalget

FoU-utvalget er et rådgivende organ for dekanatet i arbeidet med å nå de strategiske utviklingsmålene innen forskning, kunst, nyskapning og formidling. Det består av prodekan for forskning og formidling (leder), prodekan for kunst og nyskapning, en representant fra hvert institutt, en representant for midlertidige forskerstillinger og en representant for postdoktorer.

Studieprogramråd

Programråd for de ulike studie- og ph.d- program ved HF er et rådgivende organ bestående av viteskapelig ansatte, studenter og eventuelt eksterne representanter, og møtes vanligvis en eller to ganger i semesteret.

Studentrådet HF

Studentrådet HF

3063 Visninger
Vedlegg

Child Pages (1)

  • Råd og utvalg ved Institutt for musikk

    Her finner du sammensetningen av Institutt for musikks utvidede ledergruppe, instituttets studieprogramråd og FoU-utvalg. Gå direkte til utvidet ledergruppe ved Institutt for musikk | programrådet...