Wikier

Administrative...

Råd og utval ved HF

Her finn du oversyn over leiarforum, styringsorgan og råd ved Det humanistiske fakultetet (HF), og korleis du kan gi innspel til desse.

Se også:

Råd og utval ved NTNU

Sentrale dokumentar HF

HF si side om medverknad

Medverknad og medråderett, om kva medverknad er og korleis du kan halde deg informert og bidra aktivt til å utvikle både deg sjølv og organisasjonen.


Fakultetsleiinga

Dekanen er den øvste leiaren av fakultetet og har overordna ansvar for den faglege og administrative verksemda. Dekanen er del av den utvida leiargruppa til rektor og blir tilsett av NTNUs styre på åremål for fire år av gangen i opptil tre periodar. Prodekaner blir oppnemnt av dekanen.

Fakultetsleiinga fungerer som arbeidsutvalet til dekanen for leiing og drift av fakultetet, og møtes kvar veke. Her møter dekan, prodekanar, administrativ leiar og seksjonssjefane ved fakultetsadministrasjonen.

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er HFs øvste organ og tek avgjerder i saker av prinsipiell og overordna karakter. Styret har ansvaret for verksemda ved fakultetet.

Tilsettingsutvalet for undervisnings- og forskarstillingar

Tilsettingsutvalet for undervisnings- og forskarstillingar gjer tilsettingar i faste vitskaplege stillingar.

Tilsettingsrådet for teknisk- administrative stillingar

Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillingar behandlar tilsettingar og saker som omhandlar teknisk og administrativt personell.

LOSAM

LOSAM er lokalt samarbeidsutval ved Det humanistiske fakultetet, beståande av representantar for arbeidsgivar, verneombod og lokale fagforeiningsrepresentantar frå fagforeiningane ved NTNU. I hovudavtalen for staten med tilpassingsavtale for NTNU heiter det at medverknad skal utøvast gjennom lokale samarbeidsutval.

Instituttleiarmøtet

Instituttleiarmøtet er eit rådgivande organ for dekanen ved Det humanistiske fakultetet, beståande av instituttleiarane ved dei sju institutta ved fakultetet, dekan, prodekan for forsking, prodekan for utdanning og fakultetstillitsvalte studentar. I tillegg møter administrativ leiar ved HF. Seksjonssjefane ved fakultetsadministrasjonen møter ved behov.

Administrativt leiarforum

Seksjonssjefar og kontorsjefar ved HF møtes månadleg med administrativ leiar i Administrativt leiarforum for å drøfte relevante saker, dele god administrativ praksis og vere pådrivarar for utvikling av relevante og effektive administrative tryggingsfunksjonar ved fakultetet.

Utdanningsutvalet

Utdanningsutvalet ved HF er eit rådgivande organ overfor dekanen i prosessar og større saker som gjeld utdanningstilbodet til fakultetet. Det består av prodekan for utdanning (leiar), undervisningsleiarar ved kvart institutt og administrativ leiar for studieseksjonen ved fakultetet (sekretær).

Forskings- og utviklingsutvalet

FoU-utvalet er eit rådgivande organ for dekanatet i arbeidet med å nå dei strategiske utviklingsmåla innan forsking, kunst, nyskaping og formidling. Det består av prodekan for forsking og formidling (leiar), prodekan for kunst og nyskapning, ein representant frå kvart institutt, ein representant for mellombelse forskarstillingar og ein representant for postdoktorar.

Studieprogramråd

Programråd for dei ulike studie- og ph.d- program ved HF er rådgivande organ beståande av vitskapeleg tilsette, studentar og eventuelt eksterne representantar, og møtes vanlegvis ein eller to gongar i semesteret.

Studentrådet HF

2144 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere
Tagger
hf

Child Pages (6)

 • Administrativt leiarforum HF

  Her finn du sakskart for Administrativt leiarforum Eldre referat og sakspapir kan ein få ved førespurnad til Lillian Moen. Våren 2022 vil ALF-HF (Administrativt leiarforum) haldast kvar partalsveke...

 • Councils and committees at the Faculty of Humanities - HF

  Here you can find a summary of management forums, governing bodies and councils at the Faculty of Humanities (HF), and how you can provide input to them. See also: Councils and committees at NTNU...

 • Fakultetsstyret ved HF

  Fakultetsstyret er Det humanistiske fakultets (HFs) øvste organ og tek avgjerder i saker av prinsipiell og overordna karakter. Fakultetsstyremøtet - sakslister og protokoll 2023 Her er lenke til...

 • Instituttleiarmøtet - HF

  Siden er under arbeid Alt om råd og utvalg | Råd og utvalg ved HF Innholdsfortegnelse [-] Instituttleiarmøtet 2023 Instituttleiarmøtet blir halden våren 2023 kvar 2. uke (oddetallsuker) frå...

 • LOSAM for HF

  Møteinnkallingar, sakspapir og referatar frå Losam Møteinnkallingar, sakspapir og referatar frå Losam. Eldre referat og sakspapir kan ein få ved førespurnad til Lillian Moen. LOSAM er lokalt...

 • Utdanningsutvalget ved HF

  Sammensetning Utvalget består av prodekan for utdanning (leder), undervisningslederne ved hvert av instituttene (eller den som instituttleder utpeker), leder av studieseksjonen ved fakultetet og...