Wikier

Prosedyre for arbeid med UVC-kilder

Lover og forskrifter for HMS | HMS-politikk | HMS-retningslinjer | HMS temaside


Dette er en prosedyre som beskriver ansvar, roller og utførelse av arbeid med UVC-kilder ved NTNU 

English version -  (to be updated)

Formål

Formålet med denne prosedyren er å sikre riktig bruk av UVC-kilder, samt sikre at strålevernarbeidet ved NTNU er i henhold til myndighetskrav og ivaretar sikkerheten for ansatte, studenter og andre ved NTNU.

Omfang og forankring

Prosedyren gjelder alle enheter, ansatte og studenter ved enheter som bruker UVC-kilder tilhørende NTNU. Prosedyren er et tiltak for å redusere risikoen ved arbeid med UVC-kilder.

Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder med styrende for denne prosedyren.

Definisjoner

Ultrafiolett stråling (UV)
Elektromagnetisk (optisk) stråling i bølgelengdeområdet 100-400 nm. UV deles inn i tre typer; A, B og C:

 • UVA: Elektromagnetisk stråling i bølgelengdeområdet 315-400 nm
 • UVB: Elektromagnetisk stråling i bølgelengdeområdet 280-315 nm
 • UVC: Elektromagnetisk stråling i bølgelengdeområdet 100-280 nm

UVC-kilder, typiske
Kvikksølv UVC-kilder har en smal og intens strålingstopp med bølgelengde sentrert rundt 254 nm, mens høytrykks UVC-kilder er mer bredspektret. Sollys ned til 180 nm.

UVC-egenskaper
Luft stopper effektivt stråling under 180 nm. Typiske bruksområder for UVC-kilder er sterilisering av luft, overflater og vann fordi strålingen dreper bakterier, virus og andre mikroorganismer. Strålingen kan skade øyne og hud, men det er store individuelle forskjeller på hvor sensitive mennesker er for UVC; særlig gjelder dette for huden.

UVC-kategorier
UVC-kilder rangeres i fire kategorier (0, 1, 2, 3) etter hvor fort de kan gi doser som overskrider grenseverdiene, der kilder med høy risiko (kategori 3) vil kunne overskride eksponeringsgrensene på mindre enn 17 minutter. Se tabell i Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC).

Grenseverdiene er bestemt av ICNIRP med utgangspunkt i mennesketyper som er sensitive for UVC-stråling (typisk lyse i huden og blir lett solbrent).

ICNIRP (International commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
Internasjonalt organ som utvikler retningslinjer for sikker bruk av forskjellige strålekilder, også UVC-kilder.

Ansvar

Linjeleder

Linjeleder har overordnet ansvar for forsvarlig strålevern ved enheten. Linjeleder skal ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Linjeleder skal sørge for at det finnes faglig ansvarlige og evt. instrumentansvarlige for enhetens UVC-kilder, evt inneha denne rollen selv.

Framgangsmåte for arbeid med UVC-kilder

Lokal strålevernkoordinator

Lokal strålevernkoordinator skal ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig skal minimum ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Faglig ansvarlig skal i tillegg ved bruk av UVC-kilde sørge for:

 • Vurdere om det er hensiktsmessig med en instrumentansvarlig person. Hvis faglig ansvarlig ikke oppnevner instrumentansvarlig når enheten planlegger å kjøpe en ny UVC-kilde, har faglig ansvarlig selv ansvar for punktene som er ført opp under kapitlet Instrumentansvarlig.
 • Sikre at feil bruk av UVC-kilder blir forhindret.
 • Rutinemessig sjekke at nødvendig personlig verneutstyr er lett tilgjengelig og i god stand.
 • Utarbeide lokale rutiner for UVC-kilder i enhetens eie.
 • Sørge for kategorisering av enhetens UVC-kilder.
 • Se til at nødvendig vedlikehold og ettersyn av utstyret blir gjennomført i henhold til produsentens anvisninger.
 • Vurdere behovet for synsundersøkelse i henhold til retningslinje om optiske strålekilder og synsundersøkelser

Ved risikovurdering kan sjekkliste for UVC-kilder brukes som hjelpemiddel (HMSRV3701B).

Instrumentansvarlig

Instrumentansvarlig for UVC-kilder skal minimum ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Brukere av strålekilder

Hver enkelt bruker av strålekilder skal ivareta oppgaver som beskrevet i Retningslinje for strålevern og bruk av strålekilder.

Dokumentasjon

Informasjonsperm/Lokale rutiner

Informasjonsperm/Lokale rutiner skal være tilgjengelige i de lokasjonene der UVC-kilder benyttes, og kan for eksempel stå i en HMS-informasjonsperm for laboratoriet, slås opp lokalt, og/eller distribueres til andre (for eksempel vaktmester og renholdspersonell) etter behov. Vurder om det er behov for engelske versjoner av dokumenter.  

Informasjonsperm/Lokale rutiner for UVC-kilder skal minimum inneholde:

Generell informasjon

 • navn på faglig ansvarlig, eventuell instrumentansvarlig og lokal strålevernkoordinator
 • instrumentspesifikk dokumentasjon
  • fabrikat, modell, alder, eier, serienummer
  • forskriftsmessig merking
 • risikovurdering

Instruks for brukere

Instruks for praktisk bruk, hvordan slå av anlegget, sikkerhetsforholdsregler, eventuell loggføring, eventuell bruk av strålingsmonitor, vedlikehold, rutinemessige kontroller av teknisk sikkerhetsutstyr med mer. Rutiner for aktivering av sikkerhetssystemer og kontroll av at de fungerer

Nødprosedyrer

Beskrive aktuelle nødssituasjoner, hvordan de skal håndteres og hvem som skal varsles ved uhell eller uønskete eksponeringer. Meld avvik i avvikssystemet.

 • Fullstendig bruks- og vedlikeholdsanvisning
 • Nødprosedyrer
 • Rutiner for hvordan og når verneutstyr skal benyttes og mulige feilfunksjoner

Sikkerhet og tekniske krav

Merking og skilting

Alle innganger til rom med UVC-kilder og alle apparater skal være tydelig merket med advarsel om muligheten for å bli eksponert for skadelig UVC-stråling. Se kap. 4 «Tekniske krav» i Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC) (pdf). Se også fysisk sikring av strålekilder.

Verneutstyr

Tilpasset verneutstyr skal være tilgjengelig for alle som må oppholde seg i arealer der de kan eksponeres for UVC-stråling ut over grenseverdiene. Dette kan være øye- og ansiktsvern (briller/visir), lange vernehansker og arbeidstøy med lang arm.

Dosimetri

Eksponering for UVC-stråling skal begrenses så mye som praktisk mulig. Det primære målet for sikkerhetsarbeid med UVC-kilder er innbygging og skjerming av all stråling. I tilfeller der dette ikke er mulig skal strålingsnivået måles for å kartlegge potensiell risiko.

UVC-kilder rangeres i fire kategorier (0, 1, 2, 3) etter hvor fort de kan gi doser som overskrider grenseverdiene, der kilder med høy risiko (kategori 3) vil kunne overskride eksponeringsgrense før 17 minutter har gått. Se tabell på side 8 i Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC).

Måling for å kategorisere UVC-kilder må gjennomføres i henhold til metode beskrevet i Norsk standard NS-EN 14255-1. Den som utfører målingene må i særlig grad være nøye med å bruke personlig verneutstyr. Sentral strålevernkoordinator har måleutstyr.

Kontakt

Relaterte dokumenter

Relaterte verktøy

Om prosedyren

Type dokumentProsedyre
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef, 10.09.2021
Sist revidert
Neste gjennomgangPlanlagt gjennomført september 2022